WYDANIE ONLINE

Do rozliczenia transakcji nabycia towarów objętych odwrotnym obciążeniem zobowiązani będą jedynie podatnicy zarejestrowani jako czynni, informacje podsumowujące w obrocie krajowym trzeba będzie składać za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy – to tylko część nowych przepisów, które wejdą w życie od 1 lipca 2015 r. w zakresie VAT.

czytaj więcej »

Składanie ofert z ceną niższą od wartości oszacowanej przez zamawiającego jest w postępowaniach przetargowych zjawiskiem naturalnym. Nie może być ono automatycznie postrzegane jako okoliczność uzasadniająca wątpliwości co do rzetelności kalkulacji wynagrodzenia (wyrok KIO z 25 września 2014 r.; sygn. akt KIO 1859/14).

czytaj więcej »

Możliwość występowania z wnioskiem o kontrole przeprowadzanych postępowań o zamówienia w związku z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz uwzględnienie agencji płatniczej jako organu kompetentnego do występowania do prezesa UZP z wnioskiem o wszczęcie kontroli doraźnej, to najważniejsze zmiany w prawie zamówień publicznych w 2015 roku.

czytaj więcej »

Określenie konkretnych wymagań dla kandydatów na strażaków oraz sytuacji, w których będzie przysługiwał urlop szkoleniowy, przewiduje nowelizacja ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Zapowiadana modyfikacja ma także wpłynąć na zmiany mechanizmu ustalania wzrostu uposażenia zasadniczego strażaków z tytułu wysługi lat.

czytaj więcej »

Zwiększenie częstotliwości kontroli w samorządach, liczby zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych oraz skuteczności monitorowania zadłużenia komunalnych osób prawnych – m.in. takie sugestie wystosowała NIK w stosunku do izb obrachunkowych sprawdzających samorządy w obszarze zadłużania.

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy uznał, że okres zasadniczej służby wojskowej może być uznany za okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, dający prawo do wcześniejszej emerytury, ale pod pewnymi warunkami.

czytaj więcej »

Gmina ma obowiązek zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ucznia w innej placówce, co wynika wprost z ustawy o systemie oświaty, nie jest zatem wymagane zawieranie odrębnego porozumienia w tym zakresie. Klasyfikacja wydatków na ten cel może się odbywać w § 231 lub § 433.

czytaj więcej »

Jednym z podstawowych obowiązków dyrektora jest doprowadzenie uregulowań wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości szkoły do obowiązujących przepisów, ich bieżące aktualizowanie oraz dostosowanie przepisów wewnętrznych do rozwiązań faktycznie stosowanych.

czytaj więcej »

Związki zawodowe przekazały swoją propozycję w sprawie wzrostu w 2016 roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, państwowej sferze budżetowej, wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wskaźnika waloryzacji rent i emerytur. Przedłożony projekt zakłada wzrost minimalnej płacy o 130 zł.

czytaj więcej »

Dla bibliotek szkolnych nie ustanowiono odrębnych zasad inwentaryzowania księgozbiorów, dlatego też należy w tym zakresie stosować zasady ogólne przewidziane w ustawie o rachunkowości. Nie ma także przeszkód do stosowania przez szkoły tzw. skontrum, jednak nie może ono zastąpić spisu z natury określonego w prawie bilansowym.

czytaj więcej »

Osoba zatrudniona w urzędzie gminy w referacie, do którego zadań należy kontrola finansowa sołectwa, może jednocześnie pełnić funkcję sołtysa. Warunkiem jest to, aby do zakresu działania takiego pracownika nie należało podejmowanie jakichkolwiek czynności dotyczących gospodarki finansowej sołectw.

czytaj więcej »

Komisje sejmowe rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza m.in. możliwość zapewnienia przez samorządy wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej oraz organizacyjnej podległym jednostkom organizacyjnym oraz instytucjom kultury. Dotychczas taka możliwość istniała wyłącznie w stosunku do jednostek oświatowych.

czytaj więcej »

Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą dofinansowywać zajęć w ramach „zielonych szkół” na podstawie przepisów o ochronie środowiska. Nie mogą również podjąć uchwały w zakresie dofinansowania „zielonych szkół” w ramach wydzielonego rachunku – twierdzi RIO w Katowicach.

czytaj więcej »

Projekt nowego rozporządzenia MEN wprowadza opłatę za egzamin maturalny, w przypadku gdy absolwent po raz trzeci i kolejny przystępuje do egzaminu. Za zgodą dyrektora OKE możliwe jest zwolnienie z opłaty za dodatkowy egzamin maturalny osoby o niskim dochodzie. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2015 r.

czytaj więcej »

W informacjach jednostki nadrzędnej stanowiących podstawę opracowania planów finansowych jednostek oświatowych (ich projektów) podległych gminie nie można zamieszczać kwot rezerw celowych. Kwoty ujęte w rozdziale 75818 budżetu (projektu budżetu) nie są jeszcze wydatkami podlegającymi realizacji przez jednostkę.

czytaj więcej »

Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie blokuje możliwości dochodzenia należności z tytułu grzywien w celu przymuszenia. Oznacza to, że nie można odpisać ich z ksiąg rachunkowych jednostki wraz z umorzeniem postępowania.

czytaj więcej »

Szkoły podstawowe mogą otrzymać dofinansowanie na zakup książek do biblioteki. Termin na złożenie wniosku o przyznanie środków upływa 24 czerwca. W zależności od liczby uczniów, dofinansowanie może wynieść od 1.000 zł do 2.170 zł. Zmiany wynikają z rozporządzenia, które weszło w życie 2 czerwca 2015 r.

czytaj więcej »

Jednostki należące do sektora finansów publicznych powiązane są z budżetem metodą budżetowania brutto lub budżetowania netto. Prawidłowość rozliczeń jednostek sektora finansów publicznych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z właściwym budżetem objęta jest reżimem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka nadrzędna przekazała, szkole w nieodpłatne użytkowanie 10 sztuk rolet zewnętrznych. Jak zaksięgować przyjęcie tych rolet: 011/800 – jako zwiększenie wartości budynku czy 013 – na wyposażenie? Problem dotyczy jeszcze wartości. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi środki trwałe o wartości do 1.350 zł ewidencjonuje się jedynie ilościowo. Na dokumencie PT napisano, że wszystkie rolety mają wartość 5.000 zł (nie są wycenione pojedynczo). Czy rolety można przyjąć jedynie do ewidencji ilościowej po 500 zł każda?

czytaj więcej »

Niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych lub nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki publicznej może stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole działające w formie samorządowej jednostki budżetowej jest zobowiązane do wypłacenia zwalnianemu pracownikowi odszkodowania z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej sklasyfikować wypłatę odszkodowania z tytuły skrócenia okresu wypowiedzenia? Czy od tych kwot należy odprowadzić składki na ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa będąca jednostką budżetową otrzymała wyrok zasądzający na rzecz pracownika wypłatę zaległego wynagrodzenia za pięć miesięcy, wraz z należnymi odsetkami. Do którego paragrafu zakwalifikować wydatki placówki oświatowej na odsetki od zaległego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i na których kontach zaksięgować w księgach rachunkowych jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa otrzymała fakturę za szkolenie dyrektorskie. W której podziałce klasyfikacji budżetowej należy ująć wydatek na szkolenie dyrektorskie?

czytaj więcej »

Pytanie: Publiczna placówka oświatowa zamierza nabyć usługę zabudowy szafy do gabinetu księgowej. Czy wydatek na zabudowę szafy można potraktować jako usługę remontową i zrealizować z § 427?

czytaj więcej »

Pytanie: Ośrodek pomocy społecznej realizuje świadczenia alimentacyjne na rzecz uprawnionych osób. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa w jednostce?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki przyszedł do pracy na godzinę 7.00. Tego dnia miał świadczyć pracę do godz. 19.00, jednak o godzinie 9.30 poprosił o urlop na żądanie. Czy pracodawca powinien ten dzień policzyć jako całe 12 godzin urlopu?

czytaj więcej »

Zamawiający oceniając zapisy gwarancji zawierające tzw. klauzulę identyfikacyjną (weryfikacja osób działających w imieniu zamawiającego) musi brać pod uwagę przepisy odrębne. Samo istnienie w treści gwarancji dodatkowej klauzuli nie prowadzi automatycznie do utraty przez gwarancję charakteru bezwarunkowej. W konsekwencji nie świadczy o nieprawidłowym zabezpieczeniu oferty wadium i podstawie do wykluczenia wykonawcy.

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej jest uprawniony do przechowywania środków pieniężnych mieszkańców. Odsetki od depozytów pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym są naliczane przez bank ostatniego dnia każdego miesiąca oraz rozliczane proporcjonalnie do stanu przechowywanych środków i dopisywane poszczególnym mieszkańcom. Podatek dochodowy od odsetek przekazywany jest do urzędu skarbowego w następnym miesiącu. Jak powinno wyglądać księgowanie takich operacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Jako samorządowa jednostka oświatowa zawieramy umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi na przeprowadzenie zajęć w ramach kursu. Część osób prowadzi działalność gospodarczą i po zakończeniu umowy wystawia rachunek lub fakturę. W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej należy umieścić wydatek na fakturę za przeprowadzenie kursu?

czytaj więcej »

Pytanie: W placówce oświatowej dokonywane są zakupy za gotówkę. Zbiera się faktury opłacone już przy zakupie, po czym wystawiany jest czek na kwotę, na którą dokonano zakupów. Czy taka forma rozliczania zakupów gotówkowych jest poprawna? W jednostce nieraz brakuje pieniędzy na koncie, aby móc wypłacić zaliczkę. Jakich zapisów księgowych użyć w przypadku rozliczeń z pracownikami jednostki oświatowej?

czytaj więcej »

Plan urlopów jest często niedocenianym narzędziem organizacji pracy. Jednak aby spełniał swoją funkcję, powinien być sporządzany w odpowiednim czasie. U wielu pracodawców plan urlopów przestaje spełniać swoją funkcję organizacyjną, gdyż sporządzany jest na początku roku, na 12 miesięcy, bez dalszej aktualizacji. Tymczasem nie ma żadnych przeszkód, aby plan urlopów był sporządzany w okresach kwartalnych czy półrocznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Z pracownikiem zawarliśmy pierwszą umowę o pracę od 1 czerwca 2009 r. do 31 maja 2012 r. Następnie drugą umowę o pracę od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2015 r. Od 1 czerwca 2015 r. pracownik będzie już zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Czy należy wystawić jedno zbiorcze świadectwo pracy za poprzednie okresy zatrudnienia na czas określony?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik szkoły przedłożył pełnomocnictwo do konta współmałżonka i poprosił o przelewanie wynagrodzenia na ten rachunek. W związku z tym zaistniała wątpliwość, czy dopuszczalne jest przekazanie wynagrodzenia pracownika na konto współmałżonka na podstawie przedstawionego pełnomocnictwa.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik placówki po ukończeniu szkoły średniej przez rok przebywał na stażu organizowanym przez powiatowy urząd pracy. Jakie minimalne wynagrodzenie powinien otrzymać? Czy staż z urzędu pracy należy zaliczyć jako pierwszy rok pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel wystąpił do szkoły o nieobecność usprawiedliwioną płatną w związku z tym, iż prowadzi zajęcia trenerskie w innej placówce. Szkoła wyraziła zgodę, po czym w momencie wypłaty oznajmiła, że nie może tak postąpić, jak życzy sobie tego nauczyciel, natomiast może zaliczyć te dni jako nieobecność usprawiedliwioną, ale niepłatną z powodu obowiązujących przepisów. Czy szkoła postąpiła prawidłowo? Czy jedynie dobrą wolą szkoły była zapłata za te dni nieobecności?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządu zamierza zorganizować przetarg na dowóz dzieci do szkół. Czy można żądać od wykonawców złożenia wraz z ofertą stosownych uprawnień od osób zdolnych do wykonania zamówienia publicznego na dowóz dzieci, tj. kierowców, którzy będą przewozić uczniów?

czytaj więcej »

wiper-pixel