WYDANIE ONLINE

REFAKTUROWANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM Z PRZYKŁADAMI EWIDENCJI KSIĘGOWEJ I WZORAMI DOKUMENTÓW
Refakturowanie stosuje się najczęściej w przypadku kosztów dotyczących zużycia wody czy energii elektrycznej. Sprawdź, jak prawidłowo ewidencjonować refakturę w jednostce budżetowej.

czytaj więcej »

Nowe stawki VAT dla książek, gazet, dzienników i czasopism będą stosowane już od 1 listopada 2019 r. Dowiedz się więcej o nowych przepisach dotyczących VAT.

czytaj więcej »

24 maja 2019 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał ustawę z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018), nowelizującą art. 96b ustawy o VAT. Zmiany wchodzą w życie 1 września 2019 r.

czytaj więcej »

Zasada centralizacji rozliczeń w zakresie VAT jednostek budżetowych funkcjonujących w powiecie nie obejmuje powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i powiatowego urzędu pracy.

czytaj więcej »

Gmina nie może udzielić parafii dotacji celowej na zakup pieca gazowego c.o. w zabytkowym kościele. Wydatku takiego nie można bowiem zaliczyć do nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich.

czytaj więcej »

Wydatki na studia i kursy językowe pracowników jednostki publiczne powinny klasyfikować w § 430 lub 470. Jest tak nawet wówczas, gdy kursy odbywają się poza godzinami pracy, a osoby te nie były delegowane do odbycia szkoleń.

czytaj więcej »

Nie ma możliwości podziału środków z funduszu przyznanych sołectwu w danym roku między dwa sołectwa – twierdzi gdańska RIO

czytaj więcej »

Powiat, jako podmiot tworzący, zobowiązany jest do pokrycia straty netto SPZOZ. Nie jest możliwe pokrycie częściowe oraz przyjęcie zobowiązania na uregulowanie tego zobowiązania w przyszłych okresach. Jeżeli działania przewidziane prawem, zmierzające do poprawy sytuacji finansowej SPZOZ okażą się niewystarczające, powiat powinien zlikwidować SPZOZ.

czytaj więcej »

Przepisy nie przewidują możliwości zapewnienia przez gminę bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do szkoły położonej poza obszarem administracyjnym gminy i poza obszarem obwodu.

czytaj więcej »

Zasady tworzenia i realizacji oraz zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu reguluje ustawa o funduszu sołeckim. Jest to wyodrębniona pula środków w planie wydatków budżetu gminy, o których przeznaczeniu decyduje zebranie wiejskie sołectwa.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W związku z rozszerzeniem działalności jednostki w 2018 roku w jednym z budynków o wartości początkowej 5.000.000 zł i umorzeniu 60%, stanowiącym siedzibę jednostki, dokonano modernizacji polegającej na likwidacji części ciągów komunikacyjnych w celu uzyskania dodatkowej powierzchni biurowej. Modernizacja polegała na postawieniu nowych ścianek działowych, ułożeniu dodatkowej instalacji zasilającej i oświetleniowej, ułożeniu nowej podłogi z paneli podłogowych w miejsce dotychczasowego lastryka oraz likwidacji przeszklonej aluminowej stolarki drzwiowej pochodzącej z likwidowanych ciągów komunikacyjnych - w ilości 5 szt.Wartość modernizacji wyniosła 450.000 zł, natomiast wartość początkowa zdemontowanych drzwi wyniosła łącznie 50.000 zł, tj. 10.000 zł/szt. Zdemontowane drzwi z uwagi na krótki okres użytkowania oraz dobry ich stan techniczny postanowiono wykorzystać w drugim budynku jednostki - w ilości 4 szt. (w celu wyciszenia istniejących pomieszczeń).W odrębnym postępowaniu po zakończeniu prac modernizacyjnych dokonano wyboru wykonawcy na montaż stolarki drzwiowej (4 szt.), za cenę 8.000 zł, natomiast 1 szt. zdemontowanej stolarki postanowiono sprzedać z uwagi na brak możliwości jej wykorzystania. Wartość początkowa drugiego budynku, w którym ma zostać zamontowana uprzednio zdemontowana stolarka drzwiowa wynikająca z ewidencji księgowej, wynosi 3.500.000 zł, a umorzenie 50%. Czy w zaistniałej sytuacji należy wyksięgować z wartości budynku wartość zdemontowanej stolarki drzwiowej, czy też może ona pozostać do czasu ich wbudowania w drugim budynku czy dokonania sprzedaży?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Szkoła miała boisko sportowe o wartości 6.304,40 zł i umorzeniu na dzień 31 grudnia 2018 r. 5.390,30 zł, w to miejsce powstało nowe boisko wielofunkcyjne o wartości 1.114.952,79 zł. Jak należy postąpić ze starym boiskiem szkolnym, przez jakie konta przeprowadzić, a nowe przyjąć na stan?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jednostka budżetowa w ewidencji środków trwałych ma wprowadzone urządzenie grzewcze (konto 011), które od lipca 2018 roku nie jest użytkowane ani też nie zostało zlikwidowane fizycznie. W trakcie inwentaryzacji urządzenie grzewcze zostało spisane na arkuszu spisu z natury. Czy mimo że urządzenie to nie jest i nie będzie użytkowane, to powinno dalej figurować w ewidencji księgowej (konto 011)? Czy powinno też być ujęte w ewidencji pozabilansowej? Za jaki okres liczyć amortyzację księgową (konto 400/071)? Czy za okres rzeczywistego użytkowania, tj. styczeń–czerwiec 2018 roku, czy może za cały 2018 rok? Co z częścią niezamortyzowaną – jak ją zaksięgować?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W sprawozdaniu Rb-N podczas weryfikacji dokumentów wykryto nieprawidłowości w postaci przedstawienia danych niezgodnych z ewidencją księgową. Od czasu sporządzenia i przekazania sprawozdania upłynęło więcej niż 6 miesięcy. Wielkość błędu nie przekracza 0,001% PKB, co wyłącza możliwość złożenia korekty. Jednocześnie pomyłka przekracza wartość minimalnego wynagrodzenia, która nie powoduje wszczęcia procedury o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Sporządzono notatkę o stwierdzonych nieprawidłowościach, dołączono ją do sprawozdań. Czy w tej sytuacji kierownik jednostki musi złożyć zawiadomienie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, pomimo że nie ma prawnej możliwości złożenia korekt?

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: W rozdziale 80146 „Doskonalenie nauczycieli” pozostały niewykorzystane środki. Czy można przenieść te środki, oczywiście za zgodą zarządu powiatu, na wydatki bieżące, na których jest niewystarczająca ilość środków?

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Zgodnie z wytycznymi do projektu budżetu gminne jednostki organizacyjne zaplanowały wydatki swoich budżetów na ten rok w wysokości zakładającej obniżenie wydatków pozapłacowych o 5% w stosunku do roku poprzedniego. Po analizie wykonania budżetów za III kwartał burmistrz skierował pismo do jednostek, w których zauważył, że zgodnie z dokonaną oceną wykonanie budżetów niektórych jednostek może być zagrożone. Zasugerował również konieczność podjęcia czynności mających na celu ograniczenie wydatków w ostatnim kwartale. Pod koniec listopada wpłynęły pisma od kilku jednostek oświatowych, w których dyrektorzy poinformowali, że przyznany plan wydatków jest niewystarczający i składają wnioski o dokonanie zwiększenia planów finansowych (jako powód wskazali m.in. konieczność wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w styczniu oraz obniżenie w marcu wydatków jednostki w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej − wydatki obniżono każdej jednostce o ok. 0,68% w stosunku do planu). W trakcie roku budżetowego (aż do 21 listopada) nie było żadnego sygnału ze strony jednostek, że kwota planu wydatków jest niewystarczająca. Czy burmistrz może odmówić zwiększenia planu finansowego jednostce, mając na uwadze fakt, iż ok. 85% wydatków jednostki to wydatki na wynagrodzenia, a niezwiększenie planów finansowych jednostki może skutkować niewypłaceniem części wynagrodzeń?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jst ma kilkanaście jednostek jej podległych w ramach centralizacji w podatku VAT. Każda z jednostek podległych ma rachunek bankowy i rachunek VAT w tym samym banku co jst. W świetle przepisów ustawy o VAT, w ramach rozliczeń z urzędem skarbowym (zgłoszenie NIP-2), posiadaczem tych rachunków jest jst. Czy możliwe jest przekazanie środków zgromadzonych na rachunkach VAT jednostek podległych na rachunek VAT jst? Czy słuszne jest stanowisko banku, że ww. przekazanie środków nie jest możliwe, ponieważ posiadaczem rachunków VAT nie jest jst, lecz jednostki podległe?

czytaj więcej »

wiper-pixel