WYDANIE ONLINE

Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych. Zasady sporządzania
Rb-27S – to sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Głównym celem sprawozdania Rb-27S jest dostarczenie informacji o zachodzących w jednostce procesach gromadzenia środków publicznych oraz zakresie ich wydatkowania na realizację ustawowo przypisanych zadań. Sprawozdanie Rb-27S obrazuje więc źródła dochodów jednostki oraz ich realizację za określony czas.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem marca wzrosły kwoty wolne od potrąceń dokonywanych z zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Nowe stawki mają zastosowanie do zasiłków należnych za okres od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

czytaj więcej »

Mimo że od dnia obowiązkowej centralizacji w jednostkach samorządu terytorialnego yjuż 3 lata, to jednak ciągle pojawiają się w samorządach sprawy do uregulowania będące konsekwencją centralizacji.

czytaj więcej »

Opłatę przekształceniową, wnoszoną w poszczególnych latach, należy ujmować na stronie Ma konta 800 w korespondencji z kontami 221 lub 226 – wskazuje kielecka RIO.

czytaj więcej »

Ustawa o rachunkowości zakazuje dokonywania w dowodach księgowych wymazywania i przeróbek – przypomina gdańska RIO.

czytaj więcej »

Gmina może udzielić wyższej dotacji szkole prowadzonej przez stowarzyszenie – także w ciągu roku budżetowego. Warunkiem jest podjęcie w tej kwestii odpowiedniej uchwały przez radę miejską.

czytaj więcej »

Dotacja celowa może być udzielona także po dacie zawarcia umowy na wykonanie zadania publicznego, na wydatki związane z jego realizacją. Płatność nie może jednak stanowić refundacji wydatków poniesionych przez drugą gminę.

czytaj więcej »

Rb-28S – to sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie Rb-28S przedstawia pełną szczegółowość poniesionych wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem upływu czasu, za jaki jest sporządzane.

czytaj więcej »

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych daje możliwość polecenia pracownikowi wykonywania obowiązków w określonym czasie w domu – tzw. praca zdalna. Sprawdź, co jeszcze trzeba wiedzieć o zmianach w ostatnim czasie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Gmina ma na stanie starą zabytkową szafę pancerną, jej wartość księgowa nie przekracza 1 zł, szafa jest zbędna i gmina chciałaby ją przekazać nieodpłatnie lub za pomocą umowy darowizny dla kościoła. Czy są jakieś przeciwwskazania przy takim przekazaniu, tj. czy gmina może przekazać majątek tylko w celu wykonywania zadań własnych – celu publicznego dla własnych jednostek budżetowych, stowarzyszeń itp.? Czy gmina powinna naliczyć podatek VAT od wartości rynkowej, zlecić wycenę tej szafy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy instytucja kultury, która organizuje wydarzenia biletowane, np. autorski występ artystyczny stand up, i płaci VAT należny 8% od biletów wstępu, może odliczyć VAT naliczony od faktury za autorski występ artystyczny oraz od pozostałych kosztów związanych z tą imprezą?

czytaj więcej »

Obowiązek utworzenia pracowniczego planu kapitałowego w jednostce sektora finansów publicznych, choć odroczony w czasie, dotyczyć będzie każdego podmiotu zatrudniającego. Nie ma przy tym znaczenia liczba osób zatrudnionych czy źródło finansowania wynagrodzenia pracownika. Warto zatem przygotować się do wdrożenia PPK i określić, w jaki sposób dokonać wyboru instytucji finansowej, która zarządzać będzie oszczędnościami osób zatrudnionych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nauczyciel zatrudniony jest u nas od 1 września 2014 r. Wcześniej miał 13-letnie zatrudnienie w szkole, lecz przerwa między zatrudnieniami wynosi więcej niż 3 miesiące (ponad rok). Nauczyciel nigdy nie korzystał z urlopu zdrowotnego. Teraz chciałby złożyć wniosek o taki urlop. Czy 7 lat nieprzerwanej pracy w szkole przed pierwszym urlopem zdrowotnym musi występować bezpośrednio przed tym urlopem, czy liczy się okres poprzedniego zatrudnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy ustawę kominową stosuje się w odniesieniu do głównego księgowego pełniącego jednocześnie funkcję prokurenta w komunalnej spółce z o.o. (jej właścicielem jest w 100% gmina)?

czytaj więcej »

wiper-pixel