WYDANIE ONLINE

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych
Wraz ze zbliżającym się końcem roku jednostki samorządu terytorialnego muszą przygotować się do przeprowadzenia inwentaryzacji, która jest procesem bardzo czasochłonnym. Sprawdź, co należy wiedzieć przed przystąpieniem do niej.

czytaj więcej »

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. i będzie mieć zastosowanie do sprawozdań za I kwartał.

czytaj więcej »

Organ podatkowy wypowiedział się w kwestii rozliczenia VAT dotacji otrzymanej na unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Poznaj stanowisko dyrektora KIS.

czytaj więcej »

Ministerstwo Rozwoju na swojej stronie internetowej zamieściło najczęstsze pytania wraz z odpowiedziami na temat Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

czytaj więcej »

Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi” wskazuje zasady ujmowania i rozliczania umów, gdzie strona publiczna wspólnie ze stroną prywatną realizują ważne z punktu widzenia społeczności czy gospodarki przedsięwzięcia. Warto przyjrzeć się szczegółowym wytycznym w zakresie ujmowania przychodów i kosztów z punktu widzenia podmiotu publicznego.

czytaj więcej »

Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (UE) należy wykazać w odpowiednich sprawozdaniach budżetowych. Rodzaj sprawozdania zależy od kategorii dysponenta środków, na którym ciążą obowiązki sprawozdawcze oraz od źródła środków przeznaczonych na realizację projektu (tzn. czy są to środki wydatkowane z budżetu środków europejskich, czy z budżetu państwa).

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Kiedy należy inwentaryzować depozyty wartościowe złożone przez osadzonych? Czy wystarczy dokonać inwentaryzacji w ostatnim kwartale roku, czy należy inwentaryzować na koniec roku – 31 grudnia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W gminie jest 5 jednostek oświatowych, organem prowadzącym jest wójt. We wszystkich jest taka sama opłata za obiad. Jedna ze szkół chce podnieść stawkę. Czy powinno się to odbyć przez uchwałę rady gminy, czy tylko zarządzenie dyrektora szkoły? Czy nowa stawka za obiad powinna obowiązywać w każdej szkole w takiej samej wysokości?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy państwową jednostką budżetową, realizujemy zadanie inwestycyjne „Przebudowa sali gimnastycznej”. Stara sala gimnastyczna nie została jeszcze całkowicie zamortyzowana. Jeżeli fizyczna likwidacja sali gimnastycznej – wyburzenie – nastąpi w lipcu, to czy należy dokonać umorzenia za ten rok kalendarzowy? Jeśli tak, to do którego miesiąca? Sala jako budynek figuruje nadal w spisie środków trwałych, nie została przeniesiona do ewidencji pozabilansowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa Pzp, a wraz z nią pełna elektronizacja. Co zamawiający musi posiadać oprócz podpisu kwalifikowanego oraz konta na w BZP? Gdzie wykonawcy wysyłają oferty? Gdzie zamawiający je otwiera? Czy zakładamy jakieś konto dodatkowe? 

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Komenda miejska Państwowej Straży Pożarnej korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Uzyskuje obroty z tytułu czynszu i opłat za media za wynajmowane mieszkania i pomieszczenia na cele użytkowe. Mamy również podpisane umowy z operatorami monitoringu, których obciążamy ryczałtowo za koszty związane z wyjazdem do alarmów fałszywych, wystawiając faktury w następnym miesiącu po zakończeniu każdego kwartału. Umowa nie zawiera zapisów, że okresem rozliczeniowym jest kwartał. Ponieważ obroty z wyżej wspomnianych tytułów znaczne się zwiększyły, komenda utraci prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku obrotów za obciążenia za koszty związane z wyjazdem do alarmów fałszywych? Jak prawidłowo ustalić moment i wysokość obrotów, kiedy komenda utraci prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy kierownik ośrodka pomocy społecznej (jednostka budżetowa) może zawrzeć umowę ubezpieczenia grupowego, nie naruszając ustawy o finansach publicznych i nie narażając się na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Czy opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 25 lipca 2011 r., sygn. WA-0280/58/2011, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z 16 grudnia 2009 r., sygn. WK.0441/in./179il80/19123/2009, opinia Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów z 10 grudnia 2010 r., sygn. Rfl/033396/1123/ZWQ/2010/2891 straciły na aktualności?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy pracownik świadczeń rodzinnych może w drodze awansu zostać kierownikiem OPS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jak skorygować błędnie wpłacone wynagrodzenie chorobowe? Pracownik miał 3 dni opieki nad dzieckiem w lutym, mylnie zostało mu wypłacone wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku opiekuńczego. Jak można teraz skorygować na liście wypłat i jak przeprowadzić korektę dokumentów rozliczeniowych ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie dla dozorcy zatrudnionego w szkole? Pracownik 29 lipca odchodzi na emeryturę, jego wynagrodzenie zasadnicze to 2.600 zł + dodatek stażowy 520 zł. Pracownik w czerwcu 2020 roku przepracował 13 nadgodzin, których niestety nie uda nam się już oddać w lipcu, w związku z czym chcemy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za te nadgodziny. Czy dozorcy zatrudnionemu w szkole należy wypłacić 100% dodatku za nadgodziny nocne? Czy oprócz tego należy wypłacić 20% dodatku za pracę w nadgodzinach nocnych? Jakie składniki wynagrodzenia wziąć pod uwagę przy naliczaniu nadgodzin, jeżeli oprócz wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego pracownik miał wypłacany również co miesiąc dodatek za pracę w nocy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim od 6 grudnia 2018 r. do 3 grudnia 2019 r., następnie od 4 grudnia 2019 r. do 31 maja 2020 r. była na zwolnieniu lekarskim płatnym z ZUS. Od 1 czerwca 2020 r. do 10 sierpnia 2020 r. wykorzystywała płatny urlop wypoczynkowy, a od 11 sierpnia 2020 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Jak za tę pracownicę wypełnić deklarację ZUS za sierpień, która otrzymała za 10 dni wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, a 21 dni jest na urlopie wychowawczym? Podstawa wymiaru składek to 2.600 zł plus dodatek stażowy 156 zł. Wynagrodzenie za sierpień 780 zł plus 46,80 zł dodatku stażowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W związku z odejściem na urlop macierzyński moją pracę będą wykonywać osoby mnie zastępujące. Na dokumentach używana jest przeze mnie pieczątka imienna. Czy na czas mojej nieobecności – 1 rok – osoby mnie zastępujące mogą posługiwać się moją pieczątką, czy też nie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Urząd gminy w 2020 roku realizuje zadanie zlecone przez GUS związane z organizacją i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego. Do gminnego biura spisowego zostali oddelegowani pracownicy urzędu gminy, którzy będą wykonywać osobiście zadania związane z powszechnym spisem rolnym. Za czas wykonywania prac spisowych zachowają prawo do wynagrodzenia, jednocześnie zostaną im przyznane dodatki spisowe i nagrody spisowe. Czy od dodatków spisowych i nagród spisowych należy naliczyć i potrącić składki ZUS, czy też nie? W piśmie z 11 marca 2020 r., znak 992900/4101-177/2020-WUK, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Ubezpieczeń i Składek poinformował, że: „W sytuacji gdy dodatki spisowe i nagrody wypłacane pracownikom urzędów jednostek samorządu terytorialnego oddelegowanym do pracy w biurach spisowych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych są przychodami z działalności wykonywanej osobiście (przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej), to od takich przychodów, składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane” stosownie do art. 13 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel