WYDANIE ONLINE

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – część 2
Jednostki mogły rozpocząć inwentaryzację już 1 października. W poprzedniej części artykułu omówiliśmy, jakie są terminy obowiązujące przy inwentaryzacji, kiedy może dojść do naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz metody inwentaryzacyjne. W tej części artykułu przestawimy, jak wyjaśnić różnice inwentaryzacyjne.

czytaj więcej »

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji dotyczącej przebudowy placu zabaw przy szkole podstawowej. Przebudowa należy do zadań własnych gminy i służy zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności.

czytaj więcej »

Resort finansów uwzględnił postulaty przedsiębiorców i zgodził się przedłużyć do 30 czerwca 2021 r. okres ważności starych znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych.

czytaj więcej »

Zmieniły się zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, gdy pracodawca zmienił wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19. Zmiany przepisów obowiązują od 9 października 2020 r. W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował na swojej stronie internetowej wyjaśnienia na temat stosowania nowych regulacji. 

czytaj więcej »

Przepisy o delegowaniu pracowników obowiązują w całej UE. Pracodawcy muszą więc wiedzieć, jak w praktyce stosować nowe regulacje w odniesieniu do pracowników, którzy zostali oddelegowani do naszego kraju przez zagraniczny podmiot. Przepisy obowiązują też naszych rodaków pracujących poza Polską. Jak zmieniły się przepisy o delegowaniu pracowników?

czytaj więcej »

W przyszłym roku zwiększy się zagrożenie karami pieniężnymi za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Ma to związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia do 2.800 zł, które jest podstawą wyliczenia grzywien. Sprawdź, jak zmienią się kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

czytaj więcej »

Czynności podejmowane przez funkcjonariuszy straży miejskiej, pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej oraz pracowników urzędu miasta, związane ze zwalczaniem skutków COVID-19 mogą być finansowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

czytaj więcej »

W sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień...” powinny być wykazane również skutki zwolnień wynikających z wprowadzonej przez radę gminy uchwały na podstawie art. 15p ustawy o COVID-19.

czytaj więcej »

Wydatki ponoszone na zakup pierwszego wyposażenia należy klasyfikować do wydatków majątkowych i ujmować w paragrafie 605. Wynagrodzenie zespołu projektowego rozlicza się natomiast w paragrafie 401.

czytaj więcej »

Gmina może udzielić dotacji celowej dla stowarzyszenia ogrodowego na modernizację ogródków działkowych. W uchwale rady miejskiej powinny znaleźć się wymagania formalne, dotyczące formy wniosku, organu, do którego wniosek powinien być skierowany, trybu jego załatwienia oraz terminów przekazywania dotacji.

czytaj więcej »

Ze środków funduszu sołeckiego można dokonać zakupu samochodu asenizacyjnego. Sołectwo musi udowodnić we wniosku, że zakup ten przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców.

czytaj więcej »

Kierownicy jednostek są zobowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Sprawdźmy na przykładzie, jak prawidłowo wypełnić Rb-70.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W związku ze zmianą od 1 października 2020 r. w rozliczaniu podatku VAT proszę o pomoc w zakresie refakturowania i wybierania kodu GTU: wystawiamy faktury do urzędu gminy za gaz, ciepło, wodę i ścieki. Czy wystawiając fakturę sprzedaży, wybieramy GTU_02 (Paliwa) – gaz? GTU_12 (Przenoszenie uprawnień do gazów cieplarnianych) – ciepło? Czy w ogóle nie musimy wybierać GTU? Szkoła podlega pod powiat. Na fakturze za ciepło w nazwie produktu jest opis: opłata za zamówioną moc cieplną c.o. oraz opłata za usługi przesyłowe c.o. Na fakturze za gaz jest opis: opłata dystrybucyjna zmienna, paliwo gazowe, opłata handlowa, opłata dystrybucyjna. Na fakturze za wodę i ścieki: woda, ścieki, abonament woda i ścieki.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W sezonie letnim jednostka zatrudnia ratowników morskich – umowa zlecenie. Dla nielicznych jednostka wykupiła obiady (na FV usługa gastronomiczna), pozostali ratownicy mają bezpłatne obiady w ramach współpracy z ośrodkami. W jakim paragrafie powinnam ująć wykupione obiady: 4300 czy 3020? Czy zakup wody dla ratowników to paragraf 4210, czy też 3020 – umowy zlecenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Będziemy wypłacać granty pracownikom w związku z sytuacją epidemiczną związaną z koronawirusem z projektu Łódzkie Pomaga oraz z Narodowego Funduszu Zdrowia. Czy mogę potrącić zajęcie komornicze z tych środków?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jednostka organizuje w sezonie różnego rodzaju imprezy, zawody dla dzieci. Do jakiego paragrafu zaliczyć wydatki na kawę, herbatę, artykuły spożywcze, np. kiełbasę.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie sposobu zaksięgowania VAT od faktury zapłaconej metodą podzielonej płatności, który wpłynął na konto bieżących wydatków z konta VAT. Konto bankowe bieżących wydatków nie zgadza się o kwotę 19,55, czyli o przedmiotowy VAT, natomiast konto kontrahenta, klasyfikacja wydatków oraz zaangażowanie – zgadza się. Na wyciągu bankowym konta VAT istnieje następujący zapis: Przeksięgowanie VAT (zawór zwrotny DN 32, nr faktury: FS-..../20/08, kwota VAT: 19,55, identyfikator: ...........).

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W związku ze spornymi kwestiami wynikającymi z braku wśród zadań własnych powiatu zadań dotyczących oświetlenia, które jako takie zawiera się w katalogu gminnym, zwracam się z pytaniem: czy z funduszu sołeckiego mogą być ponoszone wydatki związane z oświetleniem drogi powiatowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy główny księgowy może dostać dodatek specjalny za sporządzanie sprawozdań i rozliczanie kosztów „Dobry Start”?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy zawierając umowę o dzieło z osobą, która nie jest naszym pracownikiem (kwota brutto 180 zł), należy pobrać zryczałtowany podatek 17% pomniejszony o koszty uzyskania 20%?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy przy nowych zasadach prowadzenia ewidencji JPK_V7 przy dzierżawie gruntów, wynajmie, sprzedaży lokali mieszkalnych należy stosować kod GTU_10?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Dyrektor szkoły zorganizował wycieczkę dla nauczycieli w ramach funduszu świadczeń socjalnych. Wycieczka była dobrowolna i wszyscy mogli się zapisać. Była to dwudniowa wycieczka z noclegiem oraz pobytem w teatrze. Faktura za nocleg została przekazana łącznie za wszystkie osoby bez podawania liczby, lecz za bilety do teatru podana już była liczba zakupionych biletów. Do rozliczenia nie została dołączona żadna lista osób, które brały udział w tej wycieczce. Czy taki koszt wycieczki należy opodatkować?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jednostka złożyła wniosek o indywidualną interpretację dotyczącą stosowania stawki VAT na rejs statkiem. Stosowano 23%. We wrześniu przyszła odpowiedź, iż na tego typu usługi stosuje się stawkę 8%. Czy jednostka powinna skorygować wystawione do tej pory FV ze stawką 23%? Od września stosujemy 8%.

czytaj więcej »

wiper-pixel