WYDANIE ONLINE

Jednostki sektora finansów publicznych wyposażone zostały w uprawnienia do gromadzenia określonych ustawowo kwot – dochodów budżetowych. Dochody te pobierane są według określonych zasad odnoszących się m.in. do metodologii naliczania dochodów, podmiotów zobowiązanych do ich wnoszenia, sposobu poboru czy terminu płatności.

czytaj więcej »

Wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem, pobranie bez podstawy prawnej lub w nadmiernej wysokości, to sytuacje, których powinny wystrzegać się jednostki realizujące zadania finansowane z dotacji. Zdarzenia te powodują obowiązek zwrotu otrzymanych środków do budżetu państwa wraz z odsetkami, w ciągu 15 dni od stwierdzenia nieprawidłowości.

czytaj więcej »

Wykaz i plan finansowy wydatków niewygasających, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji oraz ostateczny termin ich realizacji w następnym roku budżetowym – to niezbędne elementy, jakie powinna zawierać uchwała organu stanowiącego o wydatkach niewygasających.

czytaj więcej »

Rezygnacja ze sporządzania sprawozdań zerowych oraz konieczność opracowywania dokument Rb-UZ jedynie w przypadku wystąpienia zobowiązań wymagalnych – to tylko niektóre ze zmian wprowadzonych w przepisach dotyczących sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych.

czytaj więcej »

Samorządowe jednostki organizacyjne będą miały zapewnioną wspólną obsługę finansową – tak wynika z projektu nowelizacji przepisów, nad którą pracuje Rząd. Nowelizacja może spowodować redukcję dotychczasowych etatów na stanowisku księgowego, a także konieczność zmiany procedur działania tzw. ZEAS-ów. Spokojni o swój los mogą być nadal pracownicy bibliotek szkolnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Organ nadrzędny wysłał jednostce budżetowej e-maila w sprawie przyznania darowizny oprogramowania komputerowego. Jego wartość została określona w dolarach. Wiadomość zawierała informację, zgodnie z którą wskazaną cenę należy przeliczyć na złote według średniego kursu z dnia poprzedzającego otrzymanie e-maila. Czy taki sposób wyceny jest poprawny?

czytaj więcej »

Pytanie: Na koniec roku w bakach samochodów i sprzętu jednostki budżetowej znajduje się nie zużyte paliwo, które w trakcie roku ewidencjonuje się w kosztach. Czy na 31 grudnia istnieje obowiązek spisania paliwa metodą dopełniania baku i korekty kosztów?

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce budżetowej na 31 grudnia są niewydane materiały popularyzujące w formie ulotek, materiały dydaktyczne, gadżety reklamowe. Czy jednostka ma obowiązek prowadzenia ewidencji zakupów i wydania tych materiałów? Czy na koniec roku należy sporządzić ich  inwentaryzację?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej nienależnie pobrał świadczenia z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe. Jednostka potrąciła je z bieżących wypłat. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa wraz z klasyfikacją budżetową opisanego zdarzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa kupuje towary, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia VAT. Jaki należy zastosować paragraf wydatku klasyfikacji budżetowej do zapłaty podatku na podstawie deklaracji VAT-9M? 

czytaj więcej »

Pytanie: Inkasent pobiera opłaty za gospodarowanie odpadami na wydrukach, które sporządził urząd gminy. Czy ich stan należy ewidencjować w jakiś specjalny sposób?

czytaj więcej »

Przychodem są wszystkie świadczenia które stawiane są do dyspozycji pracownika podczas zatrudnienia jak również po rozwiązaniu stosunku pracy jeśli nie zostały uregulowane. Część z nich korzysta ze zwolnienia, ale od większości kierownik jednostki sektora publicznego jako płatnik zobowiązany jest pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik administracyjny, który za rok odchodzi na emeryturę, nie wykonuje poleceń służbowych. Jakie środki może w tej sytuacji podjąć kierownik jednostki budżetowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina musi  przeprowadzić prolongatę rat kredytowych na kolejne lata (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Czy podpisanie aneksu do umów z bankami wymaga zgody organu stanowiącego oraz zgody regionalnej izby obrachunkowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Publiczne przedszkole integracyjne prowadzone jest przez kościelną osobę prawną. Czy może ono środki z dotacji oświatowej wykorzystać na szkolenie dla księgowej, które kosztuje 650 zł i trwa 72 godzin? Czy jest jakiś katalog kosztów, który mówi co można zakwalifikować do wydatków bieżących? Czy wymiana komputera, który się psuje, a na którym prowadzona jest księgowość też można zakupić z dotacji?

czytaj więcej »

Wydatki na wypłatę kwot wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinny być traktowane jako kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych lub innych jednostek organizacyjnych – twierdzi Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

czytaj więcej »

Należności pobierane przez samorząd od przewoźników z tytułu zatrzymywania się na przystankach komunikacyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Działanie takie ma charakter cywilno-prawny. Nie ma przy tym znaczenia, że nie została zawarta umowa w formie pisemnej.

czytaj więcej »

wiper-pixel