WYDANIE ONLINE

Konta zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty" – ewidencja księgowa
W jednostkach sektora publicznego konta zespołu 7 (konta wynikowe) służą do ewidencji przychodów i kosztów osiągniętych z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, podatków nieujętych na koncie 403, oraz dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji przekazanych. Sprawdź, jakie zdarzenia należy ujmować na poszczególnych kontach tego zespołu.

czytaj więcej »

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

czytaj więcej »

Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT. Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym na złożenie deklaracji VAT (wspólna tzw. schema dla deklaracji i ewidencji VAT). Poznaj szczegóły wprowadzanych zmian.

czytaj więcej »

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  wprowadza zmiany  w drukach  ZUS DRA i ZUS RCA. Sprawdź, co się zmieni?

czytaj więcej »

Gmina, która jest czynnym podatnikiem VAT, nabywając dla szkół laptopy, których łączna wartość przekroczyła kwotę 20.000,00 zł netto, od dostawcy będącego podatnikiem zobowiązana jest do rozliczenia transakcji z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia. Nie ma przy tym znaczenia, że zakup laptopów nastąpił w celu realizacji zadań własnych gminy z zakresu edukacji publicznej. 

czytaj więcej »

Złożone przez podatnika deklaracje na wygaśnięcie obowiązku podatkowego w związku ze zbyciem pojazdów nie mają wpływu na wysokość skutków obniżenia górnych stawek podatkowych. Stanowią jedynie podstawę do wygaśnięcia obowiązku podatkowego z końcem miesiąca.

czytaj więcej »

Przed zakończeniem postępowania spadkowego zobowiązanie gminy wobec spadkobiercy trzeba uznać za sporne. Nie należy go zatem ujmować w sprawozdaniu Rb-Z.

czytaj więcej »

Gmina może realizować ustawowy obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej m.in. przez udzielanie dotacji celowej jednostkom ochotniczej straży pożarnej.

czytaj więcej »

Zatrudnianie pracowników samorządowych poza normalnym czasem pracy, na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel