WYDANIE ONLINE

Rozliczenie księgowe zakupu auta zależy od sposobu finansowania zastosowanego przez jednostkę
Samochód jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi pracy, a problematyka dotycząca rozliczania kosztów związanych z samochodami dotyczy księgowych w każdym podmiocie prowadzącym jakąkolwiek działalność. Poznaj podstawowe zasady rozliczania związane z nabyciem i użytkowaniem samochodów, z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących od 2019 roku oraz bieżących orzeczeń i wyroków.

czytaj więcej »

Gmina nie może odliczyć VAT od wydatków na zakup gier oraz finansowanie wycieczek związanych z edukacją ekologiczną. Wydatki te są bowiem związane realizacją zadań własnych gminy z zakresu oświaty i nie służą tym samym wykonywaniu czynności opodatkowanych.

czytaj więcej »

Gmina, udzielając pomocy finansowej dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej, powinna zaplanować ten wydatek w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

czytaj więcej »

Dyrektor ośrodka kultury nie może otrzymać nagrody od burmistrza za sumienne wykonywanie swoich obowiązków. Przysługuje mu natomiast nagroda roczna przyznana na umotywowany wniosek organu nadzorczego.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej powinno być finansowane z dochodów własnych gminy. Wypłacanie wynagrodzeń kuratorów nie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z budżetu państwa.

czytaj więcej »

Miasto nie może zaciągnąć kredytu konsolidacyjnego z późniejszym od dotychczasowego terminem spłaty rat kapitałowych, przypadających na dany rok budżetowy, bez jednoczesnego zrealizowania warunku zapewnienia obniżenia łącznego kosztu obsługi długu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Wystawiliśmy upomnienie w związku z niewykonaniem obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej dla jednej z firm. Firma nie wpłaciła w terminie 7 dni kosztów upomnienia w wysokości 11,60 zł (powinna wpłacić 27 czerwca, a wpłaciła 1 lipca). Czy należy naliczyć odsetki z tego tytułu, jeżeli tak, to w jakiej wysokości i jak to zaksięgować? W jaki sposób wykazać w sprawozdaniach sporządzanych do samorządu (Rb-27ZZ, Rb-N)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Niepodatkowa należność budżetowa o charakterze publicznoprawnym dotycząca zajęcia pasa drogowego (należność główna, kara, odsetki)  z roku 2013, która przeterminowała się po 5 latach. Mamy postanowienie urzędu skarbowego w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Organ (w naszym przypadku  powiat) nie ma uchwały w sprawie umarzania należności publicznoprawnych tylko dotyczącą należności cywilnoprawnych. Nadal mamy tę należność w księgach rachunkowych, w związku z czym proszę o podpowiedź, jakich księgowań dokonać, aby wyksięgować ją z ksiąg rachunkowych (jakie konta księgowe), czy nadal powinniśmy wykazywać tę należność w sprawozdaniach Rb-N, Rb-27S?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Otrzymaliśmy wpłatę od dłużnika w wysokości 11,60 zł z tytułu kosztów upomnień. Czy prawidłowe jest księgowanie 132 / 760 z paragrafem 064? Czy należy również stworzyć PK z przypisem? Jeśli tak, to jakich kont należy użyć?

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: W jaki sposób jednostki samorządu terytorialnego powinny dokonywać księgowań na kontach pozabilansowych 991 oraz 992?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W jaki sposób przeprowadzić inwentaryzację księgozbioru w szkole podstawowej. Czy metodą spisu z natury, czy skontrum? Proszę wskazać, jakie przepisy to regulują na chwilę obecną. Z uwagi na różne zdania w tej sprawie, proszę o poradę, jak prawidłowo to przeprowadzić. 

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Jednostka budżetowa realizuje projekt unijny. Jak ująć go w planie finansowym, jeśli chodzi o procentowy podział kwot? Cały projekt opiewa na 452.020 zł, wkład własny stanowi 55.000 zł, z czego 23.080 zł to wkład niepieniężny. Pozostała część to wkład jednostki samorządu terytorialnego.

czytaj więcej »

Pytanie: PYTANIE: Czy kierownik jednostki budżetowej może bez zgody zarządu powiatu dokonać przeniesienia wydatków rzeczowych na wydatki związane z wynagrodzeniami pracowniczymi (wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich)?

czytaj więcej »

Możliwość wystawiania oraz wysyłania i odbierania drogą elektroniczną, zarówno przez wykonawców, jak i zamawiających, dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych, w tym dokumentów związanych z realizacją umowy koncesji na roboty budowlane, to główny cel wprowadzenia elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie:  Czy jst, pobierając opłaty z tytułu wykonania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, działa jako podatnik VAT? Czy opłaty te są zwolnione z VAT, czy też nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie:  Gmina w ramach projektu zrealizowała inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na prywatnych posesjach. Gmina otrzymała dotację od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50%, pożyczkę z ww. Funduszu w wysokości 40%, pozostałe 10% ceny inwestycji pokryły wpłaty mieszkańców. Do wpłat mieszkańców zostały wystawione faktury, od których gmina odprowadziła VAT należny. Wysokość 10% wpłat mieszkańców wyliczona została od całkowitego kosztu podanego przez wykonawcę. Dotacja nie spowodowała obniżenia wartości wpłat. Czy w takim przypadku gmina musi odprowadzić podatek VAT od otrzymanej dotacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie:  W naszym zakładzie pracownicy w razie potrzeby podróżują samochodami prywatnymi w celach służbowych. Czy musimy mieć zawarte z nimi umowy o wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie:  Otrzymaliśmy z ZUS zajęcie wynagrodzenia za pracę. Pracownik zatrudniony w bursie miejskiej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.715,44 zł (w tym: zasadnicza 2.611,00 oraz wysługa lat 104,44 zł. Ile powinno wynieść zajęcie wynagrodzenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie:  Nasz pracownik rozwiązuje umowę o pracę. W ostatnim miesiącu zatrudnienia otrzyma nagrodę jubileuszową. Wcześniej też otrzymał taką nagrodę i między wypłatami nie było 5 lat przerwy. Powyższa sytuacja spowodowana jest tym, że zmieniły się zasady wypłaty nagrody jubileuszowej, wcześniej staż pracy był sumowany razem z pracą w innych zakładach, a teraz tylko w danym zakładzie. Czy w takim przypadku wypłata nagrody może być zwolniona z ZUS?

czytaj więcej »

wiper-pixel