WYDANIE ONLINE

Ograniczenie  obowiązku sporządzania zestawień (niezależnie od tego, czy dana jednostka ma zobowiązanie, czy też nie) do trzech rodzajów: Rb-Z, Rb-N i Rb-ZN to główne zmiany, jakie wprowadza nowe rozporządzenie dotyczące sprawozdań w zakresie operacji finansowych, które weszło w życie w grudniu 2013 r.

czytaj więcej »

Dostosowanie nazw oraz opisów poszczególnych podziałek do aktualnych przepisów regulujących podróże służbowe i podatek akcyzowy, a także do projektów unijnych na lata 2014-2020 to główne cele nowelizacji klasyfikacji budżetowej obowiązującej od nowego roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa księguje podatek należny przy odwrotnym obciążeniu. Czy powinna ująć zdarzenie jako paragraf 4530 i konto 403, czy tylko konto 761 bez klasyfikacji budżetowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Budynek szkoły użytkowany jest przez inną jednostkę budżetową (gimnazjum) oraz stołówkę. Placówka otrzymuje zbiorcze faktury za zużycie gazu oraz energii elektrycznej, a następnie wystawia najmującym podmiotom noty obciążeniowe, zmniejszając swoje wydatki o zwroty. Jak ewidencjonować tego rodzaju operacje?

czytaj więcej »

Zakaz wypłaty wynagrodzenia wykonawcy w przypadku nieprzedstawienia dowodu zapłaty podwykonawcom oraz umożliwienie przelania środków firmie podwykonawczej bezpośrednio przez jednostkę publiczną - to główne zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa przekazuje gminie kostkę na budowę chodnika przy drodze powiatowej. Gmina realizuje zadanie budując chodnik. Czy gmina powinna przekazać wartość chodnika dokumentem PT a jednostka przyjąć tę wartość jako środek trwały? Kto odpowiada za utrzymanie chodnika?

czytaj więcej »

Przepisy ustawy o systemie oświaty dopuszczają możliwość przekazania przez gminę prowadzenia szkoły innej osobie prawnej lub osobie fizycznej jedynie w przypadku szkoły, do której uczęszcza nie więcej niż 70 uczniów. Przekazana szkoła pozostaje ogólnodostępną, bezpłatną dla ucznia szkołą publiczną.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymuje dwie oddzielne faktury na dystrybucję energii elektrycznej i zużycie energii elektrycznej. Czy faktura za dystrybucję energii powinna być księgowana na zużycie energii czy też w koszty usług obcych ?   

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa realizuje inwestycje. Wykonawca zostanie obciążony karą umowną, po odwołaniu się do sądu na zasadzie ugody część kary zostaje umorzona. Czy po ugodzie sądowej należy podnieść wartość środka trwałego tej inwestycji jeśli  ugoda została zapisana przez zarząd jako zadanie inwestycyjne?

czytaj więcej »

Sposób przyznawania  i korzystania oraz rozliczanie płatności za pomocą służbowych kart płatniczych przy wydatkowaniu środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinien określić zarząd jednostki.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2014 r., zgodnie z ogólną zasadą, obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dostawy towarów lub wykonania usługi. Wystawienie faktury nie będzie miało żadnego wpływu na powstanie obowiązku podatkowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. Wystawia faktury za najem, media, dzierżawę. Od 2014 r. obowiązek podatkowy z tytułu tych usług powstaje w okresie, w którym podatnik wystawia fakturę VAT. Czy w przypadku sprzedaży usług na fakturze trzeba podawać konkretną datę okresu rozliczeniowego dokonania czynności?

czytaj więcej »

Pytanie: Dom kultury jest płatnikiem VAT. Czy w 2014 r. będzie mógł wystawiać rachunki dla zwolnionych z VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce budżetowej została zatrudniona pracownica na pół etatu jako sekretarka, a w ramach drugiej części jako pomoc kierownika. Mimo, że łącznie pracuje na cały etat, ze względu na różne stanowiska jednostka zawarła z nią dwie umowy. Czy w takim przypadku, obliczając zaliczkę na podatek dochodowy należy zastosować dwukrotne koszty uzyskania przychodu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik administracyjny, który za rok odchodzi na emeryturę, nie wykonuje poleceń służbowych. Jakie środki może w tej sytuacji podjąć kierownik jednostki budżetowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik przebywał na 10-dniowym urlopie, w trakcie którego przedstawił zwolnienie lekarskie. Wypoczynek został przerwany, a zatrudnionemu pozostało jeszcze do wykorzystania 15 dni wolnego. Czy ze względu na podzielenie urlopu - pozostała część powinna trwać nieprzerwanie przez co najmniej 14 dni?

czytaj więcej »

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie daje samorządom podstaw do naliczania odsetek od niewpłaconych należności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – twierdzą przedstawiciele warszawskiej izby obrachunkowej.

czytaj więcej »

Zakład budżetowy gminy, zużywający wyroby węglowe do celów ogrzewania lokali znajdujących się w jego zarządzie, nie jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z akcyzy przysługującego organom administracji publicznej.

czytaj więcej »

Opłaty za czynności wykonywane przez inspekcje, wpłaty od rodziców za przedszkole oraz inne dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw – wszystkie te wpływy należą do kategorii niepodatkowych należności budżetowych.

czytaj więcej »

Pracownikowi sfery budżetowej za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz własnych narzędzi na potrzeby pracodawcy należy się ekwiwalent. Jest on wolny od podatku dochodowego, tylko jeśli zostanie wypłacony zgodnie z przepisami bhp.

czytaj więcej »

Nieprzekazanie w terminie odpisu podstawowego na odrębny rachunek bankowy, nieustalenie regulaminu lub nieuzgodnienie go z organizacjami związkowymi lub przedstawicielem pracowników, ale także wydatkowanie środków na cele niezgodne z przepisami to zaniechania, które są zagrożone karą grzywny. 

czytaj więcej »

Zamawiający są zobligowani do sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Jeśli zamawiającym jest jednostka organizacyjna samorządu lub Skarbu Państwa, musi samodzielnie przygotować i przekazać sprawozdanie prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel