WYDANIE ONLINE

Obowiązek zwrotu kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu, z którego już korzysta, czy uzgodnienie z pracownikiem nowego terminu urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem – to zasady, o jakich powinna pamiętać jednostka przy udzielaniu urlopów swoim pracownikom.

czytaj więcej »

Teatry, muzea czy biblioteki mają osobowość prawną. Skutkuje to ich dużą samodzielnością finansową. Gmina nie powinna więc upoważniać kierowników takich podmiotów do zaciągania zobowiązań niezbędnych do zachowania ciągłości działania.

czytaj więcej »

Obowiązek oszacowania wartości sprzedawanej nieruchomości publicznej ciąży na organie samorządu terytorialnego. Koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w zakresie opracowań geodezyjnych oraz sporządzenia operatu szacunkowego nie mogą więc obciążać potencjalnego nabywcy.

czytaj więcej »

W celu zaksięgowania zdarzeń związanych z przedawnieniem zobowiązania podatkowego oraz umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych jednostki samorządu terytorialnego powinny stosować konto 720 – twierdzi Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

czytaj więcej »

Wprowadzenie do uchwały samorządowej postanowienia o zwolnieniu z opłaty targowej określonej grupy osób jest niezgodne z prawem – twierdzi białostocki sąd administracyjny.

czytaj więcej »

Gmina może zawierać porozumienia z samorządami innego szczebla, pod warunkiem że w jego wyniku zakres jej obowiązków zostanie zwiększony. Niedopuszczalne jest zatem wyzbycie się zadania z zakresu zarządzania drogą na rzecz powiatu – twierdzi ekspert współpracujący z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.

czytaj więcej »

Wypłata dodatkowego uposażenia zwalnianego lub zawieszonego w obowiązkach żołnierza z chwilą przelania odprawy lub zawieszonego uposażenia to główne zmiany nowo wprowadzonego aktu wykonawczego ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

czytaj więcej »

Szkoły podstawowe będą mogły korzystać z pomocy osób wspierających nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze. Póki co asystenci będą pełnili swoje obowiązki jedynie w klasach I–III oraz w świetlicach.

czytaj więcej »

Profilowanie pomocy dla bezrobotnych, uzależnienie środków na wynagrodzenia pracowników urzędników od efektów i standardów działania oraz wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia dla pracodawców to główne zmiany związane z reformą instytucji rynku pracy.

czytaj więcej »

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie jeszcze w czerwcu/lipcu 2014 roku a to oznacza, że do 31 lipca 2014 r. samorządy będą zobowiązane przesłać informacje do wojewodów według nowego wzoru, zawierającego m.in. nazwę sołectwa, wysokość przypadających środków, liczbę mieszkańców, wysokość kwoty bazowej.

czytaj więcej »

Samorząd tworzy bilans skonsolidowany za rok budżetowy obejmujący 12 miesięcy od stycznia do grudnia ­­- w polskich języku i walucie. Po zatwierdzeniu sprawozdania organ musi przesłać go regionalnej izbie obrachunkowej w wersji papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego.

czytaj więcej »

W przypadku, gdy wartość środków trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymanych nieodpłatnie nie została określona w decyzji organu, należy zastosować ogólne zasady wynikające z ustawy o rachunkowości.

czytaj więcej »

Wydawanie przez pracodawcę zgodnych z prawem poleceń dotyczących pracy co do zasady nie stanowi naruszenia godności (dóbr osobistych) pracownika, nierównego traktowania lub dyskryminacji czy mobbingu – wskazał SN (sygn. akt I PK 103/05, OSNP 2006/21-22/321).

czytaj więcej »

Pytanie: W związku ze świętem przypadającym w sobotę 3 maja 2014 r. pracodawca udziela pracownikom dodatkowego dnia wolnego 2 maja. Czy w przypadku gdy pracownik będzie w tym okresie przebywał na zwolnieniu lekarskim (od 30 kwietnia do 9 maja 2014 r.) należy mu się dodatkowy dzień wolny z tytułu tego święta? Czy to, że 2 maja nie świadczy pracy, powoduje obniżenie wymiaru czasu pracy i nie trzeba udzielać mu dodatkowego wymiaru czasu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2015 roku pracownik otrzyma powołanie do wojska na ćwiczenia na 30 dni jednorazowo. Czy pracodawca może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu braku tego pracownika przez miesiąc w pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wycofanie z regulaminu wynagradzania premii uznaniowych dla pracowników wymaga zawarcia z pracownikami porozumień lub wypowiedzeń warunków pracy i płacy? Przez cały okres obowiązywania regulaminu wynagradzania premia ta nie była przyznana żadnemu pracownikowi.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie jakich dokumentów jednostka budżetowa może wypłacić zasiłek chorobowy po zmarłym pracowniku jego studiującym dzieciom?

czytaj więcej »

Pytanie: Ile godzin powinien pracować zatrudniony na 1/2 lub 3/4 etatu pracownik z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu ciężkim i umiarkowanym?

czytaj więcej »

wiper-pixel