WYDANIE ONLINE

Jak przygotować zamknięcie ksiąg w samorządowej jednostce budżetowej
Ostatni kwartał każdego roku jest dla jednostek budżetowych okresem pracochłonnym, w którym następują przygotowania do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jest to proces złożony, który ma na celu nieodwracalne konsekwencje wynikające z przepisów dotyczących rachunkowości oraz rodzi pewne skutki finansowe i prawne. Poznaj zasady zamknięcia ksiąg na koniec roku.

czytaj więcej »

Grant na realizację projektu B+R udzielony uczelni należy traktować jako dotację niedającą się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nie zwiększa zatem podstawy opodatkowania tym podatkiem.

czytaj więcej »

Gmina może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności uznał TSUE

czytaj więcej »

Do końca 2020 roku zamawiający, który chce zawrzeć umowę o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, wybiera wykonawcę bez stosowania ustawy Pzp. Od 1 stycznia 2021 r. tego rodzaju zamówienia będą podlegać Prawu zamówień publicznych, ale tylko wówczas, gdy ich wartość będzie się równać progom unijnym lub je przewyższy.

czytaj więcej »

Niedawno opublikowany został raport NIK podsumowujący wyniki kontroli realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań związanych z centralizacją rozliczeń VAT. Raport opisuje związane z centralizacją wyzwania i problemy, z którymi samorządy mierzyły się w ostatnich latach, zarówno organizacyjne, jak i merytoryczne. Najwięcej trudności księgowi JST mają z określeniem statusu VAT jednostek samorządowych w kontekście czerwcowej interpretacji ogólnej ministra finansów. Dużo kłopotów jest związanych także z wdrożeniem nowego JPK_VAT z deklaracją.

czytaj więcej »

Udokumentowanie wydatków z dotacji na wynagrodzenie dyrektora przedszkola niepublicznego powinno nastąpić na podstawie dowodów księgowych w postaci miesięcznych list płac, dokumentacji ZUS i przelewów bankowych.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie inkasentów podatków lokalnych ma na celu rekompensatę kosztów obliczenia, poboru i odprowadzania pobranych kwot. Nie ma przy tym znaczenia, czy pobór podatku nastąpił w formie gotówkowej czy bezgotówkowej.

czytaj więcej »

Wstrzymanie wykonania decyzji powoduje, że należność nie przekształca się w zaległość. W takich przypadkach należności pozostałych do zapłaty nie wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27ZZ.

czytaj więcej »

Opłaty za zajęcie pasa drogowego należy traktować jako niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. Nie mają do nich zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej dotyczące zobowiązań podatkowych.

czytaj więcej »

Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz alimentacyjnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. W takim przypadku należy dokonać księgowego odpisu należności.  W sytuacji gdy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń uległy już przedawnieniu, nie można dokonywać potrąceń.

czytaj więcej »

Obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mają pracodawcy, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełny etat. Sprawdź, co trzeba wiedzieć o ewidencji księgowej ZFŚS.

czytaj więcej »

wiper-pixel