WYDANIE ONLINE

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy. Powiązanie kont kosztowych z paragrafami klasyfikacji budżetowej
Rachunek zysków i strat jest jednym z elementów jednostkowego sprawozdania finansowego, do którego sporządzenia zobowiązane są jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Sprawdźmy, jak poprawnie sporządzić rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

czytaj więcej »

Odpłatne usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych, świadczone zgodnie z organizacją roku szkolnego, mające na celu zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego i nauki są zwolnione z VAT.

czytaj więcej »

Minister finansów 23 grudnia opublikował zmieniające rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, które będą miały zastosowanie po raz pierwszy do kwartalnych sprawozdań Rb-40 za IV kwartały 2019 roku oraz miesięcznych sprawozdań Rb-24 i Rb-27 sporządzanych przez urzędy skarbowe i dysponenta części 77 za styczeń 2020 roku.

czytaj więcej »

Dochód z tytułu zbycia przez gminę akcji współtworzonej spółki należy ująć w § 078 „Dochody ze zbycia praw majątkowych".

czytaj więcej »

Jednostki samorządu terytorialnego nie powinny w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie nr 13 wykazywać skutków finansowych wynikających z udzielonych bonifikat właścicielom budynków mieszkalnych.

czytaj więcej »

W kolumnie "Zaległości netto" sprawozdania Rb-27S wykazuje się wyłącznie należności pozostałe do zapłaty, dla których termin zapłaty minął oraz które jednocześnie mogą być egzekwowane.

czytaj więcej »

Gmina nie może zlecić powiatowi dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkoły na zasadzie współpracy między jst. Może natomiast skorzystać z usług powiatowej jednostki organizacyjnej po przeprowadzeniu procedury przewidzianej w ustawie Prawo zamówień publicznych.

czytaj więcej »

Podstawowym elementem rocznego sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego jest bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Stanowi on jedyny element sprawozdania finansowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Sporządzany jest na dzień bilansowy.

czytaj więcej »

Dyrektor kieruje jednostką oświatową i reprezentuje ją na zewnątrz, a także dysponuje środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Jednak w związku z tym, że jednostka oświatowa nie posiada osobowości prawnej, wszelkie czynności w imieniu szkoły czy przedszkola podejmuje jednostka samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

wiper-pixel