WYDANIE ONLINE

Powodem występowania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest niewystarczający poziom bezzwrotnych źródeł finansowania ustawowo nałożonych zadań publicznych. Istotny staje się również mechanizm finansowania działań jednostek samorządu terytorialnego, oparty na redystrybucji środków.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka księguje nadpłaty i niedopłaty udziału w podatku od osób fizycznych w organie. Jak powinna przebiegać ewidencja na kontach?

czytaj więcej »

Nie każde unowocześnienie środka trwałego w wyniku poddania go pracom remontowym przy zastosowaniu materiałów nowej generacji będzie uznane za modernizację. Niektóre nakłady jednostek budżetowych mogą być zatem sfinansowane z dotacji gminnych, mimo że przy robotach zastosowano nowsze materiały.

czytaj więcej »

Pytanie:  Jednostka budżetowa (zarząd dróg) dokonuje wycinki drzew przy drogach. Pozyskane z wycinki drewno jest sprzedawane lub zużywane jako opał we własnej kotłowni. Cena drewna ustalana jest według wartości rynkowej. Czy przedstawiony poniżej sposób ewidencji księgowej jest prawidłowy: przyjęcie wyciętego drewna do magazynu – 310/760, wydanie do zużycie we własnej kotłowni – 401/310. Jakich księgowań należy dokonać jeżeli okaże się, że drewno przyjęte do magazynu jako opał – zostanie jednak przeznaczone do sprzedaży?

czytaj więcej »

Dokonywanie potrąceń z pensji odbywa się w granicach ściśle określonych przez Kodeks pracy – pod groźbą kary grzywny za wykroczenie. Wszystko po to, aby chronić wynagrodzenie pracownika. Pod tym pojęciem kryją się zaś, oprócz stałej stawki miesięcznej, także premie, dodatki i kilka innych świadczeń. Ale już odszkodowania – niekoniecznie.

czytaj więcej »

Odszkodowanie wypłacane przez gminę na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami jest wolne od podatku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy właściciel nieruchomości nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania.

czytaj więcej »

Pytanie:  W urzędzie miejskim planowana jest reorganizacja. Czy możemy awansować pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym na stanowisko kierownika nowo powstałego referatu? Referat ten będzie zajmował się zadaniami dotyczącymi zamówień publicznych, ochrony środowiska, dodatków mieszkaniowych (są to obecnie zadania pracowników samodzielnych stanowisk), natomiast osoba, która ma być awansowana, nie ma w zakresie obowiązków ww. zadań.

czytaj więcej »

Pytanie:  Zakład pracy od 2013 roku potrąca pracownikowi część wynagrodzenia na zadłużenie pozaalimentacyjne na rzecz komornika. Pracownik przyniósł wyrok sądu z klauzulą wierzytelności z 2 kwietnia 2012 r. o rozwiązaniu małżeństwa i ponoszeniu kosztów alimentacyjnych w wysokości 700 zł. Pracownik twierdzi też, że niesłusznie potrącamy mu zadłużenie komornicze, ponieważ ma wyrok sądu o alimentach. Czy do tej pory pracodawca zgodnie z prawem potrącał zadłużenie komornicze, skoro pracownik dopiero dziś doniósł wyrok sądu? Czy w tej sytuacji należy dokonać wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na konto pracownika, czy przekazać na konto komornika?

czytaj więcej »

Pytanie:  Gmina zatrudnia 24 osoby wraz z pracownikami gospodarczymi. Każde stanowisko jest dość solidnie obciążone pracą. Kadry są prowadzone w sekretariacie (kadry kończą się na wystawieniu umowy i przekazaniu dalej do płac, tam załatwiane są pozostałe sprawy), a płace w referacie finansów. Kto w tej sytuacji powinien wystawiać RP-7? Ponadto każdy referat pisze umowy zlecenia na różne prace – wykonujący wystawia rachunek do tej umowy, kierownik danego referatu ją potwierdza.

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownik posiadający rentę z tytułu inwalidztwa w związku z odbywaniem służby wojskowej złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. ZUS odmówił ze względu na pobieranie renty z tego tytułu. Pracownik z tym się nie zgadza i składa odwołanie. Jak w tej sytuacji postąpić?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku kierowniczym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony został powołany na stanowisko zastępcy wójta. Pracownik wyraził zgodę na powołanie. Co zrobić z dotychczasową umową o pracę zawartą z tym pracownikiem?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2014 roku pracownik niepedagogiczny pracował efektywnie od 1 stycznia do 13 marca. Następnie od 14 marca do 4 kwietnia przebywał na zwolnieniu lekarskim. Od 5 do 27 kwietnia znów pracował, a od 28 kwietnia do 17 października ponownie skorzystał ze zwolnienia. Z końcem listopada odszedł na emeryturę. Czy w związku z tym, że pracownik był łącznie na zwolnieniu przez 195 dni, ale odszedł na emeryturę na mocy porozumienia stron, nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

czytaj więcej »

Nowe przepisy wprowadzają m.in. maksymalną stawkę opłat za odpady komunalne – uzależnioną od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Zgodnie z przyjętym algorytmem górna stawka za posegregowane śmieci wynosi około 25 zł od osoby i ponad 70 zł za gospodarstwo domowe.

czytaj więcej »

Wprowadzenie nowego katalogu kryteriów, zasad punktacji oraz wzorów stosowanych przy ocenianiu – m.in. takie zmiany zakłada projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej. Modyfikacje mają zostać wprowadzone również w regulacjach dotyczących przeprowadzania pierwszej oceny.

czytaj więcej »

Nowe przepisy Kodeksu pracy z kwietnia zwalniają niektórych pracodawców z obowiązku kierowania nowych pracowników na badania wstępne. To nowy szef będzie decydował, czy warunki na stanowisku pracy, które ma objąć nowy pracownik, odpowiadają warunkom w jego poprzednim miejscu pracy. Przepisy nie precyzują jednak, na jakiej podstawie można dokonać takiej oceny.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył wniosek u pracodawcy o rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron. Pracownik ma do wykorzystania urlop w wysokości proporcjonalnej za 2015 rok. Pracodawca nie może udzielić tego urlopu w naturze, a pracownik chciałby wykorzystać ten urlop u następnego pracodawcy. Czy istnieje taka możliwość prawna?

czytaj więcej »

Dopuszczalnymi formami prowadzenia wspólnego zarządzania drogami kilku powiatów jest utworzenie związku powiatów albo zawarcie między samorządami porozumienia, na mocy którego jeden powiat powierza drugiemu prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami publicznymi. Nie można natomiast w celu wspólnej obsługi zadań kilku samorządów powołać jednej jednostki budżetowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina zatrudnia 24 osoby wraz z pracownikami gospodarczymi. Każde stanowisko jest dość solidnie obciążone pracą. Kadry są prowadzone w sekretariacie (kadry kończą się na wystawieniu umowy i przekazaniu dalej do płac, tam załatwiane są pozostałe sprawy), a płace w referacie finansów. Kto w tej sytuacji powinien wystawiać RP-7? Ponadto każdy referat pisze umowy zlecenia na różne prace – wykonujący wystawia rachunek do tej umowy, kierownik danego referatu ją potwierdza.

czytaj więcej »

Cel kontroli zarządczej to zapewnienie realizacji celów i zadań jednostki sektora finansów publicznych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Można go osiągnąć m.in. dzięki: ochronie zasobów, zapewnieniu zgodności podejmowanych przedsięwzięć z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku z reorganizacją urzędu, polegającą na utworzeniu nowych referatów, można przenieść pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika referatu infrastruktury i rozwoju gospodarczego (zajmującego się gospodarką przestrzenną, gospodarką nieruchomościami, zamówieniami publicznymi, inwestycjami) na stanowisko kierownika nowego referatu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej? Osoba ta nie posiada wyższego wykształcenia pierwszego ani drugiego stopnia, natomiast częściowo nadal wykonywałaby zadania z poprzedniego zakresu obowiązków.

czytaj więcej »

Pytanie:  W 2014 roku pracownik niepedagogiczny pracował efektywnie od 1 stycznia do 13 marca. Następnie od 14 marca do 4 kwietnia przebywał na zwolnieniu lekarskim. Od 5 do 27 kwietnia znów pracował, a od 28 kwietnia do 17 października ponownie skorzystał ze zwolnienia. Z końcem listopada odszedł na emeryturę. Czy w związku z tym, że pracownik był łącznie na zwolnieniu przez 195 dni, ale odszedł na emeryturę na mocy porozumienia stron, nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

czytaj więcej »

Cel kontroli zarządczej to zapewnienie realizacji celów i zadań jednostki sektora finansów publicznych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Można go osiągnąć m.in. dzięki: ochronie zasobów, zapewnieniu zgodności podejmowanych przedsięwzięć z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.

czytaj więcej »

Dopuszczalnymi formami prowadzenia wspólnego zarządzania drogami kilku powiatów jest utworzenie związku powiatów albo zawarcie między samorządami porozumienia, na mocy którego jeden powiat powierza drugiemu prowadzenie zadań związanych z zarządzaniem drogami publicznymi. Nie można natomiast w celu wspólnej obsługi zadań kilku samorządów powołać jednej jednostki budżetowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka księguje nadpłaty i niedopłaty udziału w podatku od osób fizycznych w organie. Jak powinna przebiegać ewidencja na kontach?

czytaj więcej »

Pytanie:  Samorządowa jednostka budżetowa będąca domem pomocy społecznej, zapłaciła z paragrafu 4610: opłatę sądową od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, opłatę sądową od wniosku o likwidację depozytu mieszkańców oraz opłatę skarbową za wpis do księgi wieczystej. Czy mamy tu do czynienia z kosztami rodzajowymi, czyli kontem 409 czy z pozostałymi kosztami operacyjnymi czyli kontem 761?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownik w marcu kończy 60 lat (urodzony w 1955 roku). Osiągnął 40 lat pracy zawodowej. Kiedy zacznie być objęty ochroną przedemerytalną?

czytaj więcej »

Pytanie:  Gmina zatrudnia 24 osoby wraz z pracownikami gospodarczymi. Każde stanowisko jest dość solidnie obciążone pracą. Kadry są prowadzone w sekretariacie (kadry kończą się na wystawieniu umowy i przekazaniu dalej do płac, tam załatwiane są pozostałe sprawy), a płace w referacie finansów. Kto w tej sytuacji powinien wystawiać RP-7? Ponadto każdy referat pisze umowy zlecenia na różne prace – wykonujący wystawia rachunek do tej umowy, kierownik danego referatu ją potwierdza.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa powinna wypłacić trzynastki. Niestety nie posiada na to funduszy. Czy mimo to, ma obowiązek wypłacenia trzynastki byłym pracownikom?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownik złożył wniosek u pracodawcy o rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron. Pracownik ma do wykorzystania urlop w wysokości proporcjonalnej za 2015 rok. Pracodawca nie może udzielić tego urlopu w naturze, a pracownik chciałby wykorzystać ten urlop u następnego pracodawcy. Czy istnieje taka możliwość prawna?

czytaj więcej »

Pytanie:  Czy zatrudniając osobę, której w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych upłynęło 25 lat pracy, jesteśmy zobowiązani do wypłaty nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy? Osoba ta pobierała zasiłek bezpośrednio przed zatrudnieniem w naszym zakładzie pracy (miejski ośrodek pomocy społecznej) i 25-letni staż osiągnęła na miesiąc przed zatrudnieniem.

czytaj więcej »

Pytanie: Zakład pracy od 2013 roku potrąca pracownikowi część wynagrodzenia na zadłużenie pozaalimentacyjne na rzecz komornika. Pracownik przyniósł wyrok sądu z klauzulą wierzytelności z 2 kwietnia 2012 r. o rozwiązaniu małżeństwa i ponoszeniu kosztów alimentacyjnych w wysokości 700 zł. Pracownik twierdzi też, że niesłusznie potrącamy mu zadłużenie komornicze, ponieważ ma wyrok sądu o alimentach. Czy do tej pory pracodawca zgodnie z prawem potrącał zadłużenie komornicze, skoro pracownik dopiero dziś doniósł wyrok sądu? Czy w tej sytuacji należy dokonać wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego na konto pracownika, czy przekazać na konto komornika?

czytaj więcej »

Pytanie:  Dom pomocy będący samorządową jednostkę budżetową od 2015 roku księguje zbiorcze zestawienie sprzedaży, które posiada wiele załączników. Gdzie powinno się stemplować poświadczenie dokonania kontroli dokumentów?

czytaj więcej »

wiper-pixel