WYDANIE ONLINE

Amortyzacja zgodnie z pojęciem jest to proces polegający na stopniowej utracie wartości na wskutek zużycia lub starzenia się  i przenoszeniu jej na wytworzone produkty  oraz  gromadzeniu środków w celu odtworzenia tego majątku. Podlegają jej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Z wyjątkiem gruntów i dóbr kultury.

czytaj więcej »

Obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach, którym jednostka samorządu udzieliła ulg, odroczeń lub umorzeń obejmuje również opłaty o charakterze cywilnoprawnym. Takie stanowisko zajęła regionalna izba obrachunkowa we Wrocławiu (nr GP-WR-0730-008/13).

czytaj więcej »

Obowiązek zachowania zasady neutralności VAT powoduje, że gmina może odliczyć podatek naliczony od inwestycji, mimo że w praktyce jest realizowana przez powołany w tym celu zakład komunalny – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 27 lutego 2013 r. (sygn. akt I Sa/Kr 54/13).

czytaj więcej »

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje organom samorządowym możliwość skutecznego egzekwowania opłat śmieciowych. Dopiero gdy narzędzia te okażą się niewystarczające, będzie można rozważyć zmiany w egzekucji administracyjnej – twierdzi wiceminister finansów.

czytaj więcej »

Możliwość wnioskowania o wydanie interpretacji przez zamawiających, wyłączenie wójta z prowadzenia sprawy podatkowej jego pracownika, wygaśnięcie zobowiązania podatkowego przy nabyciu spadku przez gminę – to tylko niektóre ze skutków nowelizacji Ordynacji podatkowej zaproponowanej przez resortu finansów.   

czytaj więcej »

Podpisana 29 maja br. nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych wprowadza poważne zmiany w systemie awansów w jednostkach samorządowych. Zablokowany będzie prosty awans na stanowiska urzędnicze, ale należy uznać za możliwe awansowanie urzędników na stanowiska kierownicze w samorządzie.

czytaj więcej »

Przez środki trwałe w budowie zgodnie z definicją w uor  należy rozumieć: Zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, o wartości obejmującej ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia danego środka trwałego do dnia przyjęcia do używania lub do dnia bilansowego. (art. 3 ust. 1 pkt 16 oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 u.o.r.). – są to koszty które występują podczas budowy nowego lub ulepszenia już istniejącego środka np. unowocześnienia.

czytaj więcej »

 Do połowy listopada organy wykonawcze samorządów powinny ustalić projekt budżetu na kolejny rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz przedłożyć je radzie i regionalnej izbie obrachunkowej. Aby jednak plan ten był racjonalny, wcześniej, przedstawiciele służb finansowo-księgowych samorządów powinni zająć się przygotowaniem odpowiednich założeń finansowych. Muszą przy tym brać pod uwagę zapotrzebowanie każdej z jednostek organizacyjnych, ale również ogólne parametry makroekonomiczne.

czytaj więcej »

Pytanie: Witam reprezentuje dom pomocy społecznej ( samorządowa jednostka budżetowa)i mam następujące pytanie. 07.maja 2013 roku uprawomocniła się decyzja o odpłatności mieszkańca wystawiona 30.04.2013r. ustalająca odpłatność od miesiąca kwietnia 2013. Czy naliczoną 07.05.2013 odpłatność za pobyt, za kwiecień powinnam doksięgować do kwietnia? Jaki powinnam w polityce rachunkowości zamieścić zapis , żeby odpłatność naliczoną w maju przed sporządzeniem sprawozdania na podstawi w/w decyzji doksięgować do kwietnia ?

czytaj więcej »

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: uofp)  kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej "kierownikiem jednostki", jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki.

czytaj więcej »

Pracownice, które z powodu korzystania z urlopu macierzyńskiego nie otrzymały trzynastki za 2012 rok dostaną ją jeszcze w tym roku. To wynik przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.  

czytaj więcej »

Wójt jednej z zachodniopomorskich gmin zwrócił się do szczecińskiej regionalnej izby obrachunkowej o wyrażenie opinii w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji przypadającej na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy inwentaryzację okresową przeprowadzoną na 30 kwietnia 2013r. mogę zaliczyć do inwentaryzacji rocznej  na 31.12.2013r.

czytaj więcej »

Po przekroczeniu przez twórcę limitu 42.764 zł płatnicy wypłacający artyście honorarium powinni zastosować zerowe koszty uzyskania przychodów. Jest tak niezależnie od tego, czy należy się ze stosunku pracy, czy też zostało uzyskane w ramach umowy zlecenia lub o dzieło. Tak wynika z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 marca 2013 r. (nr IPPB2/415-18/13-2/MG).

czytaj więcej »

wiper-pixel