WYDANIE BIEŻĄCE

Ewidencja błędów w jednostkach należących do sektora publicznego - część I
Pracownicy służb finansowo-księgowych w jednostkach budżetowych, wykonując swoje obowiązki dotyczące m.in. dekretowania oraz dokonywania zapisów księgowych, mogą popełniać błędy. Spowodowane są one nieprawidłowościami, opóźnieniami oraz pominięciem zapisów w urządzeniach ewidencyjnych. Sprawdź, jak je prawidłowo poprawić.

czytaj więcej »

W szkołach podlegających temu samemu organowi prowadzącemu nie muszą obowiązywać takie same stawki za wyżywienie w stołówce. O podwyższeniu opłaty decyduje w tym przypadku dyrektor, wyższa stawka zaś obowiązuje tylko w jego placówce (nie jest narzucana odgórnie wszystkim jednostkom z danej gminy).

czytaj więcej »

Czy dodatki i nagrody spisowe należy traktować jako przychód ze stosunku pracy z potrąceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, czy z działalności wykonywanej osobiście? W tej sprawie wypowiedziała się skarbówka. Sprawdź stanowisko.

czytaj więcej »

Termin złożenia przez jednostkę publiczną sprawozdania z operacji finansowych będzie dochowany, jeśli w terminie określonym w rozporządzeniu dotrze ono do jednostki otrzymującej. Nie ma tu zastosowania zasada z k.p.a. dotycząca dochowania terminu przy korzystaniu z usługi operatora pocztowego. 

czytaj więcej »

Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych należy sklasyfikować w rozdziale 75816 „Wpływy do rozliczenia", paragraf 629. Natomiast wydatki finansowane środkami z tego Funduszu powinny być klasyfikowane w działach i rozdziałach, zgodnych z ich przeznaczeniem działalności oraz w paragrafach odpowiadających charakterowi ekonomicznemu wydatków.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z przyjętym regulaminem refunduje koszty zakupu okularów korekcyjnych funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym, którzy wykonują swoje zadania przez ponad połowę wymiaru czasu pracy przed monitorem ekranowym. Ponadto kupujemy wodę mineralną zgodnie z przepisami bhp zarówno dla funkcjonariuszy, jak i dla pracowników cywilnych. Do którego paragrafu wydatku klasyfikacji budżetowej należy zaliczyć wydatek związany z refundacją za poniesione koszty zakupu okularów korekcyjnych wypłacanych funkcjonariuszom i wydawanej wody mineralne, a do którego paragrafu wydatku w przypadku, jeżeli wyżej wymienione świadczenia są realizowane na rzecz pracowników cywilnych? Jako jednostka zobowiązani jesteśmy do stosowania klasyfikacji wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy w nowym JPK_VAT – w części dotyczącej podatku naliczonego – powinna być wykazywana wartość netto całej faktury, czy tylko ta część netto, od której obliczamy podatek naliczony do odliczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy wpłaty za obiady uczniów i nauczycieli w szkole podstawowej należy wprowadzać do rejestru sprzedaży VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Zakład robót Publicznych zatrudnia 18 pracowników na umowę o pracę. Jeden z pracowników, lat 60, przebywał na zasiłku chorobowym płatnym z ZUS w okresie od grudnia 2019 r. do 11 maja 2020 r, po czym wrócił do pracy. Potem przebywał za zwolnieniu lekarskim w okresie od 3 listopada 2020 r. do 10 listopada 2020 r. Jak w tej sytuacji naliczyć obecną podstawę wynagrodzenia chorobowego, gdy w okresie od grudnia do kwietnia pracownik z zakładu miał wypłacaną tylko wysługę lat, a nie otrzymywał wynagrodzenia za pracę? Czy należy przyjąć ostatnie 12 miesięcy i wziąć pod uwagę wynagrodzenie miesięczne, które ma przyznane przez kierownika zakładu (nie jest to stawka godzinowa, tylko stałe wynagrodzenie brutto miesięczne)? Czy należy przyjąć tylko miesiące listopad 2019 r. oraz maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2020 r., czyli te, w których było wypłacone wynagrodzenie za pracę?

czytaj więcej »

Dochody za sprzedane drewna z wycinki należy zaklasyfikować do § 087 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”. W tym paragrafie ujmuje się dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi.

czytaj więcej »

Dane w zakresie dotacji, jakie otrzymują szkoły na zakup podręczników, wykazywane są w sprawozdaniu budżetowym Rb-50. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, sporządzając to sprawozdanie.

czytaj więcej »

Na podstawie protokołu można pomniejszyć sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie fiskalnej o wartość przekazanych i sprzedanych biletów.

czytaj więcej »

Wchodząca od 1 stycznia 2021 r. nowelizacja prawa zamówień publicznych wprowadza obowiązek wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK z uwzględnieniem trybu PZP. Z wyłączenia korzystać mogą jednak podmioty, dla których wartość przedmiotu zamówienia jest niższa niż progi unijne.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2021 r. minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.800 zł, a minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia - 18,30 zł. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie też na inne świadczenia, m.in. na dodatek w porze nocnej, kwoty wolne od potrąceń, maksymalną odprawę pieniężną.

czytaj więcej »

wiper-pixel