WYDANIE ONLINE

Odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
Otrzymane od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania są zdarzeniami gospodarczymi występującymi nieregularnie i dotyczą pozostałej działalności operacyjnej jednostki budżetowej, która nie wynika bezpośrednio z funkcjonowania jednostki. Sprawdź, jak ująć odszkodowanie w księgach rachunkowych jednostki

czytaj więcej »

Obowiązki dotyczące sporządzania sprawozdań przez jednostki zostały przesunięte w związku z wprowadzeniem tarczy antykryzysowej. Poznaj nowe terminy składania sprawozdań.

czytaj więcej »

Przepisy nie odnoszą się wprost do kwestii możliwości korzystania przez jednostki sektora finansów publicznych ze zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek ZUS za miesiące od marca do maja 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej. Z wyjaśnień ZUS wynika jednak jednoznacznie, że podmioty te są również objęte tym wsparciem, oczywiście o ile spełniają ustawowe warunki. Decyduje liczba ubezpieczonych i data zgłoszenia w ZUS jako płatnik składek

czytaj więcej »

Epidemia koronawirusa znacząco wpłynęła na udzielanie i realizację zamówień publicznych. Do Sejmu trafił projekt tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0, który przewiduje istotne dla obrotu gospodarczego zmiany Prawa zamówień publicznych.

czytaj więcej »

Doprecyzowanie zasad wykonywania pracy zdalnej, czasowe zawieszenie obowiązku odbierania zaległych urlopów do 30 września, osłona finansowa dla samorządów, ułatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiających – takie zmiany zakłada kolejna już ustawa pomocowa.

czytaj więcej »

Począwszy od 24 maja 2020 r. terminy w postępowaniach administracyjnych i sądowych, których bieg z powodu epidemii koronawirusa się nie rozpoczął, tudzież uległ zawieszeniu – rozpoczynają bieg albo biegną dalej. Dlatego przedsiębiorcy występujący w sprawach, których dotyczą albo będą dotyczyć wspomniane postępowania, powinni uważać na to, aby nie przeoczyć upływu tych terminów – np. do złożenia odwołania od decyzji czy zastrzeżeń do protokołu kontroli.

czytaj więcej »

Gmina może przekazać środki na zakup sprzętu medycznego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą na terenie powiatu. Podmiotem tym musi być jednak przedsiębiorca.

czytaj więcej »

Przepisy COVID-19 nie przewidują żadnych kryteriów, jakimi mają się kierować organy stanowiące gminy przy ustaleniu pogorszenia płynności finansowej z powodu negatywnych skutków pandemii. Określenie kryteriów dla zwolnienia z podatku od nieruchomości w tym przypadku należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

czytaj więcej »

W związku z epidemią COVID-19 miasto może odstąpić od ustalania opłaty prolongacyjnej w stosunku do przedsiębiorców z terenu gminy.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową realizujemy zadanie inwestycyjne „Przebudowa sali gimnastycznej”. Środek trwały jako sala gimnastyczna nie został zamortyzowana w 100%. Co z pozostałą wartością sali gimnastycznej, czyli częścią niezamortyzowaną, czy należy zlikwidować środek trwały ponieważ sala w większości ulega wyburzeniu, a jeśli tak to na podstawie jakiego dokumentu i jak zaksięgować tą operację. Czy wartość inwestycji po ukończeniu doliczyć do pozostałej wartości starej sali gimnastycznej niezamortyzowanej mając na uwadze nazwę zadania „Przebudowa sali gimnastycznej”.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie:  Jednostka budżetowa realizowała inwestycję, przy której podatek naliczony odliczała w 100%  – występowała do urzędu skarbowego o zwrot podatku i całą kwotę podatku odzyskała. Odliczenie podatku naliczonego było możliwe, gdyż inwestycja ta była przeznaczona do realizacji działalności gospodarczej jednostki opodatkowanej VAT. Działalność opodatkowana VAT miała miejsce po zakończeniu inwestycji, która po tym czasie do chwili obecnej była i jest opodatkowana tytułem wpływów związanych z oddaniem inwestycji w dzierżawę. Zatem jednostka budżetowa co miesiąc wystawia faktury z tytułu otrzymywanego czynszu dzierżawnego. Jak długo (ile lat) jednostka powinna otrzymywać i fakturować wpływy z tytułu należnego czynszu dzierżawnego, aby móc dokonać nieodpłatnego przekazania inwestycji, czy też aportu, spółce bez konieczności opodatkowania nieodpłatnego przekazania, lub aportu, podatkiem VAT? – czy ustawa o VAT dopuszcza taką możliwość?

czytaj więcej »

Ustawa z 4 października 2018 roku  o pracowniczych planach kapitałowych nakłada na podmioty zatrudniające obowiązek utworzenia i prowadzenia PPK dla swoich osób zatrudnionych. Obowiązek ten, choć odroczony w czasie dotyczy także podmiotów zatrudniających będących jednostkami sektora finansów publicznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel