Dokumenty księgowe

Ewidencja przebiegu pojazdu na potrzeby VAT - pojazd udostępniany innym osobom

Ewidencja przebiegu pojazdu w przypadku, gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie nie będącej pracownikiem podatnika.

Zestawienie obrotów i kont sald syntetycznych

Podstawą sporządzenia zestawów obrotów i sald jest ewidencja księgowa, zawierająca zapisy, które odzwierciedlają kompletnie ujęte operacje gospodarcze z pewnego okresu sprawozdawczego. Skorzystaj z gotowego wzoru.

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej środków trwałych

Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja wymaga uregulowania kwestii związanych z przygotowaniem, przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji, podziałem kompetencji. Sprawdź, co powinno zawierać zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej środków trwałych.  

Kadry i płace

Wniosek o urlop wypoczynkowy nauczyciela

Wszystkim nauczycielom szkół feryjnych przysługuje urlop wypoczynkowy  w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 i 65 Karty Nauczyciela). Nauczyciele uprawnieni do urlopu składają wnioski o udzielenie urlopu we wskazanym terminie, jednakże ostatecznie o terminie urlopu decyduje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora organ prowadzący, biorąc pod uwagę przede wszystkim konieczność zapewnienia normalnego toku pracy szkoły.