SKB 53

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami sprawozdań

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostki kontynuujące działalność powinny zamknąć księgi rachunkowe m.in. na dzień zakończenia roku obrotowego i ponownie je otworzyć na dzień rozpoczęcia następnego roku obrotowego.

167

ZFŚS – ewidencja księgowa naliczenia i korekty odpisu

Obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mają pracodawcy, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełny etat. Sprawdź, co trzeba wiedzieć o ewidencji księgowej ZFŚS.

Zapłata podatków lokalnych kartą. Czy inkasentom przysługuje wynagrodzenie?

Wynagrodzenie inkasentów podatków lokalnych ma na celu rekompensatę kosztów obliczenia, poboru i odprowadzania pobranych kwot. Nie ma przy tym znaczenia, czy pobór podatku nastąpił w formie gotówkowej czy bezgotówkowej.

Wynagrodzenie dyrektora z dotacji dla przedszkola niepublicznego. Zasady dokumentowania

Udokumentowanie wydatków z dotacji na wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego powinno nastąpić na podstawie dowodów księgowych w postaci miesięcznych list płac, dokumentacji ZUS i przelewów bankowych.

166

Kiedy pomniejszyć kwotę o koszty uzyskania przychodu

Pytanie: Pytanie: Czy zawierając umowę o dzieło z osobą, która nie jest naszym pracownikiem (kwota brutto 180 zł), należy pobrać zryczałtowany podatek 17% pomniejszony o koszty uzyskania 20%?

Jaka stawka VAT za rejs statkiem?

Pytanie: Pytanie: Jednostka złożyła wniosek o indywidualną interpretację dotyczącą stosowania stawki VAT na rejs statkiem. Stosowano 23%. We wrześniu przyszła odpowiedź, iż na tego typu usługi stosuje się stawkę 8%. Czy jednostka powinna skorygować wystawione do tej pory FV ze stawką 23%? Od września stosujemy 8%.

165

Zmiana wysokości opłaty za posiłki w szkole

Pytanie: Pytanie: W gminie jest 5 jednostek oświatowych, organem prowadzącym jest wójt. We wszystkich jest taka sama opłata za obiad. Jedna ze szkół chce podnieść stawkę. Czy powinno się to odbyć przez uchwałę rady gminy, czy tylko zarządzenie dyrektora szkoły? Czy nowa stawka za obiad powinna obowiązywać w każdej szkole w takiej samej wysokości?

Zasady sporządzania – Rb-28UE – sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich

Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (UE) należy wykazać w odpowiednich sprawozdaniach budżetowych. Rodzaj sprawozdania zależy od kategorii dysponenta środków, na którym ciążą obowiązki sprawozdawcze oraz od źródła środków przeznaczonych na realizację projektu (tzn. czy są to środki wydatkowane z budżetu środków europejskich, czy z budżetu państwa).

Wytyczne KSR 10 w zakresie ujmowania przychodów i kosztów

Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi” wskazuje zasady ujmowania i rozliczania umów, gdzie strona publiczna wspólnie ze stroną prywatną realizują ważne z punktu widzenia społeczności czy gospodarki przedsięwzięcia. Warto przyjrzeć się szczegółowym wytycznym w zakresie ujmowania przychodów i kosztów z punktu widzenia podmiotu publicznego.

SKB 52

42 przykłady klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa, to system grupowania dochodów, wydatków czy środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w formie podziałek klasyfikacyjnych, który służy do opisywania poszczególnych kategorii występujących w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych. Sprawdź, jak poprawnie dokonywać klasyfikacji.

164

Zasady sporządzania Rb-27UE – sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich

Rb-27 UE to miesięczne i roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich. W sprawozdaniu tym wykazuje się m.in. kwoty wynikające z planu finansowego na dany rok, środki otrzymane na odpowiednie rachunki programowe i przekazane po ich przewalutowaniu na rachunek dysponenta części 87, a także środki z tytułu sprzedaży towarów rolno-spożywczych. Poznaj zasady sporządzania Rb-27UE.

Ujemny skumulowany wynik budżetu. Jak ująć w planie i sprawozdaniu

Niewykorzystane środki należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-NDS w poz. D13a, natomiast w wieloletniej prognozie finansowej w poz. 4.2 – przypomina łódzka RIO.

Udzielona kontrasygnata nie wygasa z chwilą odwołania skarbnika

Kontrasygnata udzielona przez skarbnika pracownikowi nie wygasa z chwilą odwołania skarbnika z funkcji – takie zdanie podziela łódzka Regionalna Izba Obrachunkowa.

162

Złom stalowy czy użytkowy. Co z VAT

Pytanie: Pytanie: W jaki sposób zafakturować sprzedaż urządzeń z rozbiórki jako złom użytkowy? Czy płatność musi być określona jako mechanizm podzielonej płatności? Jaka powinna być stawka podatku VAT? Nadmieniamy, że zakład robót publicznych jest jednostką organizacyjną gminy, nieposiadającą osobowości prawnej. Zajmuje się sprzedażą wody i odprowadzaniem ścieków.

Zmiany w rachunkach VAT – co się zmieni

Prowadzenie rachunków VAT odrębnie do poszczególnych rodzajów rachunków uprości rozliczenia związane z płatnościami realizowanymi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności i wyeliminuje sytuacje, w których należy realizować dodatkowe przelewy pomiędzy rachunkami własnymi w celu sprostowania automatycznych przeksięgowań.

Umowa o prowadzenie PPK

Jednostki sektora finansów publicznych podobnie jak inni pracodawcy, po zawarciu umowy o zarządzanie PPK – co nastąpi najpóźniej 26 marca 2021 roku – będą mieli obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.. Sprawdź, jak powinna wyglądać umowa o prowadzenie PPK.

163

Zmieniają się stawki podatków i opłat lokalnych w 2021 roku

Pod koniec lipca Ministerstwo Finansów w obwieszczeniu ogłosiło wzrost stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych o ok. 3,9%. W przyszłym roku wzrosną m.in.: stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej czy też opłaty miejscowej.

Zakup laptopów dla nauczycieli – który paragraf klasyfikacji

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową – szkołą, na nowy rok szkolny chcemy zakupić laptopy do pracowni dla nauczycieli danych przedmiotów, które będą mogły być wykorzystane między innymi do nauki zdalnej. Z jakiego paragrafu powinny być zrealizowane zakupy tych laptopów?

SKB 51

Nowy JPK z deklaracją – co trzeba wiedzieć

Od 1 października 2020 r. na podatników (w tym JST) nałożony zostanie obowiązek przesyłania do organów skarbowych nowych plików JPK_VAT. W celu prawidłowego i rzetelnego wywiązywania się z nowych obowiązków, niezmiernie istotnym jest, aby każdy kto wspomniany dokument jest obowiązany organom skarbowym przesyłać - poznał wszystkie w tym zakresie wprowadzane zmiany.

161

Zwolnienia w administracji państwowej a tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa wprowadziła możliwość znaczących zmian w zatrudnieniu urzędników i pracowników administracji państwowej. Kiedy będą możliwe ograniczenia kosztów wynagrodzeń pracowników, jak będą wprowadzone zasady zmian warunków pracy i płacy, czy pracownik, którego dotkną ograniczenia płacowe, może odmówić ich przyjęcia?

Zestawienie zmian podatkowych wchodzących w życie 1 lipca 2020 r.

Od początku lipca obowiązuje nie tylko nowa matryca stawek VAT, jest też sporo zmian w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej. Zmian jest dużo i wynikają one z różnych aktów prawnych. W tabeli zebraliśmy najważniejsze nowe regulacje wraz z podaniem podstawy prawnej.

Współpraca operacyjna z instytucją finansową zarządzającą PPK

Pracowniczy plan kapitałowy (dalej: PPK) to forma długoterminowego oszczędzania organizowana przez podmiot zatrudniający dla osób zatrudnionych przy współpracy z instytucją finansową. Wybór instytucji finansowej dokonywany jest w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych, jednak to zatrudniający będzie zobligowany do współpracy z instytucją finansową.

160

Umowa o zarządzanie PPK – najważniejsze postanowienia

Ustawa o PPK nakłada na pracodawcę obowiązek zawarcia dwóch umów w ramach PPK. Pierwsza z nich to umowa o zarządzanie PPK, którą pracodawcy w ramach jednostek sektora finansów publicznych będą zawierać do 26 marca 2021 r., natomiast druga, którą pracodawcy zawrą w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych będzie musiała zostać podpisana najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.

Tarcza antykryzysowa 4.0 – co warto wiedzieć

Rząd po raz kolejny rozszerza tarczę antykryzysową. Nowy projekt zakłada m.in. złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie.

159

Zwolnienie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

Przepisy nie odnoszą się wprost do kwestii możliwości korzystania przez jednostki sektora finansów publicznych ze zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek ZUS za miesiące od marca do maja 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej. Z wyjaśnień ZUS wynika jednak jednoznacznie, że podmioty te są również objęte tym wsparciem, oczywiście o ile spełniają ustawowe warunki. Decyduje liczba ubezpieczonych i data zgłoszenia w ZUS jako płatnik składek

W związku z COVID-19: nadzwyczajne zmiany w zamówieniach publicznych

Epidemia koronawirusa znacząco wpłynęła na udzielanie i realizację zamówień publicznych. Do Sejmu trafił projekt tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0, który przewiduje istotne dla obrotu gospodarczego zmiany Prawa zamówień publicznych.

Sprawdź nowe terminy składania sprawozdań

Obowiązki dotyczące sporządzania sprawozdań przez jednostki zostały przesunięte w związku z wprowadzeniem tarczy antykryzysowej. Poznaj nowe terminy składania sprawozdań.

SKB 50

Co warto wiedzieć o sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych ­

Jednostki sektora finansów publicznych, aby nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych muszą sporządzić i przekazać w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tych sprawozdaniach danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Obowiązek ten należy wykonywać starannie, prawidłowo i rzetelnie. Sprawdź, co trzeba wiedzieć o sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych.

158

Zwolnienie z VAT usług kulturalnych

Samorządowa instytucja kultury miała wątpliwości, czy pobierane przez nią opłaty za zajęcia prowadzone w ramach statutowej działalności centrum kultury powinny być zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też nie. Poznaj stanowisko dyrektora KIS.

Tarcza antykryzysowa. Ulga w czynszach za najem

Pytanie: Pytanie: W związku z opublikowaniem ustawy tarcza antykryzysowa bardzo proszę odpowiedź, do kogo jest skierowana ulga w czynszach za najem oraz jakie warunki należy spełnić, żeby skorzystać z ulgi?

157

Wydatki ogólne na promocję gminy

Jedna z gmin miała wątpliwości, czy w przypadku, gdy ponosi wydatki promocyjne związane jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi VAT, zwolnionymi od opodatkowania VAT oraz niepodlegającymi opodatkowaniu VAT i nie jest w stanie bezpośrednio przyporządkować kwot podatku VAT wynikających z dokonywanych zakupów do jednego z wymienionych obszarów swojej działalności, powinna rozliczać podatek naliczony w związku z wydatkami ponoszonymi na promocję, przy zastosowaniu tzw. współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Sprawdź, jakie stanowisko miał na ten temat NSA

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – księgowania i aspekt podatkowy

Dokonując zakupu towarów od przedsiębiorców z Unii Europejskiej, nabywca może być zobowiązany do naliczenia podatku VAT. Jeżeli transakcja spełnia definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to kupujący zobowiązany jest wykazać VAT należny. Kupujący może mieć również prawo do jego odliczenia, ale muszą już zostać spełnione określone w ustawie warunki.

156

Zmieniły się kwoty wolne przy potrąceniach z zasiłków

Wraz z początkiem marca wzrosły kwoty wolne od potrąceń dokonywanych z zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Nowe stawki mają zastosowanie do zasiłków należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Zasady księgowania opłaty przekształceniowej

Opłatę przekształceniową, wnoszoną w poszczególnych latach, należy ujmować na stronie Ma konta 800 w korespondencji z kontami 221 lub 226 – wskazuje kielecka RIO.

Wspólna budowa oczyszczalni ścieków. Rozliczenia między gminami

Dotacja celowa może być udzielona także po dacie zawarcia umowy na wykonanie zadania publicznego, na wydatki związane z jego realizacją. Płatność nie może jednak stanowić refundacji wydatków poniesionych przez drugą gminę.

154

Umowa na zastępstwo a zasiłek macierzyński

Pytanie: Pytanie: Pracownica zatrudniona na zastępstwo zaszła w ciążę. Czy przysługuje jej zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka?

Sporządzamy sprawozdanie w jednostkach budżetowych. Wyjaśnienia - część II

Jednostki sektora finansów publicznych czasami mają problem z poprawnym wypełnieniem sprawozdań budżetowych. Dlatego zwracają się do regionalnych izb obrachunkowych z prośbą o interpretację przepisów. Przedstawiamy stanowisko RIO dotyczące wpisów w sprawozdaniu Rb-27S.

Potrącanie wierzytelności a mechanizm podzielonej płatności

Pytanie: Pytanie: Czy można kompensować płatności dotyczące mechanizmu split payment, np. faktura za paliwo pomniejszona o karty płatnicze?

153

Zbycie akcji spółki. Który paragraf klasyfikacji zastosować?

Dochód z tytułu zbycia przez gminę akcji współtworzonej spółki należy ująć w § 078 „Dochody ze zbycia praw majątkowych".

Zaległości netto w sprawozdaniu Rb-27

W kolumnie "Zaległości netto" sprawozdania Rb-27S wykazuje się wyłącznie należności pozostałe do zapłaty, dla których termin zapłaty minął oraz które jednocześnie mogą być egzekwowane.

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy. Powiązanie kont kosztowych z paragrafami klasyfikacji budżetowej

Rachunek zysków i strat jest jednym z elementów jednostkowego sprawozdania finansowego, do którego sporządzenia zobowiązane są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Sprawdźmy, jak poprawnie sporządzić rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

152

Paragon fiskalny z NIP

Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawić będzie można wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Nowe zasady ustalania kwoty zwrotu dla opiekuna dowożącego dziecko niepełnosprawne

Określenie jednolitych kryteriów ustalania kosztów przejazdu dziecka i opiekuna, które są zwracane opiekunom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkoły lub przedszkola – to główne założenie nowelizacji Prawa oświatowego oraz dostosowanie stanu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 października 2017 r.

151

Utrzymanie świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego

Ze środków funduszu sołeckiego mogą być realizowane i rozliczane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich.

Sumy depozytowe – zasady gromadzenia, przechowywania, zwrotu oraz ewidencji księgowej

Jednostki sektora finansów publicznych gromadzą sumy depozytowe z różnych tytułów. Odpowiedni sposób ich przyjmowania, przechowywania, rozliczania i ewidencjonowania ma wpływ na rzetelność ksiąg rachunkowych w zakresie ewidencji rozrachunków. Sprawdź, jak nie popełnić błędu.

Prezenty świąteczne dla pracowników – jak rozliczyć?

Pracodawcy, w miarę możliwości, wspomagają pracowników, przekazując im z okazji świąt dodatkowe bonusy w różnej formie - od gotówki, przez paczki, bilety ma imprezy, bony towarowe, po karty upominkowe czy przyjęcia wigilijne. Większość z nich stanowi przychód ze stosunku pracy. Jednak dzięki zwolnieniom podatkowo-składkowym nie zawsze od podarunków należne będą daniny. Sprawdźmy, kiedy ma to miejsce.