WYDANIE ONLINE

Komisja Europejska w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 udostępniła samorządom Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Będą to przede wszystkim inwestycje w transport publiczny, zdrowie, edukację, gospodarkę odpadami, modernizację energetyczną oraz rewitalizację obszarów miejskich zaniedbanych. W każdym z przypadków jednostki muszą pamiętać o odpowiedniej ewidencji kosztów ponoszonych w ramach projektu.

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownicy jednostki budżetowej komornik zajął pensję. W jaki sposób wyliczyć zajęcie komornicze, gdy pracownica osiąga wynagrodzenie brutto w wysokości 1.760,83 zł. Dodatkowo ma potrącenia w wysokości: 423,40 zł, w tym: na PZU Życie – 65,40, Pożyczka z ZFŚS – 128,00, rata KZP – 200 zł oraz składka KZP – 30 zł. Ile potrącić na komornika?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica jednostki publicznej urodziła dziecko. Czy po urlopie macierzyńskim należy się jej urlop z tytułu urodzenia dziecka?

czytaj więcej »

Ograniczenie w odliczaniu 50% kwoty podatku naliczonego może dotyczyć wyłącznie wydatków związanych z pojazdami, które są ściśle związane z naprawami, konserwacją, a także z eksploatacją pojazdów.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa rozlicza zaległe należności cywilnoprawne i po naliczaniu odsetek ujmuje je w księgach rachunkowych. Na poczet których długów zaliczać odzyskanie kwoty? Które z pozycji z dokumentacji komorniczej ujmować w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

Czynsz należny jednostce publicznej można zamienić na inny rodzaj świadczenia zmniejszającego zobowiązanie. Jest to dopuszczalne zarówno od strony prawa cywilnego, jak i publicznego.

czytaj więcej »

Mimo że zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną w strukturze gminy, to działa w jej imieniu. Do celów rozliczenia VAT oba te podmioty należy uznać za jedność – twierdzi WSA w Rzeszowie. Sprawia to, że gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku z faktur związanych z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, mimo że późniejsza sprzedaż usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków nie jest wykonywana bezpośrednio przez samorząd, lecz przez jego jednostkę organizacyjną.

czytaj więcej »

Analizując, czy dany wydatek jednostki może zostać sfinansowany z dotacji oświatowej, należy każdorazowo badać, czy jest ponoszony na realizację zadań w zakresie kształcenia, wychowania lub opieki. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób korzystających z zakupionych artykułów spożywczych.

czytaj więcej »

W dzienniku ustaw pod pozycją 459 opublikowano rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Wprowadza ono m.in. zmiany w zakresie ujmowania w sprawozdaniu Rb-27S dochodów z realizacji zadań administracji rządowej.

czytaj więcej »

Jednostki budżetowe w ramach przyjętych zasad rachunkowości mogą stosować uproszczenia. Zgodnie jednak z ustawą o rachunkowości, nie mogą one wywierać istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

czytaj więcej »

Doprecyzowanie, że w ramach wydatków jednostek oświatowych, które mogą być pokrywane z dotacji, można uwzględniać również te związane z realizacją zadań organu prowadzącego, a także poszerzenie zakresu kontroli dotacji o możliwość weryfikacji prawidłowości jej pobrania – to tylko niektóre zmiany w zakresie dotacji wprowadzone ostatnią nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica, przychodząc do pracy, udokumentowała 19 lat, 10 miesięcy i 6 dni stażu pracy. Po 3 miesiącach (w 2007 roku) otrzymała prawo do nagrody jubileuszowej, a następnie za 5 lat do kolejnej – z tytułu 25 lat pracy. Dnia 20 stycznia 2015 r. przyniosła kolejne świadectwa pracy, w których udokumentowała 11 lat, 2 miesiące i 12 dni. Całkowity staż pracy na ten dzień wyniósł 38 lat i 4 miesiące. Czy w takie sytuacji jednostka powinna wypłacić pracownicy różnicę między nagrodą z tytułu przepracowania 25 lat pracy a 35 lat?

czytaj więcej »

Obowiązują wyższe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Do 13.242 zł może otrzymać pracownik, wobec którego orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka organizacyjna powiatu nabyła samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Z jakim kodem wykazać jego wartość w sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych?

czytaj więcej »

wiper-pixel