WYDANIE ONLINE

Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych. Zasady sporządzania
Sprawozdanie Rb-30S to kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych. Podpowiadamy, jak prawidłowo je sporządzić. 

czytaj więcej »

Zaplanowana na drugie półroczne 2020 roku reforma samorządowa może w znaczący sposób utrudnić wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych (dalej: PPK) w jednostkach samorządu terytorialnego. Wszelkie zmiany, jakie nastąpią w ramach wyodrębnienia dwóch województw, mogą spowodować konieczność tworzenia PPK od początku, a już rozpoczęte projekty trzeba będzie unieważnić. 

czytaj więcej »

Prowadzenie rachunków VAT odrębnie do poszczególnych rodzajów rachunków uprości rozliczenia związane z płatnościami realizowanymi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności i wyeliminuje sytuacje, w których należy realizować dodatkowe przelewy pomiędzy rachunkami własnymi w celu sprostowania automatycznych przeksięgowań.

czytaj więcej »

SLIM VAT to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane Ministerstwu Finansów oczekiwania przedsiębiorców. SLIM VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern. Oznacza podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach. Projekt SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT w czterech obszarach.

czytaj więcej »

Do samorządów zaczęły napływać fałszywe oferty w sprawie audytu - informuje Ministerstwo Finansów i przestrzega przed nimi

czytaj więcej »

Konta zespołu 3 „Materiały i towary” służą do ewidencji zapasów materiałów (konta 310 i 340) oraz towarów (konta 330 i 340), a także rozliczenia zakupu materiałów, towarów i usług (konto 300). Sprawdź, co ewidencjonować na tych kontach.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W ramach środków unijnych prowadziliśmy inwestycję - projekt rewitalizacji budynku zabytkowego. Oprócz odnowienia budynku i wnętrz otrzymaliśmy środki na pierwsze wyposażenie. W projekcie jest zapisane, że całość wyposażenia będzie przyjęta na OT. Nie odliczamy VAT. W związku z tym, że zakupiono wyposażenie o różnej wartości, to czy można np. przyjąć całość na OT jako wyposażenie kuchni – w tym meble, naczynia kuchenne (809 –pozostałe narzędzia, przyrządy... i przyjąć 20% amortyzacji). Mamy również zakupione komputery i drukarki o wartości mniejszej niż 3.000,00 - czy możemy zatem wszystko ująć na jednym OT jako 489 – zespoły komputerowe i amortyzować 30%?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy z rozdziału 80146 możemy kupić tablicę multimedialną oraz projektor, które będą wykorzystywane podczas szkoleń nauczycieli w naszej placówce?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy samorządowy zakład budżetowy, wypełniając e-sprawozdanie w aplikacji Ministerstwa Finansów, wypełnia część dotyczącą różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto? W wyjaśnieniach MF napisano „ewentualnie uzupełnić sekcję Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące podatku dochodowego”. Do e-sprawozdania przygotowaliśmy dodatkowy plik z opisem korekt podstawy opodatkowania (bez opisu podstawy prawnej). Mam wątpliwości, czy wypełniać również wymienioną wyżej sekcję.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jak należy ująć w sprawozdawczości jednostki budżetowej zapłatę faktury pro forma? Brak faktury VAT na koniec I półrocza za podróże krajowe – paragraf 600-60004-4410. Czy przedstawić go w sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie 8 – Zobowiązania na minus, czy w sprawozdaniu Rb-N jako należność?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Na podstawie porozumienia z Kościołem gmina zamierza dofinansować koszt remontu ogrodzenia, które stoi na granicy działek. Całość kosztów zafakturowana zostanie na Kościół, który ma NIP oraz REGON. Czy Kościół może wystawić notę obciążeniową dla gminy? Ewentualnie jakim innym dokumentem może przenieść część poniesionych kosztów remontu ogrodzenia na gminę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Szwadron Kawalerii Ochotniczej zwrócił się z prośbą do naszej gminy o wsparcie w formie ufundowania jednego dębu w ramach działania utworzenia Alei Dębów Katyńskich. Na koszt jednego dębu składa się: sadzonka, postument betonowo-drewniany, tabliczka z opisem danego oficera i tabliczka fundatora. Organizacja jest gotowa wystawić fakturę na wsparcie – ufundowanie „Katyńskiego Dębu Pamięci”. Czy z budżetu gminy można ufundować taki dąb? W jaki sposób to zrobić?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy szkołą podstawową. W ubiegłym roku zostało pracownikowi nadpłacone wynagrodzenie. W tym roku potrącamy w ratach nadpłatę z comiesięcznego wynagrodzenia. Czy potrącone nadpłaty stanowią dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego i powinny być odprowadzone na rachunek JST jako „zwrot wydatków z lat poprzednich”? Czy należy je zatem ująć w sprawozdaniu Rb-27S? Opis do sprawozdania wyraźnie mówi o wpływach dochodów na rachunek bieżący, do kasy lub o zapłacie kartą płatniczą. W naszym przypadku nie ma przepływu pieniądza, ponieważ pracownik sam kwoty nie wpłaca, tylko pomniejszamy jego wynagrodzenie netto do wypłaty.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Zaplanowaliśmy zakup podręczników dla klasy I. Jednak podręczniki do tej klasy już posiadamy z innego źródła (promocja od wydawnictwa). Czy można nie kupować podręczników? Czy można za pieniądze otrzymane na te podręczniki (dotacja) zakupić np. kserokopiarkę, zgodnie z art. 56 pkt 7 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Czy na podstawie informacji od jednostki nadrzędnej o kwotach wydatków ujętych w projekcie budżetu oraz na podstawie projektu planu finansowego zatwierdzonego przez kierownika naszej jednostki państwowa jednostka budżetowa może przystąpić do procedur przetargowych oraz zawarcia umowy na wykonanie robót (inwestycje)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy po 1 lipca 2020 r. fakturę VAT za odprowadzone ścieki w wysokości przekraczającej 15.000 zł należy płacić tylko i wyłącznie metodą podzielonej płatności, mimo że ścieki nie znajdują się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W związku z nową interpretacją nr PT1.80101.3.2019 ministra finansów z 10 czerwca 2020 r. ośrodek pomocy społecznej prosi o wyjaśnienie, czy odpłatność za usługi opiekuńcze ustalona w myśl decyzji nie podlega VAT, natomiast wpłaty rodzin za członków rodziny umieszczonych w DPS ustalone na podstawie umowy wykazywać w deklaracji jako zwolnione czy nie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Przy szkole podstawowej rozpoczęła się budowa hali sportowej. Szkoła planuje obciążać fakturą wykonawcę za zużytą energię, wodę, gaz na podstawie stanów licznika. Czy szkoła może odliczyć w takim przypadku VAT? Czy budowa hali przy szkole ma związek z działaniami edukacyjnymi, co wyklucza odliczanie VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W jaki sposób zafakturować sprzedaż urządzeń z rozbiórki jako złom użytkowy? Czy płatność musi być określona jako mechanizm podzielonej płatności? Jaka powinna być stawka podatku VAT? Nadmieniamy, że zakład robót publicznych jest jednostką organizacyjną gminy, nieposiadającą osobowości prawnej. Zajmuje się sprzedażą wody i odprowadzaniem ścieków.

czytaj więcej »

Jednostki sektora finansów publicznych podobnie jak inni pracodawcy, po zawarciu umowy o zarządzanie PPK – co nastąpi najpóźniej 26 marca 2021 roku – będą mieli obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.. Sprawdź, jak powinna wyglądać umowa o prowadzenie PPK.

czytaj więcej »

wiper-pixel