WYDANIE ONLINE

Ograniczenie zakresu i czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawców - to zmiany jakie przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy. Od 1 stycznia 2016 r. mają obowiązywać przepisy, które w sposób optymalny z punktu widzenia kosztów i ochrony praw pracowniczych i emerytalnych, określą zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej.

czytaj więcej »

Wolne środki przyjmowane w depozyt od SP ZOZ, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych nie są przychodami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednak aby mogły służyć sfinansowaniu środków na pokrycie planowanego deficytu lub rozchodów, powinny zostać do niego wprowadzone. W przypadku zaliczenia środków złożonych w depozyt do przychodów budżetu zwrot tych środków będzie dla jednostki samorządu terytorialnego rozchodem.

czytaj więcej »

Jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku albo posiadające go w trwałym zarządzie będą mogły ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Dotacja ma dotyczyć zabytków wpisanych zarówno do rejestru, jak i na tzw. Listę Skarbów Dziedzictwa.

czytaj więcej »

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu doprowadzenie do zgodności przepisów ustawy o pracownikach samorządowych z konstytucją. Obecne warunki zatrudniania pracowników samorządowych są różne w zależności od podstawy nawiązania stosunku pracy oraz od stanowiska, co narusza podstawowe prawa obywatelskie.

czytaj więcej »

Dotacja udzielana niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego ma charakter roczny. W konsekwencji nie można z dotacji otrzymanej w nowym roku budżetowym potrącić nadpłaconej dotacji w roku ubiegłym.

czytaj więcej »

Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT w związku z realizacją zadania polegającego na demontażu i usuwaniu pokryć dachowych cementowo-azbestowych z posesji osób fizycznych zlokalizowanych na terenie gminy. Wydatki z tego tytułu nie mają bowiem związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

czytaj więcej »

Od lipca 2015 roku obowiązują dwa nowe rozporządzenia modyfikujące dotychczasowe zasady wydawania interpretacji przepisów podatkowych. Zmienił się m.in. wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Wzór ORD-IN zawiera aktualnie jaśniejsze i przystępniejsze objaśnienia wspomagające podatników w jego wypełnianiu.

czytaj więcej »

Odebranie wyjaśnień od pracowników jednostki, sporządzanie kopii dokumentów oraz tzw. screenów z ekranu komputera służącego do przetwarzania lub zabezpieczania danych osobowych – m.in. takie uprawnienia ma administrator bezpieczeństwa informacji w toku czynności sprawdzających.

czytaj więcej »

Senat przyjął bez poprawek ustawę z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym, której celem jest przeniesienie kompetencji uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego z rady powiatu na zarząd powiatu (patrz: nowo dodany pkt 6 art. 32 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym).

czytaj więcej »

Do połowy września 2015 roku organy prowadzące szkoły będą mogły starać się o wsparcie finansowe na stworzenie warunków do współpracy ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych i integrację szkoły z lokalnym środowiskiem. Jednostki będą mogły także składać wnioski o dotację na wdrożenie i efektywne wykorzystanie monitoringu w szkołach.

czytaj więcej »

Od 1 września 2015 r. będzie obowiązywało nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół. W porównaniu z poprzednim rokiem w większości przypadków maksymalne ceny mleka i ich wyrobów uległy zmniejszeniu.

czytaj więcej »

Minister finansów wydał interpretację ogólną, w której uznał wykonywane przez komorników sądowych czynności, w szczególności egzekucyjne, za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Obowiązek podatkowy będzie powstawał dla tych czynności z chwilą otrzymania zapłaty.

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowy zakład budżetowy dokonał w budynku stanowiącym siedzibę jednostki (ujętym na koncie 011) wymiany zniszczonej powierzchni podłogi (klepka drewniana) na nową klepkę. Jednostka poniesione nakłady potraktowała jako ulepszenie środka trwałego i w związku z tym dokonała zwiększenia wartości środka trwałego. Po trzech miesiącach jednostka stwierdziła, że popełniła błąd, gdyż nakłady poniesione na wymianę podłogi powinna potraktować jako remont, ponieważ przedmiotowa wymiana miała związek z normalnym zużyciem w toku eksploatacji. Jak skorygować uprzednio zewidencjonowane nakłady?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2014 roku oddalił się jeden z mieszkańców DPS. W związku z tym, że wszystkie decyzje dotyczące mieszkańca były prawomocne, obciążaliśmy związanymi z nimi kosztami ośrodek pomocy. Ten kwestionował jednak należności i systematycznie odsyłał faktury. Za okres pierwszych czterech miesięcy DPS skierował pozew do sądu o zapłatę i przeniósł te należności na konto 240. Należności za pozostałe miesiące rozliczono na koncie 221. Sprawa w sądzie dotycząca pierwszych kilku miesięcy do dziś nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć. Uznaliśmy więc, że wszystkie należności dotyczące tej sprawy to należności sporne. Czy słusznie przeniesiono wszystkie należności na konto 240?

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej zapłacił opłatę sądową od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz o likwidację depozytu mieszkańców. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa opłat sądowych? Czy mamy tu do czynienia z kosztami rodzajowymi, czyli kontem 409, czy może z pozostałymi kosztami operacyjnymi, czyli kontem 761?

czytaj więcej »

Pytanie: Program finansowy, na którym samorządowa jednostka budżetowa księguje dokumenty, daje możliwość wprowadzenia wydatku strukturalnego w chwili dekretacji. Czy istnieje bezwzględny obowiązek tworzenia konta 975?

czytaj więcej »

Od 1 września 2015 r. będzie obowiązywało nowe rozporządzenie MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. W porównaniu z poprzednim rokiem określone tam stawki nie uległy zmianie.

czytaj więcej »

Odebranie wyjaśnień od pracowników jednostki, sporządzanie kopii dokumentów oraz tzw. screenów z ekranu komputera służącego do przetwarzania lub zabezpieczania danych osobowych – m.in. takie uprawnienia ma administrator bezpieczeństwa informacji w toku czynności sprawdzających.

czytaj więcej »

Pora wiosenno-letnia zachęca pracowników do korzystania z urlopów wypoczynkowych. Z kolei dla pracodawców oznacza to więcej pracy związanej z rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie np. do wczasów pod gruszą oraz naliczaniem i wypłatą świadczeń urlopowych dla spełniających odpowiednie warunki.

czytaj więcej »

Jednostki samorządu terytorialnego w wyjątkowych sytuacjach mogą umarzać, rozkładać na raty lub odraczać płatności przypadających im należności. Decyzje w tej sprawie podejmowane są na podstawie uchwał rad gminy, rad powiatu i sejmików województw.

czytaj więcej »

Pracodawca administruje zbiorem danych, ale także jest zobowiązany do ochrony danych osobowych. Jeśli udostępni je albo umożliwi dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nawet nieumyślne działanie co do błędu nie stanowi przesłanki braku odpowiedzialności.

czytaj więcej »

Pytanie: Gminne Centrum Kultury kupiło serwer za kwotę ok. 5.300 zł. Jak powinno wyglądać księgowanie tego zakupu?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jaki paragraf - 4090 czy 4300 - należy zaklasyfikować rachunek wystawiony przez osobę fizyczną, która jest grafikiem i fotografem (nieprowadzącym działalności), za użyczenie prawa do jednorazowego użycia wykonanej przez niego fotografii archiwalnej do celów wystawienniczych?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jaki paragraf - 4090 czy 4300 - należy zaklasyfikować rachunek wystawiony przez osobę fizyczną, która jest grafikiem i fotografem (nieprowadzącym działalności), za użyczenie prawa do jednorazowego użycia wykonanej przez niego fotografii archiwalnej do celów wystawienniczych?

czytaj więcej »

wiper-pixel