WYDANIE ONLINE

Jednostka musi pamiętać, że potrąceń z wynagrodzenia za pracę należy dokonać w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń. Niedochowanie należytej staranności w tym zakresie może skutkować sankcjami nie tylko w postaci zapłaty odsetek za zwłokę, ale także naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

czytaj więcej »

Samodzielne wprowadzenie regulaminu funduszu świadczeń socjalnych jest naruszeniem ustawy i nie ma mocy wiążącej. Jeśli w zakładzie pracy nie działają organizacje związkowe, pracodawca musi uzgodnić regulamin z reprezentantem pracowników wybranym przez załogę.

czytaj więcej »

Samorząd, którego plan wydatków zmienił się w trakcie roku nie musi od razu weryfikować kwot dotacji przekazanych niepublicznym placówkom. Ewentualny zwrot lub dopłata powinna zostać zrealizowana dopiero po zakończeniu roku budżetowego.

czytaj więcej »

Staż pracy do dodatku za wysługę lat i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru – te kwestie zostaną doprecyzowane na mocy nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Resort pracy przedstawił jego projekt.

czytaj więcej »

Nowe, stałe kwoty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i zrównanie ich dla zpchr i pracodawców z otwartego rynku, dłuższy termin na złożenie wniosku o wypłatę dopłat oraz zmienione formularze – to zmiany, jakie od 1 kwietnia 2014 r. czekają pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

czytaj więcej »

Wydatki związane z przebywaniem małoletnich w pieczy zastępczej na podstawie postanowienia zagranicznego organu sfinansują powiaty. Czynności te samorządy będą wykonywać w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa wpłaciła przez kaucję za urządzenie do elektronicznego poboru opłat za przejazd płatnymi drogami VIABOX. Może być ona odzyskana po zdaniu nieuszkodzonego przyrządu. W którym miejscu w sprawozdania Rb-N wykazać przelaną kwotę?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka po stronie Wn  konta 761, w korespondencji z kontem 221 zaksięgowała umorzone należności, które okazały się nieściągalne. Na które konto należy przeksięgować saldo pozostałe na koncie „Pozostałe koszty operacyjne”?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa zamierza podzielić etat pracownika na dwa cząstkowe, w ramach których wykonywałby różniące się od siebie czynności zawodowe. Czy w takim przypadku należy zawrzeć dwie osobne umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Placówka zawarła porozumienie z wolontariuszem mającym pracować na stanowisku nauczyciela w przedszkolu. Czy pracodawca musi wysyłać go na wstępne badania lekarskie oraz na szkolenie bhp?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządowa sporządza sprawozdanie Rb-27S. Jak poprawnie wykazać w nim odsetki od nieterminowych płatności? Czy należy ujmować je jako należności?

czytaj więcej »

Zaciągnięcie zobowiązania ponad plan finansowy, nieterminowe regulowanie składek na ZUS czy zaniedbania w zakresie sprawozdań budżetowych – takie działania lub zaniechania mogą spowodować, że osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami jednostek sektora budżetowego mogą narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

czytaj więcej »

Świadczenia chorobowe mogą przysługiwać pracownikowi także po wygaśnięciu tej umowy, w tych przypadkach w których zgodnie z ustawą chorobową przysługują one za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

czytaj więcej »

Od nowego roku szkolnego, czyli od 1 września  pensje nauczycieli pozostaną na dotychczasowym poziomie - wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli.

czytaj więcej »

Ograniczenie do 24 miesięcy czasu, na jaki można zawrzeć umowę terminową oraz wydłużenie okresu wypowiedzenia umów na czas określony - takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany mają zapewnić większą stabilność zatrudnienia.

czytaj więcej »

wiper-pixel