WYDANIE ONLINE

Konta pozabilansowe – co musi wiedzieć księgowy jednostki
Konta pozabilansowe są to konta, na których obowiązuje z reguły zasada jednostronnego zapisu, salda tych kont nie podlegają zaś wykazaniu w rocznym sprawozdaniu finansowym, tzw. bilansie. Sprawdź, dlaczego są tak ważne.

czytaj więcej »

Sprzedając za pomocą biletomatów biletów na przejazd autobusami komunikacji miejskiej, miasto nie ma obowiązku ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie rejestrującej. Nie ma także potrzeby ani prawnego obowiązku sporządzania raportów dobowych w dniach, w których nie zaewidencjonowano żadnej sprzedaży na kasie rejestrującej.

czytaj więcej »

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek VAT. Projekt zakłada wprowadzenie tymczasowej stawki 0% na darowizny laptopów i tabletów na rzecz placówek oświatowych oraz w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z 0% stawki VAT?

czytaj więcej »

Samorządowa instytucja kultury miała wątpliwości, czy pobierane przez nią opłaty za zajęcia prowadzone w ramach statutowej działalności centrum kultury powinny być zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też nie. Poznaj stanowisko dyrektora KIS.

czytaj więcej »

Obwiązują już przepisy, na podstawie których zostały zmienione wzory CIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK, CIT/IP, CIT/WW. Pojawiły się również dwa nowe formularze, tj. CIT/WZ i CIT/WZG.

czytaj więcej »

Darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 mogą uprawniać do odliczenia nawet dwukrotności wartości darowizny. Odliczenie możliwe jest przy tym już w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczki na podatek.

czytaj więcej »

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla obraz sytuacji majątkowej i finansowej na koniec 2019 roku. Ale ustawa o rachunkowości, podobnie jak i MSR, nakazuje również ująć zdarzenia po dniu bilansowym. Takim zdarzeniem jest koronawirus, epidemia bowiem wpływa na jednostkę i tym samym na jej sprawozdanie finansowe.  

czytaj więcej »

Z podatku od nieruchomości zwolnione są budynki, w których ćwiczą dzieci i młodzież. Jeśli będą z nich korzystali dorośli, zwolnienie nie będzie miało zastosowania. Podatku nie będzie, jeżeli klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

czytaj więcej »

Gmina może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami - twierdzi kielecka RIO.

czytaj więcej »

Usługa przeglądu aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP nie stanowi realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie może być zatem pokryta z rezerwy celowej na ten cel.

czytaj więcej »

Gmina może współfinansować działania policji w zakresie badań nietrzeźwych mieszkańców doprowadzonych do izby wytrzeźwień. Działania te nie mogą być jednak pokrywane ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Dom pomocy społecznej jest zmuszony wykonać ekspertyzę techniczną budynku, w celu dokonania szczegółowej analizy warunków jego ochrony przeciwpożarowej. W wyniku tej analizy zostaną przedstawione wymagania określonych przepisów techniczno-budowlanych oraz dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Następnie komendant wojewódzki PSP wyda postanowienie w sprawie dalszego funkcjonowania tego obiektu. Działania jednostki są podyktowane wynikami kontroli przeciwpożarowej. Koszt sporządzenia ekspertyzy może wynieść nawet 30.000 zł. Jaki to będzie paragraf wydatków? Czy koszt ekspertyzy i w dalszej kolejności budowa w przyszłym roku instalacji ppoż. zalicza się do inwestycji i wydatków majątkowych? Jak powinno się traktować wydatki związane z przystosowaniem budynku do obowiązującego prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jak jednostka powinna księgować wpływy z kasy fiskalnej? Jak powinna wyglądać dekretacja płatności dokonanych kartą płatniczą i jakie dane do sprawozdania Rb-27S? Jednostka księguje: utarg opłacony gotówką: 101 kasa (bez analityki) / 221 (analityka) założone konto, jako „sprzedaż paragonowa”. Następnie odprowadza na konto 130 i tu już z analityką 0830, to wchodzi do sprawozdania Rb-27S. Na konto będą wpływać środki z utargu opłaconego kartą (pomniejszone o prowizję). Jeżeli raport fiskalny na koniec miesiąca będzie na kwotę 300 zł, z czego 200 opłacone gotówką i ona przejdzie przez konto130 z analityką i trafi do sprawozdania, a 100 pomniejszone o 10 zł prowizji i na konto 130 z analityką trafi 90 zł, to co ze sprawozdaniem? Czy płatności opłacone kartą powinny w całości wejść do sprawozdania?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracownik opłacił z własnych środków fakturę wystawioną na jednostkę za zakup żarówek. Zwrot poniesionych wydatków nastąpi z kasy jednostki. Jak powinno wyglądać księgowanie tej operacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jednostka zakupiła zleceniobiorcy (stróż w porze nocnej) odzież roboczą. Do jakiego paragrafu powinna zakwalifikować zakup? Według regulaminu pracy odzież i obuwie robocze są tylko dla pracownika , ale co ze zleceniobiorcami, których zatrudniamy głównie w okresie letnim i dla których zakupujemy koszulki firmowe? Czy zleceniobiorca, który otrzyma zestaw odzieży, powinien pokwitować odbiór?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W budynku stanowiącym siedzibę jednostki wykonano częściowo prace remontowe objęte zawartą umową. Do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego jednostka nie otrzymała od wykonawcy robót faktury za częściowo zrealizowane roboty, gdyż umowa o wykonanie robót przewiduje fakturowanie nie częściej niż raz na kwartał. Jednostka dokonała wyceny wykonanych robót według danych wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz stwierdzenia stanu zaawansowania robót. Wartość wykonanych robót ustalono na kwotę 50.000 zł. W związku z tym jednostka utworzyła rezerwę na zobowiązania.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W związku z opublikowaniem ustawy tarcza antykryzysowa bardzo proszę odpowiedź, do kogo jest skierowana ulga w czynszach za najem oraz jakie warunki należy spełnić, żeby skorzystać z ulgi?

czytaj więcej »

Pytanie:   PYTANIE: Jednostka budżetowa realizuje projekt unijny. Jak ująć go w planie finansowym, jeśli chodzi o procentowy podział kwot? Cały projekt opiewa na 452.020 zł, wkład własny stanowi 55.000 zł, z czego 23.080 zł to wkład niepieniężny. Pozostała część to wkład jednostki samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. W chwili obecnej w związku z zaistniałą sytuacją i koniecznością zdalnego nauczania w szkołach przystąpiła do projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Gmina w związku z ww. projektem zakupi laptopy, które następnie zostaną przekazane placówkom oświatowym. Czy gmina w związku z tym nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT od zakupionego sprzętu? Jeżeli tak, to na podstawie jakiego artykułu? Czy prawidłowe będzie zastosowanie stawki 23%?

czytaj więcej »

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych zakłada, że podmiot zatrudniający obowiązany jest w terminie uruchomić plan długoterminowego oszczędzania dla osób zatrudnionych. Aby tego dokonać podmiot zatrudniający obowiązany jest wybrać instytucję finansową, która zarządzać będzie aktywami uczestników PPK, a następnie zadaniem podmiotu zatrudniającego jest cykliczne dokonywanie wpłat do PPK oraz obsługa zgłaszanych przez zatrudnionych dyspozycji. 

czytaj więcej »

wiper-pixel