WYDANIE ONLINE

Niektóre programy związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych mogą być realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Z racji faktu, iż sposób ujmowania i prezentacji skutków takiej współpracy nie został szczegółowo unormowany w ustawie o rachunkowości, przygotowany został Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”.

czytaj więcej »

Prezydent podpisał ustawę z 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Oznacza to, że tzw. podatek cukrowy od słodkich napojów wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku.

czytaj więcej »

Czy czynności wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisami, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Odpowiedź na zadane pytanie odnajdziemy w najnowszej interpretacji ogólnej ministra finansów.

czytaj więcej »

Minister Finansów opublikował 7 września projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprawdź, co się zmieni

czytaj więcej »

Środki otrzymane z Funduszu Solidarnościowego Osób Niepełnosprawnych nie stanowią dochodów gminy. Powinny być ewidencjonowane na wyodrębnionym rachunku – poza budżetem JST.

czytaj więcej »

Kontrasygnata udzielona przez skarbnika pracownikowi nie wygasa z chwilą odwołania skarbnika z funkcji – takie zdanie podziela łódzka Regionalna Izba Obrachunkowa.

czytaj więcej »

Sprzedaż gruntu rolnego teściom podlega zwolnieniu z podatku rolnego. Teściowie nie należą bowiem do grupy bliskich wymienionych w przepisie wyłączającym.

czytaj więcej »

Łódzka Regionalna Izba Obrachunkowa potwierdziła, że rezerwa może zostać przeznaczona zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe.

czytaj więcej »

Przed udzieleniem absolutorium dla organu wykonawczego związku powiatowo-gminnego nie trzeba rozpatrywać raportu o stanie związku celowego. Raport ten nie stanowi elementu gospodarki finansowej JST.

czytaj więcej »

Na podstawie art. 254 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego może podjąć decyzję o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych. O podjętej decyzji zarząd JST zawiadamia organ stanowiący. 

czytaj więcej »

Potrącając wynagrodzenie za czas strajku nauczycieli, należy przyjąć metodę proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia miesięcznego za każdy dzień udziału w strajku, przy uwzględnieniu dni roboczych podlegających przepracowaniu w danym miesiącu.

czytaj więcej »

Regionalna Izba Obrachunkowa potwierdziła, że nadwyżka dochodów z roku poprzedniego może służyć pokryciu deficytu budżetowego wynikającego z realizacji innych zadań i należy je ujmować w paragrafie 905.

czytaj więcej »

Niewykorzystane środki należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-NDS w poz. D13a, natomiast w wieloletniej prognozie finansowej w poz. 4.2 – przypomina łódzka RIO.

czytaj więcej »

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi odpowiedziała na pytanie dotyczące rozliczania i ewidencjonowania środków i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

czytaj więcej »

Rb-27 UE to miesięczne i roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich. W sprawozdaniu tym wykazuje się m.in. kwoty wynikające z planu finansowego na dany rok, środki otrzymane na odpowiednie rachunki programowe i przekazane po ich przewalutowaniu na rachunek dysponenta części 87, a także środki z tytułu sprzedaży towarów rolno-spożywczych. Poznaj zasady sporządzania Rb-27UE.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy możemy naliczyć odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa? Jeżeli ta,k to w jaki sposób należy je naliczyć?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Zmarła pracownica naszego przedszkola. Osierociła dwójkę dzieci w wieku 22 (syn) i 15 (córka) lat. Dorosłemu synowi wypłaciłam 50% ekwiwalentu za niewykorzystany urlop mamy, przy którym zastosowałam stawkę 18%. Co z drugą połową ekwiwalentu? Będzie on wypłacony po uzyskaniu przez brata opieki prawnej nad siostrą na jego konto bankowe. Co z podatkiem? Czy stosuję stawkę 18%, czy będzie to potraktowane jako spadek i wypłacam bez potrącenia podatku?

czytaj więcej »

Regulacje wprowadzone tzw. tarczą antykryzysową 4.0 tylko pozornie wyłączają stosowanie prawa zamówień publicznych w obszarze wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK. W rzeczywistości wprowadzone przepisy zwalniają z obowiązku stosowania PZP tylko podmioty zatrudniające w przypadku, których wartość przedmiotu zamówienia jest niższa niż progi unijne. Wchodząca od stycznia 2021 roku ustawa prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2019 poz. 2019) zakłada, że wybór  Dlatego też aby dokonać wyboru instytucji finansowej w pierwszej kolejności należy prawidłowo oszacować wartość przedmiotu zamówienia.

czytaj więcej »

wiper-pixel