WYDANIE ONLINE

Użytkowanie samochodów w jednostkach sektora finansów publicznych
Rozliczanie czy ewidencja zdarzeń związanych z użytkowaniem samochodów niejednokrotnie są problematyczne i wymagają od służb księgowych podjęcia wielu trudnych decyzji w tym zakresie, szczególnie wtedy, gdy służbowe samochody są wykorzystywane przez pracowników na ich cele prywatne, lub też odwrotnie: samochody prywatne wykorzystywane są do przejazdów służbowych. W związku z tym w opracowaniu przedstawiamy - w świetle aktualnych przepisów i najnowszego orzecznictwa - często występujące problemy.

czytaj więcej »

1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie nowy zapis w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (Dz.U. z 20 sierpnia 2019 r. poz. 1564).

czytaj więcej »

Od 1 listopada 2019 r. wchodzi w życie ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 13 września 2019 r. poz. 1751), w której m.in. zmieniono:

czytaj więcej »

Gmina nie może odliczyć VAT od zakupów związanych z wyposażeniem szkolnej pracowni ekologicznej. Zakupy te mają bowiem związek z działaniami edukacyjnymi.

czytaj więcej »

Minister finansów, inwestycji i rozwoju opublikował projekt rozporządzenia z 25 września br. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług od listopada br.

czytaj więcej »

Wynagrodzenia osobowe urzędników oraz ich pochodne nie stanowią wydatków majątkowych. Jest tak nawet wówczas, gdy pracownicy ci wykonują czynności służbowe związane z realizacją inwestycji.

czytaj więcej »

Przed przekazaniem zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na rachunek wojewody gmina powinna wprowadzić je do swojego budżetu.

czytaj więcej »

Samo zabezpieczenie przez OSP imprez publicznych nie mieści się w definicji działań ratowniczych. Nie można go także utożsamiać ze szkoleniem pożarniczym. W takim przypadku nie przysługuje ekwiwalent pieniężny z budżetu jst. Wykonywanie takich czynności można natomiast powierzyć strażakom na podstawie umowy cywilnoprawnej.

czytaj więcej »

Zakończenie roku budżetowego powoduje konieczność odpowiedniej ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych na kontach księgowych oraz właściwego dokonania przeksięgowania sald kont księgowych w związku z końcem roku budżetowego.

czytaj więcej »

Jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowe, zobowiązane są do ustalenia efektów prowadzonej w ciągu roku budżetowego działalności, do czego niezbędne staje się rzetelne ustalenie wartości zrealizowanych dochodów budżetowych oraz prawidłowa ich ewidencja w prowadzonej przez jednostce księgowości.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Proszę o rozpisanie księgowania split paymentu w organie (urzędzie).

czytaj więcej »

wiper-pixel