Dokumenty księgowe

Ewidencja przebiegu pojazdu na potrzeby VAT - pojazd udostępniany innym osobom

Ewidencja przebiegu pojazdu w przypadku, gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie nie będącej pracownikiem podatnika.

Zestawienie obrotów i kont sald syntetycznych

Podstawą sporządzenia zestawów obrotów i sald jest ewidencja księgowa, zawierająca zapisy, które odzwierciedlają kompletnie ujęte operacje gospodarcze z pewnego okresu sprawozdawczego. Skorzystaj z gotowego wzoru.

Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej środków trwałych

Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja wymaga uregulowania kwestii związanych z przygotowaniem, przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji, podziałem kompetencji. Sprawdź, co powinno zawierać zarządzenie w sprawie inwentaryzacji rocznej środków trwałych.  

Kadry i płace

Wniosek o urlop wypoczynkowy nauczyciela

Wszystkim nauczycielom szkół feryjnych przysługuje urlop wypoczynkowy  w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 1 i 65 Karty Nauczyciela). Nauczyciele uprawnieni do urlopu składają wnioski o udzielenie urlopu we wskazanym terminie, jednakże ostatecznie o terminie urlopu decyduje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora organ prowadzący, biorąc pod uwagę przede wszystkim konieczność zapewnienia normalnego toku pracy szkoły. 

Wniosek o urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły

Od 1 stycznia 2018 r. kadrze kierowniczej szkoły przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Natomiast plan taki dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący (tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta), zaś dla innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze – dyrektor placówki.

Wniosek o urlop na żądanie nauczyciela na stanowisku kierowniczym

Zmiany w zasadach korzystania z urlopu wypoczynkowego przez kadrę kierowniczą szkoły, przyniosły tym nauczycielom możliwość skorzystania z 4 dni tzw. urlopu na żądanie, do którego jako nauczyciele placówki feryjnej dotychczas nie mieli prawa. Urlopu w tym trybie udziela się na żądanie i w terminie wskazanym przez pracownika.