WYDANIE ONLINE

Jeśli jednostki sektora finansów publicznych ponoszą koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych to zgodnie z art.39 ust.1 uor powinny dokonywać ich rozliczenia w czasie i prezentować w sprawozdaniach finansowych jako rozliczenia międzyokresowe, które mogą wystąpić jako czynne i bierne rozliczenia.

czytaj więcej »

Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o odchodach jednostek samorządu terytorialnego rozwiązania będą podstawą do przekazania samorządom dodatkowych środków z budżetu państwa. Nowe przepisy powinny wejść w życie jeszcze w 2013 r.

czytaj więcej »

W 2014 roku  - podobnie jak w poprzednich latach -  płace w budżetówce utrzymane będą na stałym poziomie. Nie zmienią się także wynagrodzenia bezosobowe w jednostkach i podmiotach prawnych sektora publicznego oraz fundusz świadczeń socjalnych.

czytaj więcej »

Od 2014 roku nauczyciele zatrudnieni w zakładach kształcenia będą mogli korzystać z dodatkowych uprawnień przysługującym innym pedagogom. Zmiany są wynikiem senackiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach kompensacyjnych.

czytaj więcej »

Od przyszłego roku jednostki samorząd terytorialnego będą musiały wypłacić osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego kolejne świadczenie – tzw. dodatek energetyczny. Mimo, że nowy obowiązek będzie realizowany w ramach zadań zleconych, samorządy obawiają się, że koszty dotacji będą niewystarczające na pokrycie wszystkich wydatków.

czytaj więcej »

Dochody i wydatki związane z porozumieniami zawieranymi między samorządami w sprawie przyjęcia dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej należy traktować jako zakup usług. Wyjątkiem jest udzielenie dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

czytaj więcej »

Miasto na prawach powiatu może w całości umorzyć opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu. Zastosowanie będzie miała przy tym ustawa o finansach publicznych. Takie stanowisko zajęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach.

czytaj więcej »

Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową sieci kanalizacyjnej, mimo że zostanie  ona przekazana  „po  jej  końcowym  rozliczeniu”  w  nieodpłatny  zarząd zakładowi  budżetowemu,  który  jest  podatnikiem VAT. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 22 października 2013 r. (sygn. akt I SA/Gd 983/13).

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa jest podatnikiem VAT. Obowiązek podatkowy co do zasady w 2014 r. będzie powstawał z dniem dostawy towarów/wykonania usługi chyba, że wcześniej sprzedawca otrzymał zapłatę. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT w sytuacji gdy faktura jest wystawiona 30 maja, zapłata została dokonana kartą płatniczą 30 maja, usługa będzie wykonana 1 czerwca, wpływ środków pieniężnych (zapłaty za fakturę) z karty płatniczej na rachunek bankowy sprzedawcy nastąpi 2 czerwca. Czy wydruk z terminala z karty płatniczej w momencie zapłaty tzn. 30 maja jest równoznaczny z zapłatą i obowiązek podatkowy powstaje w maju ? Czy należy przyjąć, że zapłata następuje w dniu wpływu środków na rachunek bankowy (2 czerwca) a obowiązek podatkowy powstaje 1 czerwca w dniu wykonania usługi? 

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka naukowa, podatnik VAT i VAT-UE otrzymała od kontrahenta z Niemiec fakturę za szkolenie użytkowników systemu ,które odbędzie się 7- października 2013 r. w firmie w Polsce. Niemiecka spółka szkoląca będąca podatnikiem VAT-UE, wystawiła fakturę bez swojego VAT na tę usługę . Została ona zapłacona 26 września 2013 r. Czy w jednostce następuje import usługi?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa została przekazana do prowadzenia przez stowarzyszenie na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty. Pracownicy szkoły mają udzielone pożyczki z ZFSS. Do tej pory pożyczki były spłacane na konto ZFSS zespołu obsługi szkół i księgowane odrębnie na każdą szkołę. Na jaki rachunek należy spłacać te pożyczki? Jak ująć zapis niespłaconych pożyczek w bilansie zamknięcia szkół dotychczas prowadzonych przez gminę?

czytaj więcej »

Pytanie: Biblioteka zatrudnia 5 osób, łącznie na niecałe 4 etaty. Z dniem 31grudnia 2013 r. biblioteka na mocy uchwały rady gminy zostaje zlikwidowana, pracownicy otrzymali 3-miesięczne wypowiedzenia z pracy z pominięciem art. 23 Kodeksu pracy.  Od 1 stycznia 2014 r. obowiązki biblioteki przejmuje dom kultury, zatem planuje się zatrudnienie pracowników pracujących dotychczas w bibliotece. Czy w takiej sytuacji, jeśli w wypowiedzeniach nie ma nawiązania do art. 23 Kodeksu pracy, pracownikom przysługują odprawy? Czy jeśli nowy pracodawca przejmujący obowiązki biblioteki, w tym wypadku dom kultury nie zatrudni osób, które wcześniej pracowały w bibliotece to należą się im odszkodowania? 

czytaj więcej »

wiper-pixel