WYDANIE ONLINE

Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Sprawozdanie Rb-N jest jednym z rodzajów sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych. Jest to kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Sprawozdanie to jednostki sporządzają zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 15 października 2014 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Powinno ono być sporządzone rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym, trwałe i czytelne. Podstawą sporządzenia sprawozdania Rb-N są księgi rachunkowe oraz ewidencja księgowa jednostki.

czytaj więcej »

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw przewiduje kilka ważnych zmian, a część z nich dotyczy m.in. indywidualnych rachunków podatkowych.

czytaj więcej »

Przedszkole niepubliczne, którego przychody nie przekroczyły 2.000.000 euro, nie musi prowadzić pełnej rachunkowości, nawet gdy otrzymuje dotację oświatową. Nie zwalnia to jednak podmiotu prowadzącego z gromadzenia odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji.   

czytaj więcej »

Gmina może zapewnić obsługę finansową samorządowym instytucjom kultury. Dysponowanie środkami publicznymi, zaciąganie zobowiązań, sporządzanie i zatwierdzanie planu oraz dokonywanie przeniesień wydatków musi jednak pozostać w gestii kierownika jednostki.

czytaj więcej »

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym przenosi się na dzierżawcę gruntu. Nie ma to jednak zastosowania, gdy właściciel podpisał umowę z członkiem rodziny.

czytaj więcej »

Prawo oświatowe przewiduje możliwość zorganizowania przez gminę bezpłatnego dowożenia dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju i jego opiekuna z miejsca zamieszkania dziecka do szkoły lub placówki, w której to wspomaganie jest prowadzone. Możliwość dowozu dzieci przez gminę nie oznacza jednak obowiązku w tym zakresie.

czytaj więcej »

Począwszy od sprawozdań za I kwartał 2020 r. jednostki muszą sporządzić sprawozdanie Rb-34S  według nowych zasad i na nowych wzorach. Nowelizacja w tym zakresie została wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Nowy wzór sprawozdania zamieszczono w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy państwową jednostką budżetową – szkołą. W 2019 roku wszystkie dochody, które odprowadzamy na dochody budżetowe, księgowałam: Wn 221 i Ma 720. Doczytałam, że jest to chyba nieprawidłowo i przez 720 księguje się tylko te, które są dochodami statutowymi, a więc np. opłaty za duplikaty świadectw. Nie wiem, jak z dochodami ze sprzedaży produktów, gdyż jesteśmy szkołą artystyczną plastyczną. Mamy również wynajem mieszkań par. 0750. Opłaty za usługi 0830 i to one chyba powinno być księgowane na 760. Moje pytanie brzmi: czy jeśli teraz - w końcu roku - chciałabym przeksięgować, z konta 720 na konto 760, aby w bilansie ująć prawidłowo, to jak to powinnam zrobić?

czytaj więcej »

Podstawę gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych stanowi ustawa budżetowa, uchwała budżetowa lub też, w przypadku jednostek organizacyjnych, zgodny z tymi dokumentami plan finansowy. Sprawdź, jak bez błędów stworzyć plan finansowy w jednostce budżetowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Pracownik zatrudniony na umowę na czas określony nie wykorzystał w całości urlopu wypoczynkowego, zatem czy przy kontynuacji umowy o pracę konieczne jest porozumienie o przeniesieniu niewykorzystanego urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Problem: Główny księgowy jednostki budżetowej błędnie wyliczył podstawę zasiłków wypłacanych przez ZUS. Pracownik, u którego podstawa została zawyżona, nie chce zwrócić nadpłaconej kwoty. Jakie są możliwości odzyskania pieniędzy i od kogo należy je egzekwować? Księgowy nie pracuje już w jednostce. Listy były sprawdzane i zatwierdzane, czyli podpisywały je trzy osoby.

czytaj więcej »

wiper-pixel