WYDANIE ONLINE

Najczęstsze naruszenia dyscypliny finansów publicznych dotyczą zamówień publicznych, wydatków oraz inwentaryzacji w jednostkach – tak wynika ze sprawozdania z działalności komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w 2012 r. Jednak mimo surowego ustawowego katalogu kar, wciąż najczęściej występującą represją jest odstąpienie od jej wymierzenia.

czytaj więcej »

Aby należność z tytułu podróży służbowej mogła być rozliczona, musi odbyć się w obie strony, nie można zrzec się zwrotu kosztów poniesionych za jazdę w jedną stronę – tak wynika ze stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (nr K-0542/19/BS/13).

czytaj więcej »

Warsztat terapii zajęciowej musi odprowadzić wszystkie dochody do budżetu, nawet jeśli możliwość finansowania zadań ze sprzedaży rezultatów własnej pracy wynika z rozporządzenia. Taką opinię zaprezentowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze (nr RIO.V.076.1.2013).

czytaj więcej »

Osoba działająca jako audytor powinna skupić się na ocenie poprawności realizacji zadań, do których kontrolowana instytucja została powołana. Badanie obszarów takich jak funkcjonowanie kadr, księgowości czy zamówień publicznych powinno być traktowane jako czynność dodatkowa – tak wynika z informacji resortu finansów stworzonych na podstawie spotkań audytorów z przedstawicielami instytucji publicznych.

czytaj więcej »

Podmioty działające w sferze budżetowej zostały zobowiązane do ustalania należności przypadających na rzecz budżetu oraz do dbałości o ich skuteczną ściągalność. Przepisy dają im w tym zakresie specjalne narzędzia określone przede wszystkim w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Ordynacji podatkowej.

czytaj więcej »

Tworząc umowy w sprawie zamówień publicznych, jednostki powinny zabezpieczyć się przed dochodzeniem roszczeń ze strony podwykonawców. Mogą to zrobić zobowiązując wykonawcę do udokumentowania rozliczeń – taką opinię przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy w piśmie z 28 marca 2013 r. (nr RIO-KA-073-4/2013).

czytaj więcej »

Rozstrzygnięcie przetargów i zawarcie umów na odbiór śmieci od właścicieli nieruchomości to jedne z ostatnich obowiązków gmin, które do końca czerwca muszą wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami. Ważnym zadaniem jest także prowadzenie kampanii informacyjnych dla mieszkańców.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica w ciąży, z minimalnym wynagrodzeniem 1.600 zł, przebywa na zwolnieniu chorobowym. Pierwsze 33 dni finansował pracodawca, a od 34. dnia – ZUS. Termin porodu wyznaczony był na początek kwietnia. Ile dni urlopu macierzyńskiego – według nowych zasad – będzie przysługiwało pracownicy? Jakie należy wpisać wynagrodzenie w sprawozdaniu Z-03?

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce budżetowej funkcjonuje komisja socjalna, która rozpatruje, jakie świadczenia należą się pracownikom. Kolejne zebranie odbędzie się kilka dni po rozwiązaniu stosunku pracy z jedną z zatrudnionych osób. Czy zwalnianemu pracownikowi również należą się świadczenia socjalne?

czytaj więcej »

Podatnik, który mimo obowiązku nie zainstaluje kasy, musi liczyć się z tym, że fiskus ustali mu za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

czytaj więcej »

Pytanie: Od 2011 r. w jednostce nie były naliczane składki od umów zlecenie. Pracownicy wyrazili zgodę na piśmie na potrącanie wynagrodzenia. Z ostatniej wypłaty zostało potrącone wynagrodzenie na poczet korekt składek ZUS. Korekty ZUS nie zostały jeszcze wykonane. Czy w sprawozdaniu Rb-Z należy wykazać te kwoty, jeżeli nie sporządzono korekt?

czytaj więcej »

Pytanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: GOPS) w ramach realizacji projektu systemowego POKL wypłaca stypendia osobom bezrobotnym w okresie odbywania stażu, które w całości są pokrywane ze środków unijnych. W jaki sposób zakwalifikować ten wydatek do klasyfikacji budżetowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucja kultury nabyła nieruchomość zabudowaną (budynki niemieszkalne) na potrzeby nowej siedziby. Do ewidencji środków trwałych przyjęto oddzielnie grunt i zabytkową zabudowę (według wyceny rzeczoznawcy). W trakcie trwania inwestycji część zabudowań została wyburzona. Protokół wskazuje jedynie liczbę m2 wyburzeń bez podawania wartości. Jeśli zabytkowa zabudowa jest rewitalizowana i z jej wykorzystaniem powstaje nowa siedziba, to czy powinna być ona w momencie nabycia zaksięgowana jako środki trwałe?

czytaj więcej »

Zaniżenie podstawy opodatkowania czy niewykazanie w informacji lub deklaracji wszystkich jego przedmiotów to najczęściej spotykane uchybienia związane z podatkiem od nieruchomości. Samorządowe organy podatkowe mogą jednak podjąć czynności sprawdzające podatnika. A podstawą do zakwestionowania jego rozliczenia jest wydana decyzja.

czytaj więcej »

Zwiększenie przejrzystości finansów samorządowych, skuteczniejsze gospodarowanie pieniędzmi, a także wzmocnienie demokracji lokalnej to główne zalety wdrożenia budżetu obywatelskiego. Aktualnie może on być przyjęty w formie uchwały organu stanowiącego, jednak coraz częściej słychać głosy o jego umocowaniu prawnym.

czytaj więcej »

W skład aktywów niezbędnych do realizacji zadań powierzonych jednostkom budżetowym wchodzą wartości niematerialne, takie jak licencje na programy komputerowe czy koncesje. Od ich wartości,  okresu, w którym będą używane oraz rodzaju uprawnień przekazanych przez licencjodawcę zależy sposób ich ewidencjonowania.  

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce budżetowej samochód osobowy uszkodził bramę. Została ona naprawiona na koszt jednostki. Czy odszkodowanie, które wpłynie, musi być przyjęte na konto dochodów (czy też na tzw. zmniejszenie wydatków budżetowych w ramach jednego roku)? Czy prawidłowe byłoby, gdyby koszt naprawy poniosła firma ubezpieczeniowa, a my podpisalibyśmy cesję, żeby firma ubezpieczeniowa mogła naprawić bramę?

czytaj więcej »

Podniesienie kwoty, po przekroczeniu której należy stosować ustawę o zamówieniach publicznych z 14.000 do 20.000 euro – to główne założenie nowelizacji przepisów przygotowanej przez Urząd Zamówień Publicznych. Ma ona usunąć zbędne bariery oraz odformalizować procedury zakupów w jednostkach sektora budżetowego.

czytaj więcej »

Modyfikacje wprowadzone nowelizacją rozporządzenia dotyczącego świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych ministrowi spraw wewnętrznych mają jedynie charakter techniczny. Nie wpłyną znacząco na zasady gospodarowania środkami z funduszu.

czytaj więcej »

Sejm przyjął zmiany w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej. Pozwolą one na wliczanie do czasu pracy, wymaganego do nabycia prawa do „trzynastki”, także okresów urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego.

czytaj więcej »

Podatnik nie może nanosić poprawek czy dopisków na wystawionej fakturze, a jedynym sposobem ingerencji w jej treść jest sporządzenie dokumentu korygującego. Jego rozliczenie zależy od tego, z jakiego powodu skorygowano fakturę źródłową. Od początku 2013 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia ministra finansów, która zmieniła sposób prezentowania treści faktur, w tym również korygujących.

czytaj więcej »

Powiaty prowadzące lub zlecające prowadzenie domów pomocy społecznej przeznaczone dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie będą mogły otrzymywać większą dotację – tak wynika z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która weszła w życie 11 maja 2013 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik udokumentował okres pracy 9 marca 2012 r., w związku z czym nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat. Została wypłacona w tym samym miesiącu. 12 marca br. dostarczył kolejny udokumentowany okres zatrudnienia, a jego staż wyniósł 40 lat i 4 miesiące. Czy nagrodę za 40 lat należy wypłacić w pełnej wysokości, czy wyrównać do poprzedniej wypłaty?

czytaj więcej »

wiper-pixel