WYDANIE ONLINE

Sprawozdawczość programu Erasmus +
Jednostki budżetowe (szkoły) oprócz podstawowego źródła finansowania, którym jest subwencja oświatowa, mogą dodatkowo pozyskiwać środki z innych źródeł, do których należą m.in. środki unijne. Ewidencja księgowa operacji gospodarczych w ramach projektu powinna być prowadzona na wyodrębnionych kontach księgowych, zgodnie z przyjętymi w jednostce zasadami rachunkowości. Poznaj zasady ewidencji programu Erasmus+.

czytaj więcej »

Pod koniec lipca Ministerstwo Finansów w obwieszczeniu ogłosiło wzrost stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych o ok. 3,9%. W przyszłym roku wzrosną m.in.: stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej czy też opłaty miejscowej.

czytaj więcej »

Rząd chce, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku wyniosło 2.800 zł, a minimalna stawka godzinowa – 18,30 zł. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie też na inne świadczenia. Dowiedz się więcej na ten temat.

czytaj więcej »

Potrącić z wynagrodzenia za pracę za zgodą pracownika można tylko ściśle oznaczoną kwotę pieniężną, która jest znana pracownikowi w momencie wyrażania pisemnej zgody – przypomina Naczelny Sąd Administracyjny.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak klasyfikować dochody dotyczące wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

czytaj więcej »

Gmina świadcząca usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zarówno na rzecz mieszkańców, jak i własnych jednostek, ma prawo odliczenia części VAT z faktur wydatkowych. Oblicza się ją wg udziału metrów sześciennych zużytej wody (odprowadzonych ścieków) na rzecz mieszkańców w całości zużytej wody (odprowadzonych ścieków).

czytaj więcej »

W przypadku współposiadania decyzje dotyczące podatków lokalnych oraz rolnego i leśnego powinny zawierać oznaczenie wszystkich podmiotów (stron) postępowania, wraz z ich udziałem oraz kwotą podatku.

czytaj więcej »

Do egzekucji opłat przekształceniowych – mimo ich cywilnoprawnego charakteru – należy stosować przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

czytaj więcej »

W przypadku realizacji przez samorządowy zakład budżetowy zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-l9 gmina może udzielić zakładowi budżetowemu dotacji przedmiotowych, które będą wyższe niż 50% kosztów działalności zakładu.

czytaj więcej »

Jeżeli starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu może, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, odstąpić od dochodzenia należności, jest to równoznaczne ze zwolnieniem w tym zakresie z obowiązku podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Zakład wodociągów zakończył działalność 30 czerwca, musi zrobić sprawozdanie finansowe. Zakład był jednostką budżetową i został zamknięty uchwałą rady miejskiej. Całość zobowiązań przejęła gmina. Jak należy wykazać w bilansie kwotę wydatków, których saldo jest po stronie Ma. Ich wielkość przewyższyła kwotę planu. Oczywiście plan finansowy był na cały rok, ale na dzień 30 czerwca gmina nie zrobiła przelewu zasilającego i wydatki były pokrywane z dochodów, dlatego nie wiemy, jak należy wykazać w bilansie zamknięcia saldo konta 130 i wydatki po stronie Ma. Również konto dochodowe wykazuje saldo, ale po stronie Wn. Jest to podatek VAT, który byłby odprowadzony na konto gminy przy składaniu deklaracji za czerwiec w lipcu. Jak wykazać to w bilansie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Do jakich należności należy zaliczyć kary nakładane zgodnie za art. 71 ust.7 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym i jakie należy naliczyć odsetki w sytuacji nieuiszczenia tej należności w wyznaczonym terminie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową – szkołą, na nowy rok szkolny chcemy zakupić laptopy do pracowni dla nauczycieli danych przedmiotów, które będą mogły być wykorzystane między innymi do nauki zdalnej. Z jakiego paragrafu powinny być zrealizowane zakupy tych laptopów?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy jako państwowa jednostka budżetowa możemy płacić od 1 stycznia 2020 r. za zakupiony towar do kwoty 450 zł na podstawie paragonów, na których widnieje nasz NIP, i wystawionej specyfikacji do paragonu z pełną nazwą naszej szkoły i pozostałymi danymi takimi jak nr kolejny, nazwa towaru, ilość i data wystawienia.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jak ująć ulgę ZUS (50% składek) w księgach rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego?

czytaj więcej »

Rok 2020 obfituje w wiele zmian w zakresie egzekucji podatków i opłat. Po pierwsze wynikają one ze zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a po drugie w związku z epidemią wprowadzane były w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Zmiany objęły m.in. egzekucję z majątku wspólnego małżonków, egzekucję z majątku dłużnika rzeczowego, egzekucję z ruchomości. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Utworzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego w organizacji wiąże się z obowiązkiem naliczania, pobierania i przekazywania do instytucji finansowej wpłat za uczestników PPK. Jednak podatkowe uwarunkowania dokonywania wpłat do PPK wymagają także od podmiotu zatrudniającego jako płatnika danin publicznych dodatkowych działań oraz spełnienia obowiązków sprawozdawczych. 

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Uprzejmie proszę o interpretację przepisu art. 53 ust. 2. Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 930 ) mówiącego, że: „dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych”. Informacje niezbędne do naliczenia wysokości odpisu dla nauczycieli emerytów w naszej placówce pozyskiwano w oparciu o PIT-40A lub decyzję ZUS przyznającą dane świadczenie. Na tej podstawie dokonywano odpisu w wysokości 5% pobieranych przez nich rocznych emerytur. 30 maja 2019 r. wójt gminy wystosował pismo ze stanowiskiem, że: „(…) wobec powyższego 5% odpis na nauczycieli emerytów/rencistów powinien być liczony wyłącznie w odniesieniu do miesięcznej wysokości pobieranej emerytury/renty/świadczenia kompensacyjnego, bez przemnażania przez 12 miesięcy, analogicznie jak w przypadku pracowników emerytów administracji i obsługi (...)” oraz pomniejszył zaplanowane środki odpisu.Po licznych zapytaniach w trakcie szkoleń, konsultacjach z innymi szkołami, analizach portali internetowych można stwierdzić, że szkoły stosują naliczenia od rocznych emerytur rent i świadczeń kompensacyjnych. W związku z powyższym proszę o wskazanie właściwej interpretacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Osoba zatrudniona w szkole na stanowisku pomoc kuchenna ma w aktach osobowych zaświadczenie z ZUS, że była zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń (emerytalne i rentowe) z tytułu pobierania świadczenia w formie specjalnego zasiłku dla opiekuna w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do 21 kwietnia 2015 r., a w okresie od 5 października 1990 r. do 20 grudnia 1992 r. była zarejestrowana w urzędzie pracy i pobierała zasiłek dla bezrobotnych. Jakie okresy zaliczają się do uprawnień pracowniczych, który okres można zaliczyć do wysługi lat, nagrody jubileuszowej, emerytury czy urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W związku z nietypową sytuacją mamy kilka pytań odnośnie do zasiłku chorobowego, ekwiwalentu za urlop oraz odprawy pośmiertnej, która ma miejsce w naszym przedszkolu. Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od maja 2020 roku, wypłacaliśmy mu zasiłek chorobowy. 20 lipca 2020 r. zmarł. Jego małżonek jest również naszym pracownikiem, mają dwoje dzieci, jedno studiuje i w dniu śmierci matki miało skończone 25 lat, natomiast w dniu wypłaty, która jest przewidywana po 27 lipca 2020 r., będzie miało już skończone 26 lat i nadal będzie miało status studenta do 31 października 2020 r. Drugie dziecko ma skończone 24 lata i prowadzi własną działalność gospodarczą. Nadmieniam, że obydwoje dzieci zamieszkują pod jednym adresem z rodzicami.Wobec powyższego mamy następujące pytania: 1. Komu i w jakich proporcjach należy wypłacić: a) zasiłek chorobowy, b) ekwiwalent za urlop, c) odprawę pośmiertną? 2. Jak naliczyć podatek dochodowy oraz ZUS do ww. świadczeń? 3. Czy obowiązuje zwolnienie z podatku dla osób do 26. roku życia?

czytaj więcej »

wiper-pixel