WYDANIE ONLINE

Jednostki sektora finansów publicznych od stycznia 2014 roku sporządzają sprawozdania budżetowe na podstawie nowego rozporządzenia ministra finansów z w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

czytaj więcej »

Sprawozdanie Rb-28 jest miesięcznym/rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetu państwa. Do jego sporządzenia są zobowiązani dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni z wyłączeniem placówek.

czytaj więcej »

Pytanie: Za wykonawstwo zastępcze za roboty inwestycyjne wystawiono notę księgową dla poprzedniego wykonawcy, który nie zgadza się z wystawioną notą, upiera się, że nie zapłaci (sprawa z pewnością znajdzie swój finał w sądzie). Jak postąpić przy zamknięciu 2013 roku, gdzie figuruje on jako dłużnik (należność główna wraz z odsetkami)? Czy dokonać odpisu aktualizującego na należność główną i odsetki, a w 2014 roku rozwiązać odpis?

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o VAT objęła m.in. sposób kalkulacji podstawy opodatkowania, co jest przede wszystkim związane z koniecznością pełniejszego odwzorowania przepisów dyrektywy VAT oraz dostosowania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w regulacjach krajowych. 

czytaj więcej »

Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa nie posiada osobowości prawnej, nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie wypracowuje żadnych środków na własne potrzeby organizacyjne. Ma natomiast tzw. zdolność sądową, a więc może występować w procesie w charakterze strony.

czytaj więcej »

Jeszcze co najmniej do połowy 2014 roku jednostki samorządu terytorialnego będą mogły zwalniać przedsiębiorców z podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych w ramach pomocy regionalnej.

czytaj więcej »

Zarówno do celów podatkowych, jak i bilansowych jednostki powinny stosować reguły ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przewidują one rozpoczęcie odpisywania w miesiącu następnym po przyjęciu majątku do używania. Nie jest to sprzeczne z ustawą o rachunkowości ani rozporządzeniem ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

czytaj więcej »

Odpisy aktualizujące wartość aktywów oraz ich korekty, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe, zalicza się odpowiednio do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych.

czytaj więcej »

Aby poprawnie rozliczyć miniony rok budżetowy, jednostki powinny odprowadzić dochody na rachunek samorządu. Jeżeli tak się nie stanie, będą one widoczne w postaci sald kont 130 i 222. Wartości takie, zaraz po przekazaniu środków do budżetu, powinny zostać wyksięgowane z ewidencji.

czytaj więcej »

Przy obliczaniu przez gminę współczynnika struktury sprzedaży nie należy uwzględniać obrotu związanego z przekazaniem nieruchomości. Jest tak nawet wówczas, gdy wcześniej dany budynek lub grunt był wydzierżawiany.

czytaj więcej »

Utrata statusu przedsiębiorcy po zakończeniu kształcenia pracownika młodocianego, przy spełnieniu pozostałych warunków, nie może być samoistną podstawą odmowy przyznania przez gminę dofinansowania należnego pracodawcy.

czytaj więcej »

Osoby zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy, będący pracowniami samorządowymi, nie mają prawa do dodatków za pracę po godzinach – uznał Trybunał Konstytucyjny. Rekompensatą są dla nich dni wolne lub wynagrodzenie.  

czytaj więcej »

Jeśli umowa o zamówienie publiczne została wykonana w 2013 roku, ale jednostka zamawiająca podpisała ją w 2012 roku, to nie można jej wykazywać w raporcie za 2013 rok.

czytaj więcej »

Zwiększenie progu kwotowego, od którego stosuje się procedury przetargowe oraz zmiany w przeprowadzaniu postępowań o zamówienia z zakresu nauki i kultury, to najważniejsze zmiany wynikające z przyjęcia przez sejmową Komisję Gospodarki projektu ustawy Prawo zamówień publicznych.

czytaj więcej »

NIK przeprowadziła kontrolę jednostek administracji publicznej oraz spółek komunalnych i skarbu państwa w zakresie wysokości wynagrodzeń wśród kobiet i mężczyzn. Podobnie jak w sferze prywatnej, również i w publicznej mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. Jednak w tym przypadku nie wynika to z nierównego traktowania ze względu na płeć.

czytaj więcej »

W zakresie wydatków strukturalnych sporządza się roczne sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb. Jednostki sektora finansów publicznych sporządzają sprawozdania z wydatków strukturalnych poniesionych ze środków publicznych.

czytaj więcej »

Od stycznia do udokumentowania świadczenia usług lub dostawy towarów zwolnionych z VAT, bez względu na to, czy jest to zwolnienie przedmiotowe czy podmiotowe, podatnik może podawać na fakturze mniej danych. To wynik wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur.

czytaj więcej »

Zamówienia publiczne w zakresie obronności i bezpieczeństwa o wartości nieprzekraczającej progów unijnych nie wymagają zamieszczenia w sprawozdaniu za 2013 rok.

czytaj więcej »

Pedagog, który został zatrudniony we wrześniu 2013 roku, a z którym rozwiązano stosunek pracy przed końcem grudnia również ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego – twierdzą przedstawiciele ministerstwa edukacji.

czytaj więcej »

Obowiązuje już nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska regulująca zasady podziału między samorządami kwot z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

czytaj więcej »

Mimo zachowania ciągłości funkcjonowania szkoły podstawowej i gimnazjum, jako podmiotów realizujących zadania oświatowe, do celów rachunkowych zespół szkół jest traktowany jako nowo powstała jednostka organizacyjna. Takie stanowisko prezentuje białostocka izba obrachunkowa.

czytaj więcej »

Gmina może zdecydować o przystąpieniu do inwestycji polegającej na budowie pomnika, jednak musi to znaleźć poparcie w podjętej wcześniej uchwale rady – twierdzą przedstawiciele kieleckiej izby obrachunkowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel