WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2014 r. dopuszczalność zadłużenia samorządów będzie oceniana na podstawie zindywidualizowanego wskaźnika. Dane na lata 2011–2013 zawarte w załącznikach do prognoz uwidoczniły realne możliwości i potencjał finansowy samorządów. Niestety już dziś wiadomo, że wiele z nich przekroczy ustawowy limit.

czytaj więcej »

Jeśli wykonawca w terminie 3 dni przekaże oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawienie omyłki w jego ofercie, można ją odrzucić. Takiej zgody nie wymaga poprawienie oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych. Jeśli wykonawca nie będzie zgadzał się z dokonanymi poprawkami, jedyną formą jego sprzeciwu może być złożenie protestu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządu terytorialnego  wyznaczyła zakład komunalny (jednostkę budżetową) do poboru opłaty targowej w drodze inkasa. Z tego tytułu wypłaca mu wynagrodzenie. Czy organ nadrzędny może potrącić środki finansowe przekazywane na działalność zakładu komunalnego o kwotę należną inkasentowi, skoro i tak jego wszystkie dochody zostaną zwrócone do budżetu?

czytaj więcej »

Różnicowanie stawek opłat w zależności od wieku osób zamieszkujących nieruchomość oraz zawieranie w deklaracjach pouczenia o odpowiedzialności karnej – to najczęstsze błędy, jakie popełniały organy stanowiące podejmując tzw. uchwały śmieciowe.

czytaj więcej »

Zmiany wysokości wadium i sposobu publikacji ogłoszenia o przetargu nieruchomości przewiduje przyjęte przez rząd rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

czytaj więcej »

Ustalenie wartości początkowej poszczególnych środków trwałych czy poprawne obliczenie umorzenia i amortyzacji – to wyniki ewidencji szczegółowej prowadzonej do konta 011. Szczegółowa analityka powinna być prowadzona zarówno do ewidencji bilansowej, jak i pozabilansowej.

czytaj więcej »

Kara grzywny lub pozbawienia wolności do lat 2 to sankcje za brak opracowania i aktualizowania polityki rachunkowości. Odpowiedzialny za nią jest kierownik jednostki sektora finansów publicznych.

czytaj więcej »

W przypadku wydatków inwestycyjnych jednostkom samorządu terytorialnego, wykonującym zarówno czynności opodatkowane, jak i niepodlegające opodatkowaniu przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT. Wydawane przez organy podatkowe interpretacje wskazują jednak, że fiskus nie podziela takiego sposobu rozumienia przepisów. W takiej sytuacji jednostka ma możliwość zakwestionowania niekorzystnych postanowień.

czytaj więcej »

Budowa dróg, unieszkodliwianie odpadów komunalnych czy też zaopatrzenie w energię elektryczną m.in. w takim zakresie przedstawiciele gminy mogą podjąć współpracę z podmiotami zarządzającymi specjalnymi strefami ekonomicznymi. Wspólna realizacja celów może dać wymierne korzyści zarówno jednej, jak i drugiej stronie. Warto więc poznać prawne aspekty takiej kooperacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej przeprowadza naprawy i remonty. Jak należy obliczyć koszt utrzymania mieszkańca w przypadku np. konserwacji (systemu przeciwpożarowego, urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych) czy naprawy. Czy takie koszty należy odliczyć przy obliczaniu średniego miesięcznego kosztu utrzymania?

czytaj więcej »

Jeżeli termin dotyczący kwestii podatkowej przypada w dniu wolnym od pracy – w tym soboty – to liczy się go od kolejnego dnia wolnego. W przypadku spraw administracyjnych sobota nie jest dniem wolnym, dlatego też bierze się ją pod uwagę przy liczeniu upływu terminu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa opłaca pod koniec miesiąca prowizje bankowe z konta dochodowego, które jest wcześniej zasilane wymaganą kwotą z konta wydatkowego. Czy prawidłowe jest księgowanie wpływu i wypływu prowizji bankowych na koncie dochodowym: Wn 130 i Ma 240, Wn 240 i Ma 130, Wn 130 i Ma 130 z kwotą na minus wszędzie z: działu 758, rozdziału 75815, paragrafu 2980, jeśli jednostka jest przypisana tylko do działu 926, rozdz. 92601?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa, niebędąca podatnikiem i płatnikiem podatku dochodowego, otrzymała fakturę za usługi telekomunikacyjne, w której naliczono również odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty poprzednich faktur. Zgodnie z przyjętymi zasadami faktura księgowana jest w dniu jej otrzymania. Jak zaksięgować niezapłacone odsetki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka realizuje inwestycję budowlaną, która jest finansowana z budżetu państwa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa § 3, pkt 5 z dotacji można dokonać zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych bez względu na ich wartość oraz innych przedmiotów – jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych. Co mieści się w pojęciu „pierwsze wyposażenie”? Jakie księgowania z tym się wiążą?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa w trakcie miesiąca wypłaca każdemu pracownikowi z góry wynagrodzenie oraz dodatek mieszkaniowy, a na koniec miesiąca – pensję za godziny ponadwymiarowe. Składki do ZUS naliczane są przy użyciu programu „Płatnik” od sumy wszystkich przekazanych kwot. Nie są jednak równe wartościom wyliczonym na poszczególnych listach płac sporządzanych w Excelu. Jak zaksięgować powstałe różnice?

czytaj więcej »

Nieudzielenie pracownikowi urlopu jest wykroczeniem przeciwko jego prawom. W takiej sytuacji inspekcja pracy może nałożyć grzywnę 5 tys. zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może być dużo wyższa.

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce budżetowej, zgodnie z instrukcją kasową, raport kasowy jest sporządzany na koniec tygodnia i zawiera wszystkie operacje przeprowadzone w kasie w ciągu tego okresu. Z jakim datami prawidłowo zadekretować dokumenty znajdujące się w raporcie? Czy dekretacja powinna mieć charakter pojedynczy, czy zbiorczy?

czytaj więcej »

Wydłużenie dopuszczalnego okresu rozliczeniowego oraz wprowadzenie tzw. ruchomego czasu pracy w instytucjach administracji rządowej – to główne zmiany, jak chcą wprowadzić prawodawcy w ustawie o służbie cywilnej.

czytaj więcej »

Zastępca wójta przejmujący jego zadania w związku z chorobą może pełnić obowiązki kierownika urzędu stanu cywilnego. W pierwszej kolejności czynności te należy jednak powierzyć zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego – tak wynika z ekspertyzy prawnej zleconej przez resort administracji i cyfryzacji.

czytaj więcej »

Pytanie: W wewnętrznym regulaminie zamówień nieprzekraczających 14.000 euro funkcjonuje zapis, zgodnie z którym: „w przypadku zamówienia od 2.000 do 6.000 euro należy wykonać notatkę uzasadniającą postępowanie i przeliczyć wartość zamówienia”. Jaki średni kurs NBP przyjąć w tym celu? Czy powinien to być kurs z dnia sporządzenia notatki, czy może z poprzedniego dnia roboczego?

czytaj więcej »

Pytanie: Urząd gminy zatrudnia pracowników na stanowiskach kierowcy/mechanika, w ramach dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Na podstawie jakich przepisów i jaką dokumentację pracy kierowców (np. ewidencja czasu pracy) zobowiązany jest prowadzić pracodawca?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymała fakturę za opłatę przyłączeniową. Dotyczy ona podłączenia energii elektrycznej do kontenera. Z jakiego paragrafu powinna być zapłacona ta opłata – z 4300 czy z 4430?

czytaj więcej »

 Wnioski urlopowe i delegacje w imieniu burmistrza może wystawiać jego zastępca lub sekretarz urzędu. Nie może jednak upoważnić do tego innych pracowników – wynika z opinii prawnej przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa dokonała sprzedaży złomu. Powstał po zużyciu materiału w ramach przeprowadzonego szkolenia w zakresie spawania. Na jakich kontach zaksięgować tę operację oraz jaki zastosować paragraf klasyfikacji budżetowej? Jak powinny wyglądać księgowania w przypadku sprzedaży złomu, który powstał w wyniku likwidacji wyposażenia lub środka trwałego?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa od kilku lat jest organizatorem konkursów o tematyce ekologicznej dla dzieci. W tym roku, z uwagi na niewystarczające środki finansowe, jednostka chce pozyskać sponsorów, którzy dofinansują zakup nagród dla finalistów konkursów. W jaki sposób pozyskać tego rodzaju dofinansowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Właściciel urządzenia-kotłowni odsprzedaje je jednostce budżetowej, w której wcześniej funkcjonowało. Jak należy zaksięgować ten zakup, mając fakturę na 12.300 zł brutto i dokument PT (przekazanie środka trwałego) z informacją: wartość księgowa 6.000 zł, umorzenie 6.000 zł. Jednostka zapłaciła fakturę nie mając paragrafu 6050 i chciała sfinansować ten zakup z 4210. Czy jest to prawidłowy sposób?

czytaj więcej »

Jednostki administracji publicznej mogą przystąpić do projektu organizowanego przez PFRON oraz organizacje pozarządowe. Urzędy, które zdecydują się na przyjęcie na staż osoby niepełnosprawnej, będą mogły liczyć na doposażenie w sprzęt komputerowy, przeszkolenie pracowników oraz pokrycie kosztów opiekuna.

czytaj więcej »

Najczęstsze naruszenia dyscypliny popełniane przez przedstawicieli jednostek publicznych dotyczą zamówień, wydatkowania środków oraz inwentaryzacji – tak wynika ze sprawozdania w sprawie zeszłorocznej działalności komisji orzekających. Osoby dopuszczające się naruszenia dyscypliny powinny również liczyć się z obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel