WYDANIE ONLINE

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka) przysługuje w pełnej wysokości pracownikowi, który przepracował u danego pracodawcy cały rok kalendarzowy. Natomiast prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego posiada pracownik, który przepracował u pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

czytaj więcej »

W razie dłuższej choroby wójta jego kompetencje i zadania przejmuje zastępca. Nieobsadzenie takiego stanowiska może prowadzić do naruszenia ciągłości działania organu wykonawczego gminy, w tym w zakresie wykonania budżetu.

czytaj więcej »

Wiosną 2015 roku gminy będą musiały przekazać akta dotyczące postępowań egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi naczelnikom urzędów skarbowych. Te z jednostek, które jednak będą chciały zachować uprawnienia windykacyjne i płynące z tego korzyści, będą mogły to zrobić – po podpisaniu porozumienia z fiskusem.

czytaj więcej »

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy zapowiedzieli ukierunkowanie kontroli przeprowadzanych w 2015 roku na przestrzeganie przepisów prawa pracy w domach pomocy społecznej. Inspektorzy po raz kolejny zwrócą też uwagę na zasadność zawierania umów cywilnoprawnych przez kontrolowane podmioty.

czytaj więcej »

Jeżeli w ciągu roku przejęto pracowników od innej jednostki, konieczność złożenia formularzy PIT-4R oraz PIT-11 leży po stronie nowego pracodawcy – uznał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji nr ILPB1/415–814/14–2/AMN. Obowiązek ten dotyczy okresu zarówno sprzed przejęcia, jak i po przejęciu pracowników.

czytaj więcej »

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwają prace nad zmianą zasad naliczania dodatku za wysługę lat funkcjonariuszy. Zmiany w poszczególnych przepisach mają wejść w życie w pierwszych miesiącach 2015 roku – z naliczeniem od pierwszego stycznia. Nowe przepisy mają motywować i zachęcać do dłuższego pozostawania funkcjonariuszy w służbie.

czytaj więcej »

Rozpatrując, czy w danym przypadku prawo do ingerencji w wysokość środków budżetowych ma organ stanowiący samorządu, czy też organ wykonawczy, należy każdorazowo analizować konkretne zapisy ustawy o finansach publicznych oraz ustaw szczegółowych – twierdzi szczecińska izba obrachunkowa.

czytaj więcej »

Za pomocą współczynnika urlopowego ustala się wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Współczynnik urlopowy obliczany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego. Używa się tego parametru również przy obliczaniu wynagrodzeń, odszkodowań i innych należności przysługujących w wysokości wynagrodzenia za jeden dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za jeden dzień.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych dookreśliła zasady funkcjonowania i zatrudniania administratora bezpieczeństwa informacji. Przepisy wyraźnie wskazują, że jest podległy kierownikowi jednostki.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozszerzony katalog wyłączeń z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zwolnieniem ze składek zostały objęte środki z ZFRON oraz zakładowego funduszu aktywności w zakładach, które nie posiadają statusu zakładu pracy chronionej.

czytaj więcej »

W stanie prawnym obowiązującym w 2014 roku domy pomocy społecznej nie miały możliwości pobierania odsetek od nieterminowych opłat za pobyt. Resort pracy i polityki społecznej widzi jednak potrzebę wyposażenia DPS-ów w takie narzędzie. Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o pomocy społecznej.

czytaj więcej »

Do 8% Rada Ministrów obniżyła stawkę odsetek ustawowych. Jednostki oświatowe starające się odzyskać należności od dłużników muszą pamiętać o naliczaniu odsetek w nowej wysokości już od zaległości z ostatniego tygodnia 2014 roku.

czytaj więcej »

Pozostawienie wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na dotychczasowym poziomie oraz wprowadzenie minimalnego progu środków przeznaczanych na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży to tylko niektóre z kwestii uregulowanych ustawą okołobudżetową na 2015 rok.

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka prenumeruje specjalistyczny magazyn dla księgowych w wersji papierowej oraz platformę elektroniczną. Pod którym paragrafem zaklasyfikować tego rodzaju wydatki?

czytaj więcej »

Pytanie: Po śmierci pracownicy dom pomocy społecznej wypłacił spadkobiercom ekwiwalent za urlop. Czy należało go wypłacić z § 3020 tak jak odprawę pośmiertną, czy jako wynagrodzenie?

czytaj więcej »

Zdaniem Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz obecne regulacje pozbawiające pracowników sfery budżetowej dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych są niezgodne z Europejską Kartą Społeczną.

czytaj więcej »

Różnice kursowe z wyceny bilansowej zewidencjonowane w księgach rachunkowych zalicza się do przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów. Przy czym w kosztach uzyskania przychodów uwzględnia się ujemne różnice kursowe, w przychodach podatkowych zaś dodatnie różnice kursowe.

czytaj więcej »

Pytanie: W ewidencji księgowej jednostki widnieją należności przedawnione. Prawnik, analizując tę sytuację, zdecydował, że należy dochodzić zwrotu należności na drodze sądowej tylko 3 lata wstecz, ponieważ lata wcześniejsze uległy przedawnieniu. Zdaniem burmistrza miasta, nie ma podstaw do wyksięgowania tych należności, ponieważ brak decyzji sądu o przedawnieniu. Jak postąpić w przypadku przedawnionych należności?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa w 2013 i 2014 roku naliczała kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz odsetki za zwłokę z tytułu niezapłaconych kar. W wyniku dalszego nierealizowania umowy postanowiono odstąpić od umowy i wezwać do zwrotu dotychczas zapłaconych faktur z równoczesnym naliczeniem kary za odstąpienie od umowy. W jaki sposób wyksięgować dotychczas przypisane kary wraz z odsetkami oraz odpis aktualizujący należności odsetek?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowy zakład budżetowy otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 4.500 zł na zakup i montaż pieca kuchennego. Zrealizował zadanie na kwotę 2.900 zł. Jak rozliczyć otrzymaną dotację?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zakupiła lampę specjalistyczną od podmiotu, który zasadniczo nie prowadzi sprzedaży towarów, lecz jedynie świadczy usługi. Z tego tytułu otrzymała fakturę zakupu na „montaż lampy”. Księgowa zakwalifikowała koszt jako zakup usług i ujęła w § 430. Czy jednak zakupu nie należy wprowadzić na stan pozostałych środków trwałych?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa nabywa leki oraz środki opatrunkowe do gabinetu pielęgniarki. Z którego paragrafu klasyfikacji budżetowej można zrealizować taki zakup? Czy właściwy będzie tu § 423?

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej w lutym 2014 roku przeprowadził w budynku modernizację, której koszt wyniósł 3.000 zł. Były to koszty bieżące ujęte w § 4300. W grudniu 2014 roku w tym samym budynku przeprowadzono przebudowę na kwotę 10.000 zł i wydatki zakwalifikowano do inwestycyjnych w § 6050. Czy należy zwiększyć w grudniu wartość budynku o nakłady z początku roku i te inwestycyjne? Czy powinnam wyksięgować koszt modernizacji na kwotę 3.000 zł z § 4300 i zaksięgować w § 6050?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządowa uzyskuje dochody z tytułu służebności gruntowej. W którym paragrafie należy zaksięgować jednorazową opłatę z tego tytułu? Jak wygląda to, w przypadku gdy to jednostka ponosi opłatę za ustanowienie służebności?

czytaj więcej »

Dobra organizacja pracy kierowców to nie tylko ograniczanie kosztów pracodawcy, ale przede wszystkim ograniczenie obciążenia kierowców nadmiernymi obowiązkami, a tym samym poprawa bezpieczeństwa w transporcie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoba, która została zatrudniona 1 lipca 2014 r. i przebywała 1 dzień na opiece nad dzieckiem z art. 188 Kodeksu pracy, ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok? Czy osoba, która od 2 kwietnia do 31 grudnia 2014 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim z kodem B (ciąża) ma prawo do trzynastki?

czytaj więcej »

Pytanie: W urzędzie gminy będą ponowne wybory na burmistrza. Do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza, funkcję tę będzie pełnić osoba wyznaczona przez Premiera. Czy w tej sytuacji to jednostka zawiera umowę o pracę z osobą pełniącą funkcję burmistrza? Jaką stosuje w stosunku do niej ustawę oraz rozporządzenie co do zasad wynagradzania?

czytaj więcej »

W związku z władaniem nieruchomościami przez jednostki organizacyjne wykonujące zadania przypisane samorządom dość często zdarza się, że są one udostępniane odpłatnie innym podmiotom, które wykorzystują je w ramach własnej działalności. Takie okoliczności zmuszają do zastanowienia się, czy w danym przypadku nie zachodzą przypadkiem przesłanki opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

czytaj więcej »

Pytanie: Wójt gminy podpisał umowę o zwrot kosztów przejazdu do przedszkola dziecka oraz jego opiekuna prywatnym samochodem. Czy kwoty takie należy opodatkować oraz potraktować jako podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne?

czytaj więcej »

wiper-pixel