WYDANIE ONLINE

Ewidencja księgowa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej
Do ewidencji wypłat zasiłków  z pomocy społecznej należy użyć konta zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia”. Konto 240 umożliwia  ewidencję zobowiązań pozostałych do zapłaty, a także ewentualnych należności, które mogą powstać w wyniku nadpłat. Wiele jednostek stosuje jednak inny sposób ewidencji, sprawdź, czy jest on również poprawny.

czytaj więcej »

Prezydent podpisał ustawę z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach, to jeden z celów nowych przepisów.

czytaj więcej »

Elementy nowego JPK_VAT określone zostały w rozporządzeniu ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988).

czytaj więcej »

W obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. Przesądza o tym brzmienie art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

czytaj więcej »

Potrącona kara umowna związana z niedochowaniem terminu wykonania robót stanowi dla instytucji zlecającej dochód, który należy odprowadzić do jednostki macierzystej. Ewentualny zwrot kary po orzeczeniu sądowym należy zaklasyfikować do par. 460.

czytaj więcej »

Podstawą obliczania dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju jest dziecko, które korzysta z pomocy placówki niezależnie od tego, w którym dniu miesiąca stało się uczestnikiem zajęć. Nie można więc pozbawić placówki dotacji na dane dziecko ze względu na późniejszą - niż na początek miesiąca - datę skierowania.

czytaj więcej »

Nadleśnictwo, wynajmując lub wydzierżawiając budynek lub grunt rolny, nie musi odprowadzać podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego. Obowiązek podatkowy będzie w takim przypadku ciążył na osobie fizycznej korzystającej z nieruchomości.

czytaj więcej »

Świadczenia alimentacyjne wpłacone na konto placówki opiekuńczo-wychowawczej powinny zostać w całości przeznaczone na pokrycie potrzeb dziecka, na rzecz którego zostały sądownie ustalone, a nie na utrzymanie jednostki, w której to dziecko przebywa.

czytaj więcej »

wiper-pixel