WYDANIE ONLINE

Przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych wykorzystują w swojej pracy niezliczoną ilość informacji. Ze względu na jawność finansów publicznych część z nich jest ogólnie dostępna i może, a nawet powinna być ujawniana na zewnątrz. Mimo dbałości o przestrzeganie zapisów ustawy o finansach publicznych nie wolno zapominać jednak o zasadach ochrony danych osobowych.

czytaj więcej »

Kwoty potrącane z faktury wykonawcy z tytułu nieterminowego wywiązania się z umowy stanowią dochód jednostki budżetowej, trzeba więc ująć je w sprawozdaniu Rb-27S.

czytaj więcej »

W przypadku przejęcia szkoły przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną nie dochodzi do formalnej likwidacji placówki – twierdzą przedstawiciele kieleckiej izby obrachunkowej. W takiej sytuacji byli nauczyciele nadal mogą korzystać z funduszu socjalnego założonego przez pierwotną placówkę. 

czytaj więcej »

Uchwała rady gminy w zakresie opłaty za wjazd na teren cmentarza komunalnego jest aktem prawa miejscowego. Tak postanowił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. I OSK 1901/13.

czytaj więcej »

W określonych sytuacjach możliwe jest utworzenie sołectwa w mieście, ale jedynie na terenach, którym można przypisać cechy obszarów wiejskich. Tak postanowił Naczelny Sąd Administracyjny w sześciu wyrokach z 4 lutego 2014 r. (sygn. II OSK 2910/13, II OSK 2911/13, II OSK 2912/13, II OSK 2913/13, II OSK 2914/13, II OSK 2915/13).

czytaj więcej »

Gminy będą miały 18 (lub 30 miesięcy jeśli Sejm zaakceptuje rządową propozycję) na uwzględnienie otrzymanych map zagrożenia i ryzyka powodziowego w dokumentach przestrzennych.

czytaj więcej »

Przepis ustawy zasiłkowej stanowiący podstawę utraty prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy wykonywał pracę zarobkową, jest zgodny z konstytucją – uznał Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt SK 18/13).

czytaj więcej »

Prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych oraz przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem - to tylko niektóre z obszarów, które w tym roku bada Państwowa Inspekcja Pracy. W zakresie działalności jednostek publicznych swoją uwagę kontrolerzy skupiają zwłaszcza na instytucjach kultury oraz na jednostkach oświatowych i pomocy społecznej.

czytaj więcej »

Od 25 lutego 2014 r. do wykonywania zadań służby bhp kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej może wyznaczać pracowników. Do tej pory zadania te mogli wykonywać jedynie funkcjonariusze SW.

czytaj więcej »

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników nie może zwolnić z przyczyn ekonomicznych pracownika korzystającego z dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Jak wskazuje MPiPS osoby na tych urlopach powinny być objęte taką samą ochroną jak przebywające na podstawowym urlopie macierzyńskim.

czytaj więcej »

Rozszerzenie katalogu przesłanek powodujących wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa o przypadek porzucenia pracy. Taką propozycję zawiera interpelacja poselska nr 22693.

czytaj więcej »

Senat bez poprawek przyjął ustawę, na mocy której ze 100% do 80% zostanie obniżona wysokość uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy czasowo niezdolnych do pracy.

czytaj więcej »

Utrata statusu przedsiębiorcy po zakończeniu kształcenia pracownika młodocianego, przy spełnieniu pozostałych warunków, nie może być samoistną podstawą odmowy przyznania przez gminę dofinansowania należnego pracodawcy.

czytaj więcej »

Od początku 2014 roku jednostka publiczna będąca podatnikiem może odliczyć VAT w rozliczeniu za ten okres, w którym w odniesieniu na nabywanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy.

czytaj więcej »

Po uchwale NSA dotyczącej podmiotowości VAT samorządowych jednostek budżetowych zdawać by się mogło, że wyjaśnione zostały wreszcie wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Organy podatkowe wciąż jednak nie wypowiadają się jednolicie w kwestii zasad opodatkowania jednostek podległych gminom, czy powiatom.

czytaj więcej »

Pytanie: Urząd otrzymał od komornika pismo dotyczące zajęcia wynagrodzenia pracownika. W treści pisma wyszczególniono pensję, nagrody, jak również udział w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach pozostających w związku ze stosunkiem pracy. Czy w takim przypadku jednostka powinna potrącić także świadczenia wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorząd, który jest 100% właścicielem spółki obniżył, a następnie podwyższył kapitał zakładowy (forma gotówkowa) W jaki sposób zaksięgować związane z tym operacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka państwowej straży pożarnej zatrudnia strażaków, za których nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Chcąc się dodatkowo zabezpieczyć, funkcjonariusze opłacają dobrowolne składki np. w ramach działania powszechnego zakładu ubezpieczeń. Jakie zasady należy stosować przy potrącaniu tego typu należności? Czy mają tu zastosowanie regulacje Kodeksu pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy niepedagogiczni otrzymali wypowiedzenie warunków pracy w części dotyczącej wymiaru czasu pracy. W ustawowym czasie złożyli oświadczenie o odmowie przyjęcia nowych warunków. Jaką podstawę prawną wpisać w świadectwie pracy jako rozwiązanie stosunku pracy? Czy w świadectwie w informacjach uzupełniających należy podać podstawę prawną wypłaconej odprawy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa nabyła zestaw, dzięki któremu może korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W którym paragrafie klasyfikacji ująć taki wydatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa jako pracodawca postanowiła obciążyć pracownika kosztami niedoboru materiałów w użytku. Jak poprawnie ująć tego rodzaju zdarzenie w księgach rachunkowych? Jak księgować pokrycie niedoboru w środkach trwałych całkowicie umorzonych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownicy jednostki korzystają ze szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Część wydatków związanych z projektem finansowana jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Czy w takim przypadku krajową część środków należy zakwalifikować do wydatków strukturalnych?

czytaj więcej »

Okoliczności stanowiące podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu danych prac, zakres prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskane efekty w wyniku zrealizowania zaplanowanych prac – to czynniki stanowiące podstawę rozróżnienia nakładów na remont i ulepszenie.

czytaj więcej »

Nowelizacja przepisów w zakresie rachunkowości czy zmiany wynikające z wytycznych jednostki nadzorującej – to przypadki, które obligują jednostkę do zmiany stosowanych zasad polityki bilansowej.

czytaj więcej »

Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń w programie księgowym prowadzona tylko na koncie syntetycznym, czy brak zasad określających sposób prowadzenia ksiąg pomocniczych do konta syntetycznego – to niektóre z najczęściej popełnianych błędów przez jednostki w zakresie ewidencji.

czytaj więcej »

Dodatkowy urlop macierzyński

czytaj więcej »

wiper-pixel