WYDANIE ONLINE

Przekazywanie sprawozdań za pośrednictwem systemu ePUAP, prezentowanie danych w sprawozdaniu Rb-27S związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej czy wypełnianie sprawozdania Rb-28UE w zakresie nadpłaconych zwrotów wydatków to główne problemy, które rozwiązała nowelizacja rozporządzenia dotyczącego sprawozdawczości budżetowej obowiązująca od 1 kwietnia 2015 r.

czytaj więcej »

Zapewnienie oświetlenia dróg gminnych należy do zadań publicznych. Budowy słupów nie można zatem utożsamiać z działalnością gospodarczą gminy. Jednostka samorządu, dokonując odpłatnego przeniesienia prawa do słupów oświetleniowych, nie działa w związku z tym w charakterze podatnika, a sama czynność przeniesienia prawa pozostaje poza zakresem opodatkowania.

czytaj więcej »

Modernizacja dróg, studia dla przyszłych pracowników socjalnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe czy wreszcie tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu lub adaptacji istniejących budynków – m.in. na te cele jednostki publiczne mogą się starać o środki z UE w II kwartale 2015 roku.

czytaj więcej »

Od 1 września 2015 r. warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie będzie regulować jedno rozporządzenie.

czytaj więcej »

Wpływy z dodatkowych opłat pobieranych od osób zawierających związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego stanowią dochód gminy klasyfikowany w § 069 „Wpływy z różnych opłat”.

czytaj więcej »

Do 15 czerwca komisja powinna przedstawić organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu. Dokument taki powinien zawierać cechy opinii i wskazywać, czy komisja wnioskuje o udzielenie, czy też o nieudzielenie absolutorium. Ocena komisji formułującej wniosek powinna opierać się na badaniu celowości wydatków, gospodarności oraz realizacji uchwał związanych z budżetem gminy.

czytaj więcej »

Nowe, krótsze okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej, zróżnicowane zależnie od rodzaju dokumentu i jego przydatności – przewidują nowe regulacje Kodeksu pracy mające obowiązywać od 2016 roku. Zmienione przepisy mają ułatwić prowadzenie teczek osobowych pracowników oraz selekcję dokumentów po wyznaczonym okresie przechowywania, a także obniżyć koszty z tym związane. W stosunku do dokumentacji służb mundurowych i urzędników państwowych przepisy będą nieco bardziej restrykcyjne niż w przypadku pozostałych pracowników.

czytaj więcej »

Regulacja, zgodnie z którą do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, ma charakter bezwzględny. Bez znaczenia jest to, że do działu księgowości jednostki nie wpłynęły odpowiednie dokumenty.

czytaj więcej »

Przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego nie może żądać dotacji na dziecko, które nie uczęszcza do placówki w związku z zezwoleniem na spełnianie rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego poza placówką. Placówka nie ponosi bowiem wówczas żadnych skutków finansowych.

czytaj więcej »

Od 1 maja 2015 r. obowiązują dwa nowe rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, regulujące kwestie wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP.

czytaj więcej »

Od lipca 2015 roku zacznie większość przepisów ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowelizacja rozszerza m.in. mechanizm odwróconego VAT na kolejne towary. Dla jednostek publicznych, a głównie dla samorządów, najważniejsze będą jednak zmiany w zakresie stosowania przykładowych metod służących odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do celów mieszanych.

czytaj więcej »

Wydatki ponoszone przez samorządy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy mogą być przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów, w tym na cele administracyjne oraz wynagrodzenie nauczycieli. Potrzeba organizacji kształcenia specjalnego musi być jednak potwierdzona orzeczeniem lekarskim – przypomina resort edukacji.

czytaj więcej »

wiper-pixel