WYDANIE ONLINE

Kierownicy jsfp podczas corocznej inwentaryzacji nie mogą zapomnieć o powierzonych do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania obcych środkach trwałych, które są własnością innych jednostek. Należy je zinwentaryzować, najpóźniej do 15 stycznia 2016 r. Obowiązek inwentaryzacji obcych aktywów nie dotyczy m.in. jednostek świadczących usługi pocztowe, spedycyjne, transportowe oraz składowania.

czytaj więcej »

Pytanie: Nagroda jubileuszowa była wypłacana pracownikowi na podstawie decyzji przyznającej tę nagrodę. W styczniu 2015 roku jednostka otrzymała 1 egzemplarz pisma kierowanego do danego pracownika, gdzie jest napisane "stwierdzam, że w roku 2015 przysługuje Panu nagroda jubileuszowa z tytułu 30 lat pracy, w wysokości 150% uposażenia miesięcznego. Wypłata nagrody jubileuszowej nastąpi niezwłocznie po nabyciu do niej prawa, to jest na dzień 1 sierpnia 2015 r." Decyzje przyznające nagrodę jubileuszową od tego roku nie będą wystawiane. Czy nagroda jubileuszowa może być wypłacana pracownikowi nie na podstawie decyzji, ale na podstawie pisma stwierdzającego, że przysługuje nagroda jubileuszowa?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatek stażowy w starostwie należy wypłacać pracownikowi pobierającemu świadczenie rehabilitacyjne, czy też powinien być tego dodatku całkowicie pozbawiony?

czytaj więcej »

Uchybienie ustawowym terminom inwentaryzacji, przeprowadzenie inwentaryzacji metodą odmienną od ustawowo przypisanej, czy brak udokumentowania jej wyników– to zachowania mające znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

czytaj więcej »

Zmiany we wzorach sprawozdań finansowych, modyfikacje w wykazie kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych polegające na likwidacji kont: 770 i 771 to tylko część z planowanych przez resort finansów zmian w rozporządzeniu o szczegółowych zasadach klasyfikacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Mieszkańcy sołectwa chcą organizować i kupić jedzenie na dożynki wiejskie, np. kiełbaska z grilla, soczek – dla występujących dzieci czy mieszkańców wsi, zapłacić za orkiestrę; zorganizować dzień dziecka – kupić słodycze dla każdego dziecka, które uczestniczy w imprezie; wigilię – zorganizować jedzenie wigilijne dla mieszkańców oraz „mikołajki” – kupić paczki ze słodyczami. Czy istnieje możliwość wydatkowania na ten cel środków z funduszu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy koszt opracowania studium wykonalności (dokument niezbędny do złożenia wniosku o środki z Unii Europejskiej) należy uznać jako koszt inwestycji (§ 605) czy jako koszty bieżące (§ 430)?

czytaj więcej »

Drugi raz w tym roku minister finansów planuje zmienić rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Proponowane w projekcie zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej do przygotowywanej centralizacji zadań z obszaru finansów i księgowości izb celnych. 

czytaj więcej »

Ujednolicenie dotyczące sposobu obliczania odsetek za zwłokę oraz ustalanie na 1 stycznia i 1 lipca wysokości stopy referencyjnej, stanowiącej podstawę ustalenia odsetek za opóźnienie – to główne zmiany jakie przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych skierowany do Sejmu.

czytaj więcej »

Nowym zadaniem bibliotek pedagogicznych będzie m.in. organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w wykorzystaniu technologii informacyjno--komunikacyjnej. Zmienione przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

czytaj więcej »

Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd wywołuje określone skutki majątkowe zarówno dla jednostki, która przekazuje dotychczas użytkowany majątek, jak i dla tej, która decyzją administracyjną staje się trwałym zarządcą.

czytaj więcej »

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej w ramach wydzielonego rachunku dochodów w danej placówce oświatowej jest uchwała jednostki samorządu terytorialnego. Powinny w niej zostać określone wszystkie zasady gospodarowania tymi środkami. W przypadku samorządowych jednostek budżetowych pozostające na koniec danego roku budżetowego środki nie przechodzą na rok następny, lecz podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego do 5 stycznia następnego roku.

czytaj więcej »

Sposób wyodrębniania wydatków na realizowane zadanie oświatowe w celu wypełnienia dyspozycji wynikającej z art. 32 ustawy powinna ustalić jednostka samorządu terytorialnego, która realizuje oraz finansuje zadania z zakresu oświaty. Metoda ta musi być adekwatna do specyfiki funkcjonowania danej jednostki oraz powinna umożliwiać właściwe przyporządkowanie wydatków na ten cele. Ewidencja w rozdziale 80149 powinna przebiegać zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez organ prowadzący.

czytaj więcej »

Samorządowa instytucja kultury, otrzymuje dotacje celowe na inwestycje od organizatora (od urzędu miasta) na zakup sprzętu elektroakustycznego oraz modernizację obcego budynku będącego w użytkowaniu instytucji kultury. W jaki sposób zaksięgować dotacje?

czytaj więcej »

Świadczenia socjalne są przychodem pracownika. Większość z nich podlega jednak zwolnieniu z podatku dochodowego. Mogą być zwolnione całkowicie lub do kwoty wymienionej w ustawie o PIT.

czytaj więcej »

Regulacje ustawy o ZFŚS są przesłanką prawną do przetwarzania danych osobowych o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników szkoły. Żądanie danych o wynagrodzeniu pracownika uzyskiwanym u innego pracodawcy nie narusza także dóbr osobistych. Informacje zbierane w związku z przyznawaniem świadczeń socjalnych nie mogą być natomiast wykorzystywane w innych celach.

czytaj więcej »

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nakazuje pracodawcom rozróżnianie wysokości przyznawanej pomocy od sytuacji życiowej i materialnej pracowników. Dotyczy to także nauczycieli. Wyjątkiem jest tu świadczenie urlopowe wypłacane nauczycielom. Tu kryteriami są wyłącznie czas pracy i okresu zatrudnienia.

czytaj więcej »

W placówkach oświatowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli tworzy się na podstawie 110% kwoty bazowej wskazanej w ustawie budżetowej obowiązującej 1 stycznia danego roku. Kwotę tę mnoży się przez planowaną w danym roku liczbę nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, z przeliczeniem ich na pełny wymiar. Z końcem roku pracodawca powinien dokonać korekty naliczonego odpisu podstawowego.

czytaj więcej »

Nauczyciel emeryt, któremu w ubiegłym roku udzielono pożyczki na cele mieszkaniowe, zwrócił się z wnioskiem o umorzenie niespłaconej kwoty w związku z zaistniałą sytuacją losową. Czy w przypadku umorzenia należy naliczyć podatek? Co w przypadku gdy umorzenie pożyczki będzie związane ze śmiercią pożyczkobiorcy?

czytaj więcej »

Instytucja kultury – teatr, ponosi wydatki na produkcję nowej sztuki (do dnia premiery). Czy można je zaliczyć do wydatków strukturalnych?

czytaj więcej »

W regulaminie funduszu jest zapis o dofinansowaniu kultury. W szkole pracuje 35 osób. Jaka jest wymagana minimalna liczba osób, która musi skorzystać np. z wyjścia do kina lub teatru, aby dofinansować zakup biletów?

czytaj więcej »

Omyłkowo, wbrew regulaminowi ZFŚS, w szkole wypłacono świadczenie z ZFŚS emerytowi, który nie złożył wymaganego oświadczenia o dochodzie. Czy można żądać zwrotu nienależnie wypłaconego świadczenia z funduszu socjalnego? Emeryt odmawia zwrotu.

czytaj więcej »

Nie. Regulamin danej szkoły nie podlega uzgodnieniu z organizacjami związkowymi, które nie posiadają ani jednego członka w tej szkole.

czytaj więcej »

Jednostka budżetowa, jako pracodawca publiczny, z końcem roku musi skorygować podstawę naliczania odpisu na fundusz socjalny do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy. Jak powinna wyglądać ewidencja związanych z tym operacji?

czytaj więcej »

Jednostka nie przekazała części odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy w sprawozdawczości budżetowej należy ująć taką kwotę jako zobowiązanie wymagalne? Jak w takim przypadku będzie wyglądało księgowanie?

czytaj więcej »

wiper-pixel