WYDANIE ONLINE

Wspólna obsługa jednostek przez gminę
Od 1 stycznia 2016 r. w życie weszła ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła m.in. możliwość organizowania wspólnej obsługi w samorządach. Poznaj zasady tworzenia CUW.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje już od 1 października br. Przewiduje ona dwie najważniejsze dla podatników zmiany mające na celu zmniejszenie obciążeń fiskalnych: dwukrotne podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie stawki podatku z 18% na 17%. Zobacz, na przykładach, jak stosować nowe przepisy.

czytaj więcej »

Od 1 listopada 2019 r., w związku z nowelizacją przepisów dotyczących split payment, zlikwidowano odwrotne obciążenie w VAT m.in. w budownictwie. Dowiedz się więcej na temat tych zmian.

czytaj więcej »

Nowe stawki VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism będą stosowane już od 1 listopada 2019 r. Dowiedz się więcej o nowych przepisach dotyczących VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W naszej jednostce opłata za mieszkanie służbowe jest dochodem, który odprowadzamy do jst. Otrzymaliśmy decyzję z MGOPS o przyznaniu dodatku mieszkaniowego pokrywającego część kosztów najmu. Dodatek mieszkaniowy będzie wpłacany na konto naszej jednostki. W jaki sposób powinniśmy wystawić teraz fakturę dla osoby zamieszkującej to mieszkanie? Na całość kosztów, czy już na różnicę wynikającą z dopłaty? Czy powinniśmy wystawić jakiś dodatkowy dokument dla MGOPS?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nasza jednostka prowadzi kursy w różnych zawodach. Podczas kursu uczestnicy są zakwaterowywani i żywieni w naszym internacie. Od niedawna kursanci uiszczają kaucję w wysokości 50,00 zł na wypadek wyrządzonych szkód w miejscu zakwaterowania. Jednostka prowadzi odrębny rachunek bankowy do wpłat z tytułu kaucji. W przypadku braku szkód kaucja jest zwracana. Ostatnio niestety stwierdzone zostały szkody, w związku z czym kaucja została zatrzymana. Jakie dokumenty powinny być sporządzone na tę okoliczność? Sporządzony został u nas protokół potrącenia kaucji. Jak prawidłowo powinien być taki protokół sporządzony i kto powinien go sporządzić i podpisać? Jakie informacje powinny być w takim protokole zamieszczone (niezbędne minimum, jakie powinno być zachowane). Jakie księgowania należy wykonać w tym przypadku, skoro jednostka prowadzi odrębne rachunki na dochody, wydatki i kaucje? Proszę o podanie ścieżki postępowania w przypadku księgowania tego typu operacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jednostka oświatowa wynajmuje salę gimnastyczną. Zgodnie z uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego dochody z tytułu najmu są gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Wystawiam fakturę sprzedaży ze stawką 23% w rachunku dochodów własnych i na ten rachunek wpływa zapłata za fakturę. Koszty utrzymania sali gimnastycznej są pokrywane z budżetu (faktura za energię, zużycie wody, środki czystości itd.) Jak należy prawidłowo przeprowadzić księgowanie, jeśli VAT należny wykazany w deklaracji VAT dotyczy dochodów własnych, natomiast VAT naliczony dotyczy faktur zakupu z budżetu. Do tej pory VAT był przekazywany do gminy z rachunku dochodów własnych bez pomniejszenia o VAT naliczony.Czy jednostka powinna przekazać do gminy VAT wynikający z deklaracji w poz. do zapłaty? Jeśli tak, to w jaki sposób należy powiązać VAT z dochodów własnych z VAT odliczonym w budżecie. Nadmieniam, że w planie finansowym jednostki nie mamy ujętego paragrafu na VAT.Proszę o wskazanie księgowania dla poniższych operacji:1)    faktura sprzedaży ze stawką 23% z tytułu wynajmu (rachunek dochodów własnych),2)    wpływ za fakturę sprzedaży (rachunek dochodów własnych),3)    przekazanie VAT należnego do gminy (rachunek dochodów własnych),4)    księgowanie faktur zakupowych, z których odliczono VAT (budżet lub rachunek dochodów własnych),5)    księgowanie VAT należnego i naliczonego na koncie 225.Dodam tylko, iż jednostka nadrzędna nie wydała „Procedur rozliczania podatku VAT”.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: 3 października 2019 r. otrzymaliśmy 35 faktur VAT korekt (data wystawienia 28 września 2019 r.) do faktur VAT za energię elektryczną, wystawianych w okresie od stycznia do września 2019 roku, w wyniku których powstała nadpłata. Sprzedawca energii wskazuje 2 rozwiązania: 1. nadpłata może zostać zaliczona na poczet kolejnych płatności, w takim przypadku prosimy o umniejszenie należności wynikającej z kolejnej faktury o wartość nadpłaty; 2. nadpłata może także zostać zwrócona na wskazane przez Państwa konto bankowe. Zakład od faktur odliczył podatek VAT w 100 procentach, ponieważ faktury dotyczyły zakupu energii na hydrofornie lub na przepompownie ścieków. W jaki sposób zakład ma ująć w księgach rachunkowych korekty, jeśli postanowił skorzystać ze zwrotu nadpłaty na wskazane konto bankowe? Czy prawidłowe jest zaksięgowanie korekt oraz dostarczenie wniosku o zwrot nadpłat, czy należy wybrać jedną z form?

czytaj więcej »

wiper-pixel