WYDANIE ONLINE

Od 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy nowelizacji o samorządzie terytorialnym, które usprawnią funkcjonowanie i organizowanie zadań, wykonywanych na rzecz obywateli. Oprócz tworzenia centrów usług wspólnych zmienią się zasady łączenia jednostek.

czytaj więcej »

Doprecyzowanie zakresu stosowania paragrafu „419 Nagrody konkursowe” oraz „424 Zakup środków dydaktycznych i książek” to tylko niektóre zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Zmodyfikowano także nazwy poszczególnych paragrafów dochodowych, tak aby ich treść jak najlepiej odzwierciedlała rodzaj operacji, której dotyczy dana podziałka.

czytaj więcej »

Rada gminy będzie mogła wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych. Opłata będzie się składać z dwóch części: stałej i zmiennej. Takie zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

czytaj więcej »

Rozszerzenie możliwości stosowania ocen opisowych w ocenianiu wewnątrzszkolnym we wszystkich klasach wszystkich typów szkół zmienia regulacje dotyczące dokumentacji przebiegu nauczania. W związku z tym konieczna stała się nowelizacja dotychczasowego rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

czytaj więcej »

Od stycznia 2016 roku zarówno ZUS, jak i pracodawca, otrzymają informację o zwolnieniu lekarskim drogą elektroniczną. Dla większości płatników wiąże się to z obowiązkiem założenia do końca 2015 roku tzw. profilu informacyjnego, na który będą przekazywane dane dotyczące zwolnień lekarskich wystawianych elektronicznie.

czytaj więcej »

wiper-pixel