WYDANIE ONLINE

Brak zaplanowanych w budżecie samorządu wydatków na dofinansowanie zadań jednostek oznacza odmowę ich udzielenia, a także konieczność złożenia przez wnioskodawcę nowego wniosku w kolejnym roku budżetowym. W przypadku placówki oświatowej składane informacje powinny dotyczyć planowanej liczby wychowanków.

czytaj więcej »

Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków z dotacji wraz z odsetkami to skutki niezastosowania się jednostki do zaleceń pokontrolnych. Najczęściej spotykanymi podczas kontroli uchybieniami są m.in. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, czy pobranie jej w nadmiernej wysokości.

czytaj więcej »

Jednostka budżetowa w przypadku zwolnienia ze służby funkcjonariusza, który nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty, zobowiązana jest do naliczenia i odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczą one wszystkich przepracowanych w służbie lat.

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa otrzymała „Rachunek dla konsumenta” oraz dołączony paragon fiskalny. Czy dokument taki stanowi dowód księgowy?

czytaj więcej »

Pytanie: W planie finansowym na 2013 r. jednostka budżetowa (zespół szkół) otrzymała środki z urzędu gminy w wysokości 3.000 zł na wydatki inwestycyjne (podłączenie stołówki szkolnej do kanalizacji sanitarnej). W czerwcu tego roku szkoła ją zrealizowała i otrzymała fakturę o wartości 2.644,50 zł. Na jakich kontach zaksięgować to zdarzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce przeprowadzony został przetarg na prace remontowe. W ich ramach wykonane zostaną m.in. prace stolarskie: zabudowa, półki, szafa, biurka, stoliki. W jaki sposób oraz według jakich wartości należy przyjąć na stan inwentarza wykonane meble?

czytaj więcej »

Gminnych jednostek budżetowych nie można uznawać za podatnika VAT, gdyż działalność gospodarcza, jaką prowadzą, nie jest niezależna od decyzji gminy. Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FSP 1/13).

czytaj więcej »

Pytanie:  Gmina wyłoniła bank do obsługi bankowej budżetu. W zawartej umowie znalazła się opłata ryczałtowa miesięczna i wyszczególnione zadania. Jest w niej również zapis „bank zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz zamawiającego rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej”. Gmina będzie uruchamiała tzw. system śmieciowy i jest możliwość zakupu modułu programu, który ma możliwość rozksięgowywać wpłaty z tzw. systemu płatności masowych, czyli rachunków indywidualnych klientów. Czy na podstawie zapisu w umowie gmina ma możliwość żądać od banku utworzenia rachunku dla każdego klienta? A jeśli bank odmówi, to czy istnieje możliwość zawarcia z innym bankiem umowy na płatności masowe?

czytaj więcej »

Rozszerzenie kręgu pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru, zakaz obsadzania stanowiska sekretarza w ramach pełnienia obowiązków, doprecyzowanie przepisów dotyczących naboru oraz awansu wewnętrznego – to niektóre zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych, które wejdą w życie 1 września 2013 r.

czytaj więcej »

Jednostki administracji publicznej mogą przystąpić do projektu organizowanego przez PFRON oraz organizacje pozarządowe. Urzędy, które zdecydują się na przyjęcie na staż osoby niepełnosprawnej, będą mogły liczyć na doposażenie w sprzęt komputerowy, przeszkolenie pracowników oraz pokrycie kosztów opiekuna.

czytaj więcej »

Najczęstsze naruszenia dyscypliny popełniane przez przedstawicieli jednostek publicznych dotyczą zamówień, wydatkowania środków oraz inwentaryzacji – tak wynika ze sprawozdania w sprawie zeszłorocznej działalności komisji orzekających. Osoby dopuszczające się naruszenia dyscypliny powinny również liczyć się z obowiązkiem zwrotu kosztów postępowania.

czytaj więcej »

Wynagrodzenia w podsektorze samorządowym będą rosły w tempie prognozowanej inflacji, a inwestycje sektora samorządowego utrzymane będą na stabilnym poziomie – tak wynika z założeń budżetu na 2014 r.

czytaj więcej »

Możliwość łatwiejszego zaplanowania przez gminy wpływów z podatku rolnego – to główna korzyść, jaką odczują samorządy w związku z nowelizacją ustawy o podatku rolnym, która zacznie obowiązywać od 2014 roku.

czytaj więcej »

Wpływy do gminy z tytułu użyczenia rejestrów jednostkowych danych będą niższe. Rząd chce obniżyć z 31 do 5 zł opłaty za ich udostępnienie.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka posiada wpis w ewidencji środków trwałych: zestaw komputerowy w jednej wartości (wartość faktury za zestaw komputerowy). Stacja dysków z tego zestawu ma być przekazana innej jednostce, a monitor pozostawiony. Czy można rozdzielić protokolarnie wartość księgową zestawu na monitor i stację dysków?

czytaj więcej »

Pieniądze na funkcjonowanie biblioteki powiatowej, którą prowadzi gmina, należy przekazywać na konto jednostki samorządu terytorialnego a nie instytucji kultury – tak wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (pismo nr WI-44/1658/2013).

czytaj więcej »

Pytanie: W ewidencji środków trwałych jednostki nie zostały ujęte wartości wszystkich dróg. Są wprowadzone tylko te, które przekazał organ w zarząd oraz te, których inwestycje zostały wykonane przez jednostkę. Czy należy określić wartości nieprzekazanych dróg, ale zarządzanych przez jednostkę?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa wynajmuje mieszkanie dla osoby fizycznej. Na podstawie zawartej umowy osoba ta płaci czynsz za mieszkanie (płatny z góry do 10. każdego miesiąca) oraz uiszcza opłaty za media (płatne do 14. następnego miesiąca). W której kolumnie i w którym wierszu sprawozdania Rb-N należy ująć należności dotyczące mediów?

czytaj więcej »

Gmina jest zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości w zakresie budynków stanowiących jej własność nieprzekazanych w posiadanie innym podmiotom i niepodlegających wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania. Tak wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 25 czerwca 2013 r. (nr PL/LS/833/50/SIA/13/RD).

czytaj więcej »

wiper-pixel