WYDANIE ONLINE

Przypomnijmy, że ogólne zasady przeprowadzania inwentaryzacji określa rozdział 3 art. 26–27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

czytaj więcej »

Dodanie do paragrafów piątej cyfry identyfikującej podmioty publiczne, od których pochodzą dochody oraz do których wpływają środki, to główne założenie planowanej nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej. Resort bada, jak dużych nakładów będzie wymagała taka modyfikacja.

czytaj więcej »

Karę porządkową mogą nakładać organy podatkowe w toku postępowania podatkowego, a także kontroli podatkowej. Obecnie maksymalna wysokość kary wynosi 2.800 zł. W przyszłym roku jej wysokość nie zmieni się – wynika z obwieszczenia ministra finansów.

czytaj więcej »

To na kierownikach jednostek oświatowych ciąży obowiązek ustalenia w formie pisemnej i aktualizacji obowiązującej polityki rachunkowości. Przekazanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych zespołom obsługi nie zwalnia kierowników z tego obowiązku – twierdzą przedstawiciele olsztyńskiej izby obrachunkowej.

czytaj więcej »

Warunek zatrudnienia w pełnym wymiarze powinien być odnoszony do 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia (jego rozpoczęcia). Nie wystarczy więc zatrudnienie w pełnym wymiarze w chwili składania wniosku o urlop dla poratowania zdrowia.

czytaj więcej »

Limity stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 rok zostały podniesione w stosunku do tych obowiązujących w roku poprzednim – poinformował resort finansów.

czytaj więcej »

Możliwość odliczenia przez gminę VAT od inwestycji polegającej na uatrakcyjnieniu terenów gminnych zależy od tego, czy w momencie ponoszenia wydatków miały być one związane z czynnościami opodatkowanymi (np. z przyszłą sprzedażą inwestorom). To, czy przy okazji dana czynność pokrywa się z zakresem zadań własnych gminy, nie ma tu znaczenia.

czytaj więcej »

Do dodatku wiejskiego, wypłaconego nauczycielowi na mocy wyroku sądu, trzeba doliczyć ustawowe odsetki za opóźnienie, które korzystają ze zwolnienia z podatku.

czytaj więcej »

Związkowcy Policji planują złożenie pozwu zbiorowego w związku z brakiem waloryzacji uposażeń w latach 2009–2013. Roszczenia funkcjonariuszy mazowieckiej Służby Więziennej już czekają na rozpatrzenie w sądzie.

czytaj więcej »

Objęcie obowiązkiem upubliczniania informacji o posiadanym majątku kierowników wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych – w tym ich zastępców – przewiduje projekt ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne. Nowe regulacje mają objąć także głównych księgowych państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych.

czytaj więcej »

Okres zasadniczej służby wojskowej pełnionej przed 1975 rokiem należy zaliczyć do okresu pracy w szczególnych warunkach także tym żołnierzom, którzy po zakończeniu służby zdobyli zatrudnienie w szczególnych warunkach, w terminie 30-dniowym wskazanym w przepisach o powszechnym obowiązku obrony RP – uznał Sąd Najwyższy w orzeczeniu wydanym 5 sierpnia 2014 r. (sygn. akt I UK 442/13).

czytaj więcej »

Mniej obowiązków przy zakładaniu własnej działalności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych przewiduje obowiązująca od sierpnia ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Księgowi chcący skorzystać z tej możliwości muszą się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej.

czytaj więcej »

Nauczyciele zatrudnieni w centrach kształcenia praktycznego (CKP) nie uzyskają prawa do świadczenia kompensacyjnego. Zdecydował o tym Senat, rezygnując z dalszych prac nad własnym projektem nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

czytaj więcej »

Obowiązują znowelizowane przepisy rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w którym zmieniono tabelę stanowisk dotyczącą wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw.

czytaj więcej »

Zamawiając usługi lub dostawy z zakresu działalności oświatowej związane z gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, nie trzeba stosować ustawy Prawo o zamówieniach publicznych. Wyjątkiem są zamówienia przekraczające 30.000 euro. W stosunku do nich przewidziano tryb uproszczony.

czytaj więcej »

Jeżeli wpłaty za gospodarowanie odpadami są niższe niż wydatki związane z ich odbiorem, gmina powinna dofinansować niedobór z dochodów własnych. W przypadku powstania nadwyżki o jej przeznaczeniu decyduje rada.

czytaj więcej »

Pracodawca zatrudniający pracownika niepełnosprawnego może wliczać go do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dopóty, dopóki decyzja o unieważnieniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie stanie się ostateczna – wynika z interpretacji wydanej przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON).

czytaj więcej »

Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy będący podatnikiem VAT otrzymał fakturę za zakup kątowników. Ich nabycie podlega procedurze odwrotnego obciążenia VAT. Jak poprawnie rozliczyć taki dokument?

czytaj więcej »

Pomyłkowo jednostka budżetowa w ubiegłym roku na konto 080 ,,Środki trwałe w budowie (inwestycje)” zaksięgowała fakturę wraz z protokołem odbioru środka trwałego. Księgowano 080/201 (201 – „Rozrachunki z dostawcami”). Konta „Środki trwałe w budowie” nie rozliczono do końca roku, ponadto środek ten od samego początku po przekazaniu protokołem odbioru był w użytkowaniu jednostki.

czytaj więcej »

Nauczycielowi udzielono urlopu dla poratowania zdrowia na okres od 1 września 2014 r. do 31 lipca 2015 r. 12 sierpnia poszedł do szpitala i na dzień dzisiejszy nie jest w stanie powiedzieć, do kiedy w nim będzie. Co można zrobić z udzielonym urlopem dla poratowania zdrowia w sytuacji, gdy nauczyciel pozostanie w szpitalu np. do 15 września i otrzyma kolejne zwolnienie lekarskie? Czy można urlop zdrowotny przesunąć o czas pobytu w szpitalu i okres wystawionego zwolnienia lekarskiego?

czytaj więcej »

Dyrektor gminnego przedszkola zawarł z bankiem umowę o reklamę. Na jej podstawie instytucja finansowa wpłaciła na konto placówki 300 zł. VAT w tym przypadku rozlicza gmina. Jak poprawnie ująć związane z tym zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych?

czytaj więcej »

Mamy zatrudnioną osobę na zastępstwo za pracownika przebywającego na L-4. Dnia 15 września 2014 r. kończy się zwolnienie lekarskie i prawdopodobnie nasz pracownik przejdzie na rentę. Czy osobie zatrudnionej na zastępstwo umowa kończy się z dniem przejścia naszego pracownika na rentę, czy musimy tę umowę rozwiązać?

czytaj więcej »

Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia podlegają świadczenia urlopowe wypłacane przez pracodawców, którzy nie są zobligowani do tworzenia ZFŚS, ale do wysokości nieprzekraczającej rocznej kwoty odpisu podstawowego, która w 2014 roku wynosi na jednego pracownika zatrudnionego 1.093,93 zł.

czytaj więcej »

Przy powierzaniu zastępstwa podczas choroby funkcjonariusza nie jest wymagane stosowanie przepisów o czasowym powierzeniu obowiązków służbowych dla mundurowych. Właściwy przełożony wyznaczy funkcjonariusza, który będzie zastępował chorego przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

czytaj więcej »

Zmienione zasady ustalania wysokości uposażenia funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych należnego im z powodu wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby oraz wypadku w drodze do miejsca jej pełnienia – to regulacje, jakie wprowadza znowelizowana ustawa o Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu.

czytaj więcej »

Czy dodatek wiejski i mieszkaniowy podlega egzekucji komorniczej? Nadmieniam, że dotyczy niespłaconej pożyczki, a w tytule jest „zajęcie wynagrodzenia za pracę i zasiłku”. Proszę także o informację, jak postąpić w przypadku wypłaty świadczenia urlopowego dla nauczyciela.

czytaj więcej »

wiper-pixel