WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2015 r. uległ zmianie zakres obowiązków płatników podatków. Ustawodawca zmianami w PIT i CIT nałożył dodatkowe obowiązki na kierowników jednostek sektora finansów publicznych, tj. elektroniczny kontakt z urzędem.

czytaj więcej »

W 2015 roku minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze to 1.750 zł brutto. Zmiana płacy minimalnej wpływa także na wzrost dodatku za pracę w porze nocnej oraz zmianę kwoty wolnej od potrąceń przymusowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Faktury jednostki wystawiane są w programie księgowym. W wyniku awarii, po wystawieniu i wydrukowaniu faktury o numerze 997, program nadał kolejnej fakturze ten sam numer. Zostało to zauważone na podglądzie przez osobę wystawiającą, w związku z czym dokument nie został wydrukowany. Następnie programista dopisał literę A do numeru, tak że została wydrukowana faktura z numerem 997A. Czy taka ingerencja w program do fakturowania jest dopuszczalna?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jednostka budżetowa naliczyła na początku roku podstawowy odpis roczny na fundusz socjalny, przyjmując za podstawę jego obliczenia planowaną liczbę zatrudnionych pracowników. Jednostka przewiduje jednak, że w końcu roku planowane zatrudnienie może ulec zmniejszeniu. Jak w takiej sytuacji, zaksięgować operacje związane z: naliczeniem odpisu na ZFŚS, wpłatą na wyodrębniony rachunek ustalonego odpisu, korektą na koniec roku oraz zwrotem środków z tytułu dokonanej korekty?

czytaj więcej »

Pytanie: Zdarza się, że na konto bankowe jednostki budżetowej wpływają środki, których nie można przypisać jednoznacznie do określonych przychodów. Leżą wówczas na koncie kilka dni czy tygodni, aż do wyjaśnienia. Jak powinno wyglądać księgowanie takich wpływów?

czytaj więcej »

Do czynności prawnych wymagających kontrasygnaty zalicza się m.in. wszystkie umowy, które z chwilą ich zawarcia powodują powstanie zobowiązań pieniężnych, a także te, które mogą spowodować powstanie takich zobowiązań w przyszłości, np. umowy przedwstępne kupna (sprzedaży), czy poręczenia kredytów (pożyczek).

czytaj więcej »

Pytanie: W księgach rachunkowych jednostki oświatowej figurują należności, które uległy przedawnieniu. Jaki jest tryb postępowania z takimi kwotami?

czytaj więcej »

Pytanie:  Jednostka budżetowa zamierza nabyć samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Dokumentami związanymi z zakupem będą: faktura za samochód, dowody zakupu paliwa w celu dowiezienia samochodu do siedziby jednostki, potwierdzenie opłaty za rejestrację, wydanie tablic oraz nalepki kontrolnej. Które z tych wydatków powiększą wartość początkową samochodu? Czy ubezpieczenie OC, AC, NW również podwyższy wartość auta?

czytaj więcej »

Jeżeli spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki związane z dotychczasowym działaniem podmiotu zajmującego się realizacją gospodarki komunalnej, będziemy mieli do czynienia ze zbyciem przedsiębiorstwa. Działanie takie będzie zatem wyłączone spod opodatkowania VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik kadrowy w zakresie czynności ma zapisane zastępstwo za głównego księgowego w razie nieobecności. Do tej pory nie miał płaconego dodatku funkcyjnego za okres zastępstwa. Czy można wypłacić ten dodatek wstecz za okresy zastępstwa od początku 2014 roku? Jaka podstawa prawna obowiązuje w takim przypadku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie na okres od 27 listopada 2014 r. do 2 grudnia 2014 r. z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Następnie złożyła własne zwolnienie lekarskie na okres od 28 listopada 2014 r. do 5 grudnia 2014 r. Co w takim wypadku pracodawca powinien zrobić: wypłacić zasiłek opiekuńczy czy wynagrodzenie za czas choroby?

czytaj więcej »

Pytanie: Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego gmina wybrała firmę i zawarła z nią umowę na budowę oczyszczalni ścieków. Wynagrodzenie za realizację jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W trakcie prac firma zwracała się kilkakrotnie o sporządzenie protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w projekcie budowlanym. Na etapie przetargu w materiałach znajdowała się cała dokumentacja projektowa oraz przedmiary, na podstawie których wykonawcy zobowiązani byli przedłożyć wraz z ofertą kosztorysy ofertowe. Czy wobec takich zapisów można wyrazić zgodę na wykonanie robót dodatkowych za dodatkowym wynagrodzeniem.

czytaj więcej »

Wiosną 2015 roku gminy będą musiały przekazać akta dotyczące postępowań egzekucyjnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi naczelnikom urzędów skarbowych.

czytaj więcej »

Placówki korzystające z programów unijnych – w celu rozliczenia wydatków – powinny prowadzić oddzielny system księgowości. Do realizacji tego obowiązku wystarczające jest wyodrębnienie ewidencji analitycznej w ramach już prowadzonych ksiąg. Jednostka nie musi prowadzić osobnych zbiorów księgowych. Beneficjenci mogą także stosować symbole, numery lub wyróżniki do ewidencji dokumentów związanych z danym projektem.

czytaj więcej »

Pytanie:  Zgodnie z regulaminem wynagradzania OPS dodatek przysługuje w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków wypłacanych z ZUS, w związku z czym nie jest uwzględniany w podstawie wymiaru tych świadczeń. Na tej podstawie dodatek stażowy wliczany jest do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Pytanie dotyczy pracownicy, która 17 grudnia 2014 r. urodziła dziecko. Od 2 września br. przebywała na zwolnieniu lekarskim, na którym otrzymywała dodatek stażowy. Od grudnia dodatek ten wzrósł o 1%. Jaka będzie wobec tego podstawa zasiłku macierzyńskiego? Czy należy przyjąć taką samą podstawę co do zasiłku chorobowego, dodając tylko dodatek stażowy należny za ten okres?

czytaj więcej »

Organizator przetargu musi zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości. Informacja taka nie musi mieć formy pisemnej, jednak powinna być potwierdzona notatką dołączoną do akt sprawy.

czytaj więcej »

Doprecyzowanie zasad kwalifikowania wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami oraz utworzenie nowych rozdziałów do ewidencji wydatków na edukację dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki to tylko niektóre ze zmian mających obowiązywać od nowego roku w zakresie klasyfikacji budżetowej.

czytaj więcej »

Uniemożliwienie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi, który zrezygnował z pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji gdy drugi z rodziców ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie, jest niezgodne z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 18 listopada 2014 r. (SK 7/11).

czytaj więcej »

Od 1 grudnia 2014 r. limit zarobkowy osoby uprawnionej do renty socjalnej będzie wyższy. Świadczenie to zostanie zawieszone, jeżeli osoba pobierająca rentę osiągnie przychód przekraczający kwotę 2.646,80 zł.

czytaj więcej »

Fiskus nie może żądać zapłaty podatku z tytułu odsetek od wypłaconego przez ZUS z opóźnieniem zasiłku chorobowego. Zakład nie wystawia w takiej sytuacji informacji PIT-8C - uznał w wydanym orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

czytaj więcej »

Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się ze stanowiskiem ministerstwa edukacji w sprawie likwidacji dodatku wiejskiego. Zdaniem ZNP każda próba obniżenia wynagrodzeń nauczycieli wpłynie niekorzystnie na rangę społeczną zawodu nauczyciela.

czytaj więcej »

Byli szeregowi żołnierze zawodowi po wygaśnięciu zawartego z nimi kontraktu w związku z przewlekłą chorobą lub wypadkiem nie nabywają prawa do świadczeń chorobowych i wypadkowych za okres przypadający do zakończeniu służby. Wszystko przez lukę w przepisach – alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

czytaj więcej »

Zawieszenie dotacji na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych oraz doprecyzowanie obowiązku zapewnienia przez organ prowadzący obsługi prawnej dla podległych szkół to tylko niektóre z obszarów regulowanych nowelizacją ustawy o systemie oświaty.

czytaj więcej »

Przyznanie nagrody może nastąpić wyłącznie w przypadku jego szczególnych osiągnięć. Ocena okresowa nie może być przeprowadzana częściej niż pół roku i rzadziej niż co dwa lata – to tylko część z zasad, o których należy pamiętać przy przeprowadzaniu ocen okresowych i nagradzaniu pracowników jednostek samorządowych.

czytaj więcej »

Pytanie: W wyniku porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi, pracodawca samorządowy przeprowadził zmiany stawek zasadniczych (wstecz o 3 miesiące). Części pracownikom w okresie od lipca do października wypłacone zostały również nagrody jubileuszowe. Czy (i na jakiej podstawie) trzeba dokonać korekty wypłaconych świadczeń na skutek zmiany płacy zasadniczej? Czy w sytuacji zmiany stawki wynagrodzenia z mocą wsteczną zawsze należy analizować wypłacone wcześniej świadczenia i dokonywać automatycznej korekty?

czytaj więcej »

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od aktywów trwałych jednostki, takich jak środki trwałe czy wartości niematerialne i prawne w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, dokonuje się drogą systematycznego planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.

czytaj więcej »

Przy rozliczaniu dochodów jednostek budżetowych na przełomie roku należy pamiętać, że zastosowanie ma tu zasada kasowa. Znaczenie ma tu zatem data faktycznej zapłaty. W przypadku ewidencji przychodów obowiązuje natomiast zasada memoriału, która obliguje do ujmowania w księgach wszystkich osiągniętych przychodów dotyczących danego roku obrotowego, bez względu na termin ich faktycznej zapłaty.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica jednostki budżetowej od 23 kwietnia 2014 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży. Po urodzeniu dziecka 24 grudnia przeszła na urlop macierzyński. Druga z pracownic na urlopie macierzyńskim przebywała od początku roku do 5 listopada 2014 r. Jak w takim przypadku ustalić prawo do trzynastki?

czytaj więcej »

Z 13 do 8% ma zmniejszyć się wielkość odsetek ustawowych. Zrównanie tej wartości z wysokością odsetek podatkowych ma spowodować skuteczniejszą ściągalność należności publicznoprawnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel