WYDANIE ONLINE

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – księgowania i aspekt podatkowy
Dokonując zakupu towarów od przedsiębiorców z Unii Europejskiej, nabywca może być zobowiązany do naliczenia podatku VAT. Jeżeli transakcja spełnia definicję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to kupujący zobowiązany jest wykazać VAT należny. Kupujący może mieć również prawo do jego odliczenia, ale muszą już zostać spełnione określone w ustawie warunki.

czytaj więcej »

Resort finansów przygotował rozporządzenie, które przesuwa obowiązki dotyczące sporządzania sprawozdań przez jednostki. Sprawdź nowe terminy.

czytaj więcej »

W obliczu pandemii koronawirusa wielu pracodawców zleciło pracownikom wykonywanie pracy zdalnej w domu. W związku z tym Urząd Ochrony Danych Osobowych (dalej: UODO) poinstruował na swojej stronie internetowej, jak postępować podczas pracy zdalnej, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych oraz jakie zabezpieczenia w tym zakresie należy rekomendować pracownikom.

czytaj więcej »

Osobom powracającym z zagranicy, które po wjeździe do Polski zostały objęte obowiązkową kwarantanną, należą się świadczenia chorobowe, tj. wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę lub zasiłek chorobowy.

czytaj więcej »

W piśmie z 23 marca 2020 r. Główny Inspektor Pracy zajął stanowisko w sprawie obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

czytaj więcej »

Jedna z gmin miała wątpliwości, czy w przypadku, gdy ponosi wydatki promocyjne związane jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi VAT, zwolnionymi od opodatkowania VAT oraz niepodlegającymi opodatkowaniu VAT i nie jest w stanie bezpośrednio przyporządkować kwot podatku VAT wynikających z dokonywanych zakupów do jednego z wymienionych obszarów swojej działalności, powinna rozliczać podatek naliczony w związku z wydatkami ponoszonymi na promocję, przy zastosowaniu tzw. współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. Sprawdź, jakie stanowisko miał na ten temat NSA

czytaj więcej »

Począwszy od 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy – art. 108a-f ustawy VAT, które stanowią, iż przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione wyłącznie w załączniku nr 15 do ustawy VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem brutto przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Jednocześnie funkcjonuje dobrowolny system podzielonej płatności na pozostałe towary i usługi.

czytaj więcej »

Gmina w walce z koronawirusem może uruchomić rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. W przypadku epidemii COVID-19 mamy bowiem do czynienia z  sytuacją kryzysową.

czytaj więcej »

Środków przekazywanych przez BGK w ramach Funduszu Dopłat nie należy ujmować w budżecie gminy jako dochodów i wydatków.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy główny księgowy w jednostkach budżetowych gminy powinien posiadać w trybie art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym upoważnienie od skarbnika gminy do kontrasygnowania umów powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych w jednostce budżetowej, czy też ww. obowiązki głównego księgowego jednostki budżetowej wynikają z zakresu obowiązków głównego księgowego jednostek budżetowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie:  Czy zasilenie karty spełniającej rolę pieniądza elektronicznego płatne gotówką w kasie jednostki budżetowej powinno być ujęte na koncie księgowym z uwzględnieniem paragrafu klasyfikacji budżetowej? Jeżeli tak, to proszę o podanie właściwego paragrafu. Środki te ostatecznie trafiają do agenta rozliczeniowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 106.000,00 euro w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”. Projekt będziemy realizować wraz z czterema partnerami zagranicznymi przez 18 miesięcy. Gmina, jako lider, otrzyma zaliczkę w wysokości 80% kwoty dofinansowania, którą w takim samym podziale zamierza przekazać do partnerów (tj. 80% wartości budżetu przyjętego w umowie partnerskiej przez każdego z partnerów). Po zakończeniu realizacji projektu Narodowa Agencja przekaże jako refundację pozostałą część dofinansowania w wysokości 20%. Rozliczenie z instytucją zarządzającą odbędzie się na podstawie przyjętych stawek ryczałtowych, a nie kosztów rzeczywistych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie:  Gmina w 2019 roku realizowała inwestycję związaną z budową stacji uzdatniania wody. Wykonawca zatrudniał podwykonawców. W związku z tym, że w terminie późniejszym zapłacił podwykonawcom, gmina na mocy zapisu umowy potrąciła wykonawcy karę umowną w kwocie ponad 160 tys. zł. Wykonawca odwołał się od powyższego do sądu, podnosząc, że zadanie zostało wykonane w sposób właściwy, został dokonany odbiór robót bez uwag, a podwykonawcy otrzymali płatności (chociaż z opóźnieniem). W wyniku postępowania sądowego zaproponowano ugodę pomiędzy gminą a wykonawcą, na mocy której gmina ma wystawić korygującą notę do noty obciążającej z grudnia 2019 roku, a także zapłacić wykonawcy potrąconą kwotę, czyli ponad 160 tys. zł, których to środków nie ma w budżecie gminy. W takiej sytuacji wydaje się zasadne zmniejszenie wydatków majątkowych (z bieżących nie ma możliwości) lub zwiększenie deficytu gminy w celu uregulowania zobowiązania wobec wykonawcy. Jaką należy zastosować klasyfikację budżetową wydatków − czy prawidłowe będzie ujęcie wydatków w rozdziale 01010 § 6690?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką budżetową podległą gminie. Podatek VAT rozliczamy z gminą na podstawie cząstkowych deklaracji VAT-7. Proszę o pomoc w ustaleniu księgowań rozliczenia VAT od momentu wystawienia/zaksięgowania faktury po końcowe rozliczenie VAT z gminą (w przypadku zwrotu i zapłaty podatku VAT do gminy) Po centralizacji VAT gmina ustaliła, że nie będzie zwracać VAT do podległych jednostek.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W związku z kolejnymi wątpliwościami zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zawarte poniżej pytania.Jednostka budżetowa powołana przez gminę realizuje zadania z zakresu: dodatków mieszkaniowych (zadania własne gminy), dodatków energetycznych (zadania zlecone gminie), świadczenia wychowawczego (zadania zlecone), świadczenia rodzinnego i funduszu alimentacyjnego (zadania zlecone), świadczenia Dobry Start (zadania zlecone), Karty Dużej Rodziny (zadania zlecone). W wyniku realizacji poszczególnych ustaw w ramach zadań z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) jednostce przysługują koszty obsługi na ich realizację, brak jest natomiast  jednoznacznych interpretacji i wyjaśnień co do prawidłowego wydatkowania i podziału tych środków, więc nasuwa się pytanie:1. Czy w ramach kosztów obsługi zadań zleconych jednostka może finansować wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą jednostki powołanej przez gminę (tj. dyrektora, z-cę dyrektora, głównego księgowego, dział administracyjny, dział księgowości, dział kadrowo-płacowy)? Istotne jest to, że każdy pracownik tej grupy, zajmując się obsługą jednostki (powołanej przez gminę), wykonuje pośrednio wszystkie zadania przypisane jednostce (tj. zadania własne i zadania zlecone).2. Jeśli jednostka ma rozliczyć wynagrodzenia tej grupy pracowników nie tylko z zadań własnych gminie, ale i z zadań zleconych, to według jakich wskaźników/kryteriów powinna dokonać tego podziału?3. Jakie dokumenty powinna gromadzić w celach zapowiadanych kontroli z wykonania poszczególnych zadań z zakresu administracji rządowej

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie:  Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Jeden z pracowników zakupił czajnik elektryczny, za który nie otrzymał faktury, lecz paragon z NIP na kwotę 150 zł (powiedziano, że nie mogą wystawić faktury, ponieważ zakup nie przekracza kwoty 450 zł). W obiegu dokumentów gminnych do tej pory funkcjonowały tylko i wyłącznie faktury. Czy gmina powinna przyjąć paragon i traktować go jako fakturę uproszczoną? Czy na podstawie wystawionego paragonu możemy żądać od wystawcy, aby wystawił nam fakturę do tego paragonu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową zajmującą się gospodarowaniem nieruchomościami. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wprowadzono zarządzeniem prezydenta miasta odstąpienie od pobierania czynszu. Jesteśmy podatnikami VAT, czy możemy odstąpić od wystawiania faktur VAT za czynsz lokali użytkowych, czy raczej wystawić fakturę VAT, a później wystawić stosowną korektę?

czytaj więcej »

Ustawa o PPK przewiduje konsultacyjną role reprezentacji osób zatrudnionych w procesie wyboru instytucji finansowej PPK. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że specyfiką jednostek sektora finansów publicznych jest fakt występowania (często dość silnych) związków zawodowych. Należy założyć, że przedstawiciele pracowników będą próbowali wywierać duży wpływ na pracodawcę podczas tej procedury i wskazywać swoje propozycje dotyczące preferowanej instytucji finansowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W naszej jednostce budżetowej są przyznawane dodatki specjalne w związku z okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych. Są to trzy rodzaje dodatków specjalnych. W związku z1)      okresowym zwiększeniem obowiązków służbowych w ramach utrzymania właściwego stanu sanitarnohigienicznego pomieszczeń biurowych i socjalnych, po godzinie 15.00;2)      obsługą , tj. przyjmowaniem pojazdów na parking i wydawaniem ich z parkingu po godzinach pracy, tj. od godziny 15.00 do 7.00 rano następnego dnia, tj.16 godzin, również w wolne soboty, niedziele i święta; obsługą kotłowni CO w dniach pracujących.Czy te wszystkie dodatki mogą być przyznawane co miesiąc? Nie ma żadnych harmonogramów pracy. Proszę o informację, jak dodatki specjalne powinny być przyznawane. Czy można zmieniać wynagrodzenie dodatku specjalnego w trakcie miesiąca?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Pracownik, z którym ustał stosunek pracy, zwrócił się z prośbą o wydanie zaświadczenia dotyczącego zatrudnienia. Czy korespondencję dotyczącą zaświadczenia można umieścić w aktach osobowych pracownika w części C?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy ocenę pracownika samorządowego umieszczamy w aktach osobowych, czy wszystkie oceny pracowników przechowujemy w innym wyznaczonym do tego miejscu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracownik zatrudniony od 11 września 2019 r. dostarczył przetłumaczone świadectwo pracy potwierdzające zatrudnienie na terenie UE w latach 2005-2009. Czy po przeliczeniu stażu pracy należy wyrównać wynagrodzenie od początku zatrudnienia, tj. od 11 września 2019 r., czy od dnia dostarczenia dokumentacji do pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy osoba zatrudniana na zastępstwo musi mieć takie same zasady płacy i pracy jak osoba zastępowana? Czy pensja w umowie na zastępstwo może być niższa, niż miała ją osoba, która jest zastępowana?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Zatrudniamy nauczyciela na cały etat. Podpisaliśmy z nim drugą umowę o pracę na 2/18 etatu. Wynagrodzenie naliczane jest na odrębnej liście płac. Wynagrodzenie z drugiej umowy jest nieduże, dlatego składka zdrowotna jest pomniejszona do wysokości zaliczki na podatek, natomiast zaliczka na podatek wynosi 0,00 zł. Czy prawidłowo naliczamy zobowiązania wobec ZUS i US? Nie chcemy tych wypłat sumować i łączyć na jednej liście, gdyż ta druga umowa jest księgowana oddzielnie i ma inne źródło finansowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel