WYDANIE ONLINE

Osoby odpowiedzialne za nieudostępnianie informacji publicznej mimo istniejącego obowiązku narażają się na karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w sytuacji gdy pracownik napisze oświadczenie, że upoważnia zakład pracy do potrącenia z wynagrodzenia całej pensji na poczet zajęcia komorniczego, to czy pracodawca może to zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownica była zatrudniona w jednostce samorządowej na umowę zastępstwo do 14 września 2014 r. Od 1 stycznia do 14 września 2014 r. przepracowała 141 dni, 100 dni przebywała na zwolnieniu lekarskim, 29 dni korzystała z urlopu macierzyńskiego. Po rozwiązaniu umowy o pracę zasiłek macierzyński wypłaca ZUS. Czy w takim przypadku były pracodawca powinien wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok?

czytaj więcej »

Mimo ujęcia w jednym, obowiązującym od niemal dwóch lat, rozporządzeniu podróży krajowych i zagranicznych oraz wyeliminowania wielu niejasności przepisy o rozliczaniu delegacji dalekie są od ideału. O jakich kwestiach zapomniał resort pracy, a z czym borykają się pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy gospodarczy w jednostce samorządowej wykonują swoje obowiązki w terenie (obszar gminy obejmujący kilka sołectw), wykorzystując w tym celu samochód służbowy pracodawcy. Każdorazowo pracownik odstawia samochód służbowy na parking publiczny w miejscowości, w której mieszka i stamtąd każdorazowo rano przyjeżdża do siedziby pracodawcy. Czy wobec nowych przepisów podatkowych pracownik powinien zostać obciążony podatkiem? Co w sytuacji gdy przy okazji przewozi innych pracowników z tej samej miejscowości?

czytaj więcej »

Rada gminy nie może w formie uchwały wyrazić zgody na bezprzetargowe zawarcie pierwszej umowy dzierżawy nieruchomości z daną osobą na okres krótszy niż trzy lata. Zgodnie bowiem z zasadą ogólną gospodarowanie mieniem komunalnym gminy jest zadaniem wójta.

czytaj więcej »

Jednostka nabyła urządzenie wielofunkcyjne (faks, ksero i telefon w jednym). Na tej samej fakturze widnieje pozycja „dostawa towaru”. Są też wyróżnione tonery zapasowe. Czy wszystkie te elementy należy zaksięgować razem?

czytaj więcej »

Wprowadzenie nowego podziału dla badań naukowych i prac rozwojowych oraz dla budynków przewiduje projekt nowelizacji klasyfikacji PKWiU. Do celów rachunkowych, podatkowych oraz prowadzenia systemów informacyjnych administracji publicznej klasyfikacja z 2008 roku ma mieć zastosowanie jeszcze do końca 2016 roku.

czytaj więcej »

Mimo nowelizacji ustawy o odpadach punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych nadal mogą zbierać odpady zielone. Zdaniem resortu środowiska adresatem nowo wprowadzonego zakazu są wszyscy inni posiadacze odpadów.

czytaj więcej »

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiających do sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Zamawiający powinni w nim ujmować zarówno zamówienia udzielane przez nich samych, a niekiedy również przez ich odrębne jednostki. W sytuacji gdy zamawiającym jest jednostka organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa, będąca samodzielnym zmawiającym, musi ona samodzielnie sporządzić i przekazać takie sprawozdanie. Dokument należy przekazać prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatek za wysługę lat wypłacany obok zasiłku chorobowego należy wliczyć do podstawy wymiaru trzynastki za 2014 rok?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w jednostce samorządowej skorzystał w lutym 2014 roku z jednego dnia zwolnienia z art. 188 Kodeksu pracy. W lutym przebywał również 4 dni na zwolnieniu lekarskim. Na wynagrodzenie pracownika (pełen etat) składa się płaca zasadnicza 2.000 złotych i dodatek stażowy 400 złotych. Dodatek stażowy jest wypłacany za dni, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy na skutek choroby. Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie za jeden dzień zwolnienia, aby naliczyć podstawę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok (z której to wynagrodzenie jest wyłączone)?

czytaj więcej »

Zastępca wójta wykonuje zadania w imieniu organu wykonawczego. Wszelkie dokumenty powinien więc opatrywać oznaczeniem „z upoważnienia”. Wyjątkiem są sytuacje określone w ustawie o samorządzie gminnym jako przemijające przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta. W takich okolicznościach wszelkie akty zastępca podpisuje bezpośrednio jako wójt.

czytaj więcej »

Poprawność finansowania przez samorządy straży miejskiej oraz podmiotów spoza sfery publicznej, a także sposób korzystania z usług i instrumentów finansowych – to tylko niektóre z obszarów, którym przyjrzy się Najwyższa Izba Kontroli w 2015 roku.

czytaj więcej »

Wprowadzenie jednej podziałki do klasyfikowania zakupu wszystkich usług telekomunikacyjnych oraz doprecyzowanie, że § 304 nie obejmuje nagród przyznawanych przez pracodawców dla pracowników– m.in. o tych zmianach powinni pamiętać przedstawiciele jednostek publicznych, klasyfikując wydawane środki w 2015 roku.

czytaj więcej »

Mniejsze odsetki ustawowe, a wyższy współczynnik urlopowy – m.in. o tych wskaźnikach powinni pamiętać przedstawiciele służb finansowych JSFP w 2015 roku.

czytaj więcej »

Urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, zwolnienie od pracy w celu oddania krwi – za czas tych nieobecności i zwolnień pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jak jednak wskazuje Ministerstwo Pracy, wynagrodzeń tych nie należy uwzględniać obliczając dodatkowe wynagrodzenie roczne.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia 2015 r., zaczną obowiązywać nowe przepisy regulujące kwestie przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników. Jednak już teraz pojawiają się wątpliwości, czy zmiana na pewno wyjdzie na korzyść pracodawcom i pracownikom.

czytaj więcej »

Ustawa o pracownikach samorządowych nie określa samodzielnie zasad rekompensaty pracy świadczonej w niedzielę lub święto. Stąd też w tym zakresie będzie miał zastosowanie art. 15111 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownikowi, który w te dni wykonywał pracę należy zapewnić dzień wolny w innym dniu lub dodatek do wynagrodzenia – twierdzi Główny Inspektor Pracy.

czytaj więcej »

Inspektor pracy będzie mógł z urzędu sprawdzić, czy stanowisko, na którym pracownik wykonuje pracę, powinno zostać ujęte w zakładowym rejestrze prac w warunkach szkodliwych. Ma to w przyszłości ułatwić pracownikom wykazywanie swoich uprawnień do emerytury pomostowej.

czytaj więcej »

W marcu i w kwietniu będzie dokonywana analiza kompletności i rzetelności danych zgromadzonych w nowym SIO w zakresie danych identyfikacyjnych i dziedzinowych nauczycieli. W tym też okresie jednostki będą mogły uzupełniać poszczególne dane.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy skończył się urlop macierzyński. Następnie skorzystała z zaległego urlopu wypoczynkowego. Wkrótce zamierza wrócić do pracy, jednak nie chce piastować już poprzednio zajmowanego stanowiska. Pracownica ma wyższe wykształcenie, lecz zakład pracy nie dysponuje wolnym etatem, na którym wymagane jest wyższe wykształcenie. Czy na prośbę pracownicy zakład pracy może zatrudnić ją na stanowisku, na którym wymagane jest wykształcenie niższe, niż posiada pracownica?

czytaj więcej »

Pytanie:  Pracownik samorządowy zatrudniony jest na stanowisku kierowcy. Czy może on odmówić wykonania polecenia służbowego wyjazdu w niedzielę? Jakie są zasady „odbierania” wolnego za takie dni?

czytaj więcej »

Minimalne wynagrodzenie wskazuje Ci przede wszystkim minimalną kwotę brutto, jaką musisz zapłacić pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać w danym okresie niższej płacy brutto niż kwota minimalnego wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu następujące należności:

czytaj więcej »

Ruszyła kolejna edycja Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie. Placówki wyłonione w konkursie otrzymają dotację w wysokości 40.000 zł.

czytaj więcej »

wiper-pixel