WYDANIE ONLINE

Podatki lokalne – ewidencja księgowa w jednostkach sektora finansów publicznych
Najważniejszym źródłem dochodów własnych w gminach są wpłaty z podatków lokalnych, takich jak: podatek od nieruchomości, od środków transportowych, a także opłaty: targowa, miejscowa i uzdrowiskowa. Sprawdź jak poprawnie dokonywać ewidencji księgowej tych opłat w organie.

czytaj więcej »

Niedawno Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że przed 2016 rokiem, w przypadku gdy odliczano VAT od wydatków związanych równocześnie z działalnością opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu, należało stosować dodatkową proporcję. Poznaj konsekwencje wyroku.

czytaj więcej »

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z poniesionymi w tym celu nakładami – tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 maja 2019 r., sygn. akt I FSK 577/17.

czytaj więcej »

Dotacja podmiotowa, przekazywana dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zawiera już środki przeznaczone na organizację zajęć świetlicowych. Nie ma więc podstaw do udzielania dodatkowych dotacji na ten cel.

czytaj więcej »

Jednym z podstawowych dochodów ośrodków pomocy społecznej są wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych. W przypadku domów pomocy społecznej mogą one pochodzić od samego mieszkańca lub od członków jego rodziny.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W jaki sposób księgować deklaracje cząstkowe i wpłaty jednostek budżetowych dotyczące scentralizowanego podatku VAT, jak księgować zwroty podatku z urzędu skarbowego oraz zaokrąglenia wynikające z wpłat jednostek a wpłatą do US. Gdzie prowadzić tę ewidencję: w księgach organu czy UG. Urząd gminy prowadzi odrębne rachunki bankowe dla dochodów i wydatków. Odrębny jest również rachunek organu.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową i zorganizowaliśmy zawody w piłkę nożną, które obsługują niezatrudnieni w jednostce sędziowie. Sędzia wystawiał delegację na kwotę 235 zł, podatek 18%, zastosowanie ulgi 20%. Czy delegacja sędziowska może być dokumentem księgowym? Czy wydatek ten można zakwalifikować do paragrafu 4300? Kto jest tu płatnikiem podatku dochodowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Gmina realizuje za pośrednictwem swojej jednostki budżetowej zadania z zakresu administracji rządowej. W wyniku realizacji tych zadań jednostka budżetowa uzyskane dochody przekazuje na rachunek jednostki nadrzędnej (gminy). Jak będą wyglądały księgowania w jednostce budżetowej, a jak w gminie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa dokonała zakupu samochodu osobowego w drodze leasingu finansowego. W związku z tym, iż w przypadku leasingu finansowego kosztem jest amortyzacja, to jak prawidłowo zaksięgować raty leasingowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jako specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy prowadzimy stołówkę. Codziennie przygotowujemy dla uczniów śniadania, obiady i kolacje, często kupujemy produkty o krótkim terminie przydatności do spożycia. Jak zaksięgować produkty nienadające się już do spożycia (protokół strat)?

czytaj więcej »

Na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów opublikowana została zakładka pt. „Najczęściej zadawane pytania” w sprawie kas online. Pytania te, jak i udzielone na nie odpowiedzi – opracowane zostały przez ministerstwo 12 czerwca 2019 r. Poniżej przedstawiamy wyciąg ze wskazanych objaśnień.

czytaj więcej »

Od stycznia tego roku do raportów DRA, RCA, RZA, RSA dodano raport ZUS RPA. Formularz ten składają przedsiębiorcy zatrudniający pracowników. Nie należy składać tzw. raportów zerowych – składamy go tylko i wyłącznie, gdy jest wypełniony.

czytaj więcej »

wiper-pixel