WYDANIE ONLINE

Utrudnianie wykonywania działalności związkowej, przeszkadzanie w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej, dyskryminowanie pracownika z powodu przynależności do związku zawodowego – to działania, które zgodnie z ustawą o związkach zawodowych są zagrożone karą grzywny albo  pozbawienia wolności.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole będące jednostką budżetową, na podstawie umowy użyczenia bezpłatnie udostępnia pomieszczenia stowarzyszeniu, na prowadzenie świetlicy środowiskowej. W zawartej umowie użyczenia określone zostały opłaty za media (wodę ciepłą i zimną, centralne ogrzewanie oraz ścieki), do których zwrotu zobowiązane zostało stowarzyszenie. Przedszkole nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Czy przedszkole za zwrot kosztów mediów powinno wystawiać noty księgowe, czy rachunki ?

czytaj więcej »

Samorządy będą zwolnione z tzw. rygorów oszczędnościowych w zakresie inwestycji realizowanych ze środków europejskich – poinformował Donald Tusk na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

czytaj więcej »

Pytanie: Zmienione w 2014 r. przepisy w zakresie ustawy o VAT dotyczą przede wszystkim terminów odliczenia podatku naliczonego. Na jakich zasadach odliczany będzie podatek naliczony od 1 stycznia 2014 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoby fizyczne (nie związane ze szkołą) korzystają z korytarza szkoły podstawowej w celu gry w tenisa stołowego. Jaką stawkę VAT należy zastosować? Czy tak jak do wynajmu 23% , czy też można zastosować obniżoną 8% "usługi związane z działalnością obiektów sportowych"? Jaka jest stawka  podatku VAT jeżeli firmy lub osoby fizyczne wynajmują od jednostki salę gimnastyczną a następnie prowadzą zajęcia sportowe dla osób fizycznych?

czytaj więcej »

Opłata pobierana od rodziców na mocy art. 14 ust. 5 znowelizowanej ustawy o systemie oświaty spełnia warunki dla uznania jej za niepodatkowe należności budżetowe, do których zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej – taką opinię wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

czytaj więcej »

Jednostka samorządu terytorialnego nie ma prawa do odliczenia VAT od zakupów przeznaczonych na utrzymanie świetlic za okres, w którym pomieszczenia były nieużywane. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 4 września 2013 r. (sygn. akt I SA/Bd 405/13).

czytaj więcej »

Zmniejszenie częstotliwości podejmowania uchwał przez radę gminy, podniesienie granicy zwrotu wydatków poniesionych na wzmocnienie potencjału wsi oraz ułatwienie modyfikacji przedsięwzięć w ramach przyznanych środków – to najważniejsze założenia zaproponowane przez rząd w ramach nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim.

czytaj więcej »

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu może stwierdzić wniesienie wadium bez konieczności przedkładania dowodu przez uczestnika – to jedna ze zmian rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, które obowiązuje od września 2013 roku.

czytaj więcej »

Zakup udziału w nieruchomości z przeznaczeniem na cele statutowe uczelni lub szkoły jest wyłączony spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tak wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBII/1/436-139/13/MZ).

czytaj więcej »

Wydzielenie komórek zajmujących się sprawami administracyjno-księgowymi w ośrodkach pomocy społecznej, powrót do gromadzenia dochodów własnych oraz zmiana zasad pokrywania średniego miesięcznego kosztu pobytu mieszkańca w DPS – m.in. takie zmiany planuje wprowadzić minister pracy, nowelizując ustawę o pomocy społecznej.

czytaj więcej »

Możliwość poprawienia oczywistej omyłki w tekście oferty dotyczy takich błędów, które są łatwe do zauważenia, a „oczywistość" omyłki rozumianej jako określona niedokładność nasuwa się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań, czy też ustaleń.

czytaj więcej »

Chcąc zapobiec nadmiernemu zadłużeniu w sektorze samorządowym oraz aby zachować równowagę finansów publicznych, ale także w celu zmniejszenia skali kryzysu, ustawodawca podjął działania regulacyjne. Jednym z nich jest wprowadzona, na mocy art. 242 ustawy o finansach publicznych, zasada równoważenia sfery bieżącej.

czytaj więcej »

Odprawa pośmiertna nie jest podstawą składek społecznych oraz podatku dochodowego. Jeśli pracodawca ubezpieczył pracowników na życie, a odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową jest równe lub wyższe, to nie będzie ona przysługiwać.

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina w 2006 r. dokonała dostawy lokalu mieszkalnego wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu. Według obowiązujących przepisów (art. 29 ust.5 ustawy VAT) czynność ustanowienia prawa użytkowania wieczystego korzystała ze zwolnienia z podatku. W deklaracji VAT-7 obrót z tytułu opłat za prawo użytkowania wieczystego gruntu  ujmowano w terminach płatności, tzn. do 31 marca każdego roku, o ile wcześniej nie wystąpiła zapłata. Jaka jest stawka VAT na opłaty wnoszone od 1 stycznia 2009 r. z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego w 2006 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa podległa pod urząd marszałkowski płaci podatek VAT jedynie od wynajmów pomieszczeń. Czy jako samorządowa jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej powinna składać deklarację i opłacać podatek, czy powinien to robić urząd? Jednostka otrzymuje przychody z tytułu organizowania kursów, konkursów i kar za nieterminowe zwroty książek do biblioteki. Wpłaty dokonywane są na nasze konto bankowe. Bezpośrednio do kasy gotówka wpłacana jest sporadycznie i rocznie wpłaty te wynoszą około 14. 000 zł. Pochodzą one od uczniów lub nauczycieli. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostka powinna posiadać kasę fiskalną?

czytaj więcej »

Pytanie: Urząd Marszałkowski będzie przekazywał nieodpłatnie jednostce podległej meble, od których odliczył VAT naliczony przy zakupie. Czy takie przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podpisała umowę najmu sali gimnastycznej oraz pomieszczenia na gabinet stomatologiczny. Kto w takim przypadku powinien rozliczyć podatek od nieruchomości

czytaj więcej »

Pytanie: W 2011 r. aktem notarialnym Skarb Państwa sprzedał na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość. Płatność została rozłożona na 10 rocznych rat. Pierwsza z nich została uregulowana przed zawarciem aktu notarialnego, kolejne płatne wraz z oprocentowaniem od niespłaconej części ceny w wysokości redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski do 31 marca każdego roku. Nabywca w 2012 i 2013 r. uregulował opłaty zgodnie z terminem. W czerwcu 2013 r. starostwo uzyskało informację, że sprzedana nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków. Z tego względu cenę należało obniżyć o 50%. Podpisano więc z nabywcą porozumienie, w którym dokonano rozliczeń uiszczonych opłat. Z wyliczeń ustalono, że w związku ze zmianą ceny sprzedaży nadpłacono kwotę oprocentowania od niespłaconej części ceny w wysokości redyskonta weksli. Ma ona zostać zaliczona na poczet sprzedaży. W jaki sposób księgowo dokonać korekty wyżej opisanej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina posiada środki z funduszu sołeckiego. Czy może je wydatkować na remont studni (zabudowę) położonej na działce, której właścicielem jest gromada sołecka?

czytaj więcej »

Pytanie: Podopieczny ośrodka pomocy społecznej wpłacił odsetki od nieterminowej wpłaty należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Jak powinna wyglądać prawidłowa ewidencja księgowa (wraz z podaniem klasyfikacji budżetowej)? W jakim sprawozdaniu należy ująć wpłatę odsetek na rachunek jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: Ochotnicza straż pożarna wystąpiła do gminy o udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu agregatu, którego koszt wyniesie około 6.000 zł. Kwota dofinansowania to około 600 zł (pozostałą część jednostka otrzyma z innych źródeł). Czy udzielona dotacja powinna być dotacją na zakup inwestycyjny (pomimo kwoty nieprzekraczającej 3.500 zł), czy na zadania bieżące?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina zarządziła pobór opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa. Czy inkasent może te wpłaty przyjmować na wydrukach, które urząd wydrukował do wpłat na kont? Wydruki te nie są nigdzie ewidencjonowane (nie są drukami ścisłego zarachowania).

czytaj więcej »

Pytanie: Kontrahent wystawił jednostce fakturę na roboty inwestycyjne. Treść i suma faktury nie została zaakceptowana przez jednostkę, uznała ona tylko część wykonanych robót, gdyż firma nie dokończyła prac, za które musiała zapłacić innej firmie. Ponadto z faktury została potrącona kara umowna. Nieuczciwy wykonawca został obciążony kosztami prac wykonanych przez innego wykonawcę na podstawie wystawionej faktury VAT. Sprawa ma trafić do sądu. Jak zaksięgować takie zdarzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Dzierżawca gruntów rolniczych, będących we władaniu szkoły, nie wpłacił części czynszu należnego za poprzednie lata. Czy w takim przypadku jednostka powinna naliczyć odsetki? Jak poprawnie je zaksięgować?

czytaj więcej »

Rozliczenie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości lub scalenia może być dokonane również w drodze przeniesienia na gminę własności działki wydzielonej w wyniku danego rodzaju postępowania. Wymaga to jednak odpowiedniego wniosku oraz zgody gminy na ten sposób rozliczenia i zawarcie umowy w trybie przepisów z art. 66 Ordynacji podatkowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zgłasza w raportach RCA i RSA osobę przebywającą na urlopie rodzicielskim. Jakiego kodu należy użyć w przypadku urlopu macierzyńskiego?

czytaj więcej »

wiper-pixel