WYDANIE ONLINE

 Niewielka liczba dowodów księgowych i obowiązków związanych z obsługą ekonomiczno-administracyjną wymusza na jednostkach sektora publicznego szukania oszczędności. Jednym z rozwiązań jest zatrudnienie księgowego na część etatu.

czytaj więcej »

 Niewypłacenie w terminie podatku, nienależne jego pobranie lub pobranie w niższej kwocie to główne wykroczenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Przepisy skarbowe przewidują za nie sankcje nawet w wysokości 32 tysięcy złotych.

czytaj więcej »

 Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przyjmować w depozyt wolne środki samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych osób prawnych. Między innymi takie rozwiązania planują prawodawcy pracujący nad nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

czytaj więcej »

Drogi polne mogą być różnie klasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków. Od tego z kolei zależy, czy będą one opodatkowane podatkiem od nieruchomości, czy też rolnym lub leśnym. Tak wynika z wyjaśnień resortu finansów na interpelację poselską nr 18393/13.

czytaj więcej »

Pytanie: Starostwo powiatowe zostało poinformowane o dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia pracownika przez komornika sądowego. Czy zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń odnosi się także do świadczeń z ZFŚS? W treści zajęcia jest zapis: „zajmuję wynagrodzenie dłużnika (dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy)”.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica 8 sierpnia miała wypadek podczas wykonywania pracy. O godz. 1500 wyszła z pracy do szpitala, wpisując się do książki wyjść służbowych. Pracę w tym dniu powinna świadczyć do godz. 2000. Dostarczyła zaświadczenie lekarskie niezdolności do pracy obejmujące okres 9–14 sierpnia. Jak należy postąpić w przypadku pięciu niewypracowanych godzin, na które pracownica nie ma zwolnienia lekarskiego, a wizytę u lekarza traktuje się jako wyjście prywatne?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dyrektorem instytucji kultury ma być zmieniona umowa o pracę.Kto wobec niego wykonuje czynności z zakresu prawa pracy? Czy w porozumieniu zmieniającym umowę o pracę (dotyczącym zmiany wynagrodzenia) dyrektora można zawrzeć zapis, że wójt działa zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik złożył 23 kwietnia br. dodatkowe świadectwo pracy potwierdzające jego staż pracy na roli, które zostało zaopiniowane pozytywnie przez radcę prawnego dopiero 13 czerwca, z jedoczesnym nakazem wypłaty wyrównania dodatku stażowego. Od kiedy roszczenie pracownika staje się wymagalne? Czy z datą złożenia przez niego dokumentów czy wydania opinii radcy prawnego?

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce budżetowej główna księgowa otrzymała pełnomocnictwo do pełnienia obowiązków za dyrektora jednostki w czasie jego urlopu. Jak rozwiązać problem z podpisami na dowodach finansowych? Czy główna księgowa powinna podpisywać dokumenty za siebie i z upoważnienia dyrektora, czy składać podpis wyłącznie za siebie, a dyrektor zatwierdzi dowody po powrocie do pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy instytucją kultury zatrudniającą 18 pracowników. Zgodnie z ustawą nie tworzymy ZFŚS. Pracownikom wypłacamy świadczenia urlopowe. Czy dyrektorowi i głównemu księgowemu powinniśmy wypłacać świadczenie urlopowe?

czytaj więcej »

Pytanie:  Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wójt zmienił dyrektorowi domu kultury warunki pracy. Do końca marca dyrektor zatrudniony był na umowę o pracę w pełnym wymiarze, natomiast od kwietnia dostał dwie umowy o pracę – jako dyrektor domu kultury ¾ etatu oraz dyrektor biblioteki ¼ etatu. Obowiązki z tytułu wykonywania funkcji dyrektora domu kultury nie zostały zmniejszone, a dodatkowo doszły obowiązki pełnienia funkcji dyrektora biblioteki. Pensja dyrektora nie uległa zmianie – została rozbita na dwie umowy ¾ i ¼. Czy takie posunięcia organizatora są poprawne, jeśli ilość obowiązków znacznie przekracza czas pracy dyrektora?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina w 1999 r. w przekazała spółce z o.o. aportem oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej (ze 100% udziałem gminy) grunty: las i drogę. W 2013 r. rozpoczęła się likwidacja spółki, w związku z tym gmina przejmuje z powrotem wszystkie wcześniej przekazane grunty. Czy gmina powinna je opodatkować VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgromadzenie zakonne jest organem założycielskim ośrodka szkolno-wychowawczego oraz odrębnego organizacyjnie przedszkola. Wpłaty za pobyt dzieci zarówno w jednej, jak i drugiej instytucji ewidencjonowane są na formularzu „Kasa przyjmie”. Ośrodek wynajmuje także salę dla przedszkola. Czy tego rodzaju wpływy należy rejestrować za pomocą kasy fiskalnej?

czytaj więcej »

Wszelkie wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi jednostki samorządu terytorialnego powinny ujmować w dziale 900 oraz rozdziale 90002 klasyfikacji budżetowej. Dział 750 „Administracja publiczna” nie będzie miał tu zastosowania. Tak wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (nr WI/3054/13).

czytaj więcej »

Nieterminowe oceny okresowe, brak zróżnicowania kryteriów przyznawania nagród czy niespójność przepisów wewnętrznych dotyczących wynagradzania z aktami prawa powszechnie obowiązującymi – między innymi takie uchybienia znalazły się w raporcie NIK opracowanym po kontroli ponad 40 urzędów.  

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymała darowiznę rzeczową (telewizor), którą zaksięgowała w następujacy sposób: Wn 401, Ma 072 z paragrafem 4210, Wn 013, Ma 760. Czy księgowania jednostki są dobre oraz jaki paragraf klasyfikacji budżetowej należy przypisać do konta 760 “Pozostałe przychody operacyjne”?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa gminy miejskiej, będąca płatnikiem VAT, w związku ze zmianą przepisów o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, pobiera opłatę za gospodarowanie odpadami. Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku wystawiania opłaty na rzecz innej jednostki budżetowej, czy też urzędu miasta? W przypadku, gdy opłata nie będzie podlegać VAT, czy należy wystawić notę księgową w celu obciążenia?  

czytaj więcej »

Pytanie: Straż Miejska jako samorządowa jednostka budżetowa istnieje od stycznia 2001 r. Ponieważ nie prowadziła i nie prowadzi działalności gospodarczej korzystała ze zwolnienia z VAT. Jednostka nie osiąga żadnych przychodów, a jedynie jest “pośrednikiem” w realizacji dochodów gminy w ramach swojego planu dochodów na dany rok. Należą do nich m.in. wpływy z: mandatów karnych, opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania miasta, odsetek bankowych itp. Są one ujmowane w comiesięcznych sprawozdaniach Rb-27S i w całości przekazywane na rachunek gminy. Co w sytuacji jednostki zmienia uchwała NSA z 24 czerwca 2013 r. stwierdzajaca, że samorządowe jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT, a zbiorczą deklarację musi sporządzić samorząd?

czytaj więcej »

wiper-pixel