WYDANIE ONLINE

Pod koniec czerwca 2014 roku opublikowano rozporządzenie ministra finansów dotyczące projektu ustawy budżetowej na rok 2015. W stosunku do regulacji z poprzednich lat zmienił się m.in. wzór formularza RZ-2 dotyczącego środków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie inwestycji.

czytaj więcej »

Zawarcie umowy factoringu wywołuje skutki zbliżone do kredytu. Zobowiązania z tego tytułu należy więc ująć w sprawozdaniu Rb-Z w rubryce „kredyty i pożyczki”. Ich spłaty nie można jednak traktować w kategorii rozchodów – twierdzi Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

czytaj więcej »

W związku z nowelizacją  przepisów o funduszu sołeckim sołectwo może wnioskować o zmianę zadania polegającego na modernizacji drogi gminnej na dotyczące przebudowy innej drogi. Istotne jest to, aby modyfikacja taka nie spowodowała przekroczenia pierwotnego planu.

czytaj więcej »

Samorząd powinien zapewnić dzieciom bezpłatny transport z domu do szkoły. Przepisy nie umożliwiają jednak finansowania dowozu uczniów mieszkających poza obwodem ustalonym przez organ stanowiący gminy.

czytaj więcej »

Wszystkie portale internetowe tworzone przez administrację publiczną muszą zostać dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Urzędy mają na to niecały rok – przypomina minister administracji i cyfryzacji. Resort nie określił, czy na modernizację serwisów samorządy otrzymają dodatkowe pieniądze.

czytaj więcej »

Nakładanie na jednostkę obowiązku zapłaty zaległych składek na ZUS w przypadku niestosowania kryterium socjalnego przy realizacji wypłat z ZFŚS jest prawnie uzasadnione – twierdzą przedstawiciele rządu. W przypadku sporów płatnika z zakładem ubezpieczeń w tym zakresie jedynym rozwiązaniem jest droga sądowa.  

czytaj więcej »

Muzea państwowe, fundusze ochrony środowiska oraz niektóre samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej swoje wolne środki będą lokowały na rachunku ministra finansów, zamiast w bankach. Rząd chce w ten sposób zwiększyć płynność finansową Państwa.

czytaj więcej »

Dotacja samorządowa otrzymana przez niepubliczne przedszkole może być przeznaczona na wszystkie wydatki bieżące wspomagające realizację zadań placówki – w tym także na wynagrodzenia. Dotujący organ nie może wprowadzać w tym zakresie ograniczeń. Nie powinien także żądać od przedszkola przedstawienia konkretnych rozwiązań ewidencyjnych.

czytaj więcej »

Organ stanowiący samorządu może ustalić dochody i wydatki budżetu w innej wysokości, niż to przewiduje projekt organu wykonawczego. Dotyczy to także zmniejszenia wysokości wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych. Warunkiem jest jedynie to, aby zachowana została gwarancja zabezpieczenia środków na realizację wszystkich zadań oraz na obsługę deficytu i pokrycie zaciągniętych zobowiązań.

czytaj więcej »

Jeżeli z boiska szkolnego korzystają wyłącznie uczniowie, a jego właściciel nie wykorzystuje go do czynności podlegających opodatkowaniu, gmina nie ma prawa odliczenia VAT z faktur związanych z jego budową lub modernizacją – twierdzi dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

czytaj więcej »

W razie niezachowania przez samorząd relacji wynikających z ustawy o finansach publicznych, na kształt budżetu będzie wpływała zastępczo regionalna izba obrachunkowa. Skutki jej ingerencji nie będą jednak mogły zagrażać realizacji zadań samorządu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa przekazała spółce kaucję za należyte wykonanie umowy dzierżawy. Jak poprawnie zaksięgować związane z tym zdarzenia? Który paragraf wydatkowy zastosować w takim przypadku?

czytaj więcej »

Nowe formy komunikacji między wierzycielem i zobowiązanym, rezygnacja z ewidencji upomnień i możliwość czasowego odstąpienia wierzyciela od niezwłocznego doręczania upomnień – to zmiany, mające duży wpływ dla funkcjonowanie gminnych organów egzekucyjnych, jak i wszelkich JST, które biorą udział w postępowaniu egzekucyjnym jako wierzyciele.

czytaj więcej »

Plany finansowe jednostek budżetowych są ściśle powiązane z rocznymi budżetami podmiotów nadrzędnych. Osoby odpowiedzialne za opracowywanie ich projektów powinny jednak pamiętać, aby brać przy tym pod uwagę szerszy horyzont czasowy. Dzięki temu plany będą mogły być wykorzystane także jako instrument do zarządzania.

czytaj więcej »

Wiele firm oferujących oprogramowanie księgowe jednostkom budżetowym, idąc z duchem czasu, proponuje korzystanie z nowoczesnych narzędzi ułatwiających inwentaryzowanie posiadanego majątku. Należy przy tym pamiętać, aby szczegółowy sposób stosowania czytników kodów kreskowych lub kolektorów odpowiednio wcześnie zawrzeć w przepisach wewnętrznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka kupiła rękawice robocze dla pracowników technicznych. Na którym koncie ująć wydatek poniesiony z tego tytułu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa wystawia refaktury. Czy dopuszczalne jest wystawienie refaktury w terminie późniejszym niż data dokonania sprzedaży z faktury pierwotnej (np. data sprzedaży z faktury pierwotnej: czerwiec, data wystawienia refaktury: sierpień)?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządowa powołana do świadczenia usług bezpłatnych na rzecz pomocy dzieciom i placówkom oświatowym niebędąca czynnym podatnikiem VAT chce wynająć powierzchnię dachową na zainstalowanie przekaźnika internetowego. Roczny przychód wynosiłby około 1.000 zł. Czy jednostka może wystawiać faktury nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa rozlicza VAT należny w deklaracjach do 25. dnia każdego miesiąca. Jak wystawić fakturę za sprzedaż pracownikowi telefonu komórkowego używanego w jednostce? Czy tu zastosowanie ma odwrotne obciążenie? Podatnik zamierza również sprzedać szafę pancerną. Jaką fakturę wystawić w tym przypadku?

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrahent prowadzi dla jednostki budżetowej prace związane z remontem budynku. Zgodnie z umową po wykonaniu części prac wykonawca wystawia fakturę przejściową. Dotyczy ona szacunkowego zaawansowania wykonanych prac. Nie ma dokładnego wyszczególnienia, jaki zakres prac został wykonany. Czy tak wystawiona faktura przejściowa daje prawo do odliczenia VAT na ogólnych zasadach?     

czytaj więcej »

Dla przedstawicielki komórek finansowo-kadrowych dużym kłopotem jest sytuacja, w której komornik żąda zamrożenia wypłat świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Sprawę komplikuje dodatkowo niejednolite stanowisko organów państwowych

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej w tym roku osiągnie wiek emerytalny. Czy można wystąpić do niego z prośbą o decyzję dotyczącą kontynuacji zatrudnienia? Wiąże się to m.in. z poprawnym ustaleniem lat pracy i naliczeniem odprawy oraz nagrody jubileuszowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel