WYDANIE ONLINE

Ustalając roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym, należy uwzględnić przychód oskładkowany uzyskany przez ubezpieczonego w danym roku, licząc narastająco, począwszy od stycznia do grudnia.

czytaj więcej »

Organ wykonawczy samorządu będzie mógł określić instrukcję kancelaryjną oraz dokumenty dotyczące działania archiwum zakładowego wspólne dla podległych jednostek organizacyjnych. To jedno z głównych rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

czytaj więcej »

Kolejne jednostki sektora finansów publicznych będą musiały lokować wolne środki w formie depozytu u ministra finansów. W podobnej formie swój budżet będą mogły podratować także jednostki samorządowe.

czytaj więcej »

Rozpatrując, czy zobowiązanie związane z ugodą sądową wykazuje się w sprawozdaniu Rb-Z, należy sprawdzić, w jaki sposób wpłynęła ona na wymagalność zobowiązań – twierdzi Ministerstwo Finansów. Warto również zbadać, czy na mocy ugody nie powstanie umowa nienazwana, podobna w skutkach do umowy pożyczki.

czytaj więcej »

Organizując imprezę integracyjną dla pracowników, nie trzeba odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. Przedstawiciele jednostek, którzy chcą uzyskać potwierdzenie poprawności takiego działania, wnioskując o interpretację podatkową mogą powoływać się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

czytaj więcej »

Do września 2016 roku organy prowadzące przedszkola powstałe w wyniku przekształcenia oddziału zorganizowanego przy szkole podstawowej muszą dostosować lokale do nowych przepisów przeciwpożarowych. Resort edukacji przewiduje, że koszt adaptacji jednej szkoły do nowych wymagań to ok. 2.425 zł brutto.

czytaj więcej »

Zawężenie stosowania procedury odwrotnego obciążenia tylko do sytuacji, gdy nabywcą tych towarów jest podatnik VAT czynny, to jedno z założeń planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Prawodawcy chcą także wprowadzenia limitów kwotowych, po przekroczeniu których ta forma rozliczenia będzie obowiązkowa.

czytaj więcej »

6 lat – tyle czasu dał ustawodawca kierownikom urzędów stanu cywilnego oraz ich zastępcom na uzupełnienie wykształcenia. Od 30 października 2014 r. stanowiska te mogą bowiem zajmować wyłącznie osoby, które ukończyły studia prawnicze lub administracyjne i uzyskały tytuł magistra albo ukończyły podyplomowe studia administracyjne.

czytaj więcej »

Pytanie: W urzędzie funkcjonuje komisja socjalna, która m.in. opiniuje wnioski dotyczące tzw. wczasów pod gruszą. Jak często powinni spotykać się jej członkowie?

czytaj więcej »

Sporządzanie w sposób niekompletny, wykazywanie danych w złotych, zamiast w złotych i groszach czy prezentowanie należności dotyczących ZFŚS to najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań Rb-N.

czytaj więcej »

Z 15 lutego na 15 września ma zostać przesunięty termin składania przez uczelnie wniosków o dotację celową na realizację inwestycji. Obecnie funkcjonujące terminy powodują w praktyce konieczność aktualizowania wniosków.

czytaj więcej »

Przed zbliżającym się okresem zimowym przedstawiciele jednostek publicznych powinni zadbać m.in. o sprawdzenie sprawności urządzeń grzewczych. Jeśli okaże się, że niezbędne jest poniesienie dodatkowych wydatków na ich wymianę, trzeba pamiętać, że nie stanowią one zazwyczaj oddzielnego środka trwałego.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zorganizowała dla swoich pracowników wycieczkę zagraniczną dofinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jeden z pracowników pobrał zaliczkę w walucie obcej na pokrycie niektórych kosztów. Jednostka najpierw zakupiła euro, przyjęła je do kasy walutowej, a dopiero wówczas wypłaciła zaliczkę. Jak poprawnie zaksięgować wypłatę i zwrot takiej zaliczki? Czy zastosowanie będzie miał kurs z dnia wypłacenia zaliczki?

czytaj więcej »

W przypadku ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca lub prowadzenia ksiąg przy użyciu komputera jednostki mogą poprawić pomyłkowy zapis tylko przez wprowadzenie do ksiąg dowodu z korektą błędów.

czytaj więcej »

Gmina może wyznaczyć zakład budżetowy jako inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami, pod warunkiem że określi jednocześnie wynagrodzenia za inkaso z tego tytułu. Inkasentem nie może być natomiast sam właściciel nieruchomości.

czytaj więcej »

W Ochotniczych Hufcach Pracy pojawią się asystenci i doradcy EURES. Jest to związane z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. w ramach sieci EURES.

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrahent zwrócił się do jednostki budżetowej z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu faktury. We wniosku nie podał, czy oryginał zgubił lub zniszczył. Czy można duplikat wystawić, czy kontrahent musi podać powód wniosku?

czytaj więcej »

Sejm przyjął przepisy nowej ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców. Wśród wielu ułatwień przewidują one m.in. nowe zwolnienia w zakresie obowiązku kierowania pracowników na wstępne badania lekarskie.

czytaj więcej »

Żołnierz zawodowy, który po 15 latach służby uprawniającej do przejścia na emeryturę zdecyduje się pozostać w szeregach armii, dostanie wyższy dodatek za długoletnią służbę wojskową – nawet do 35% uposażenia zasadniczego.

czytaj więcej »

Pytanie: Decyzją starosty w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej została wywłaszczona działka będąca własnością osoby fizycznej. Właściciel jednej z działek wystąpił o przyznanie w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej z zasobu nieruchomości jst na rzecz której następowało wywłaszczenie. Ewentualną różnicę między wysokością odszkodowania ustalonego w decyzji, a wartością nieruchomości zamiennej wyrówna się przez dopłatę pieniężną. Zaproponowana do zamiany działka jest niezabudowana, brak jest dla niej obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina będzie występowała w charakterze podatnika VAT, natomiast dostawa nieruchomości zamiennej będzie traktowana jako odpłatna dostaw towarów w rozumieniu. Czy transakcja będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT?

czytaj więcej »

wiper-pixel