WYDANIE ONLINE

Jak poprawnie sporządzić sprawozdanie Rb-ZN za IV kwartał 2019 roku?
Jednostki bezpośrednio realizujące zadania składają jednostkowe sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał 2019 roku najpóźniej do 1 lutego 2020 r. Natomiast zarządy jednostek samorządu terytorialnego mają czas na złożenie sprawozdań łącznych za ten okres w terminie do 7 lutego 2020 r. Jakie dane należy uwzględnić w tym sprawozdaniu?

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2020 r. niektóre stołówki szkolne będą zobowiązane do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line – jako stacjonarne placówki gastronomiczne, świadczące usługi związane z wyżywieniem.

czytaj więcej »

Wypłacane przez szkołę wynagrodzenie za praktyki realizowane w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich będzie stanowiło dla uczestników projektu przychód. Będzie on jednak zwolniony z opodatkowania. W konsekwencji szkoła, jako płatnik, nie będzie zobowiązana do naliczania, pobrania i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego zaliczek.

czytaj więcej »

W 2020 roku stawka zwrotu akcyzy od oleju napędowego do produkcji rolnej nie zmieni się w porównaniu z 2019 rokiem. Ile wyniesie?

czytaj więcej »

Pracodawcy, w miarę możliwości, wspomagają pracowników, przekazując im z okazji świąt dodatkowe bonusy w różnej formie - od gotówki, przez paczki, bilety ma imprezy, bony towarowe, po karty upominkowe czy przyjęcia wigilijne. Większość z nich stanowi przychód ze stosunku pracy. Jednak dzięki zwolnieniom podatkowo-składkowym nie zawsze od podarunków należne będą daniny. Sprawdźmy, kiedy ma to miejsce.

czytaj więcej »

Nie jest możliwe przeznaczenie z funduszu soleckiego, prowadzonego w ramach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, środków na sporządzenie kontraportu w sprawie budowy fermy drobiu.

czytaj więcej »

Opłaty za gospodarowanie odpadami, które gmina ma obowiązek od września bieżącego roku gromadzić na wyodrębnionym rachunku, należy rozliczać przy użyciu konta 130 – wraz z odpowiedną analityką.

czytaj więcej »

Brak kontrasygnaty skarbnika, co do zasady, nie powoduje nieważności umów zawieranych przez gminę. Taka kontrasygnata jest natomiast niezbędna w przypadku umów finansowych – w tym kredytowych. W tym zakresie skarbnik może udzielić ważnego upoważnienia swojemu zastępcy.

czytaj więcej »

Zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej mogą być dofinansowywane przez osoby prywatne. Gmina może zatem przyjąć środki od przedsiębiorcy i przeznaczyć je na realizację tego typu inwestycji.

czytaj więcej »

Ze środków funduszu sołeckiego mogą być realizowane i rozliczane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich.

czytaj więcej »

Gmina może finansować budowę parkingu w okolicach cmentarza parafialnego przy drodze wewnętrznej stanowiącej własność JST.

czytaj więcej »

Jednostki sektora finansów publicznych gromadzą sumy depozytowe z różnych tytułów. Odpowiedni sposób ich przyjmowania, przechowywania, rozliczania i ewidencjonowania ma wpływ na rzetelność ksiąg rachunkowych w zakresie ewidencji rozrachunków. Sprawdź, jak nie popełnić błędu.

czytaj więcej »

wiper-pixel