WYDANIE ONLINE

Poznaj zasady ewidencji na kontach zespołu 6
Konto 600 służy do ewidencji zapasów wyrobów gotowych oraz robót i usług zakończonych, lecz niesprzedanych do końca okresu sprawozdawczego, oraz półfabrykatów w jednostkach prowadzących ich ewidencję ilościowo-wartościową. Sprawdź, jak prawidłowo dokonywać księgowań na tym koncie.

czytaj więcej »

W rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej wprowadzono zmiany w klasyfikacji budżetowej, z mocą obowiązującą od 1 stycznia tego roku.

czytaj więcej »

Pracodawca nie musi, ale może skrócić czas pracy pracownikom w czasie upałów. Sprawdźmy, o czym należy pamiętać, jeśli zapadła taka decyzja.

czytaj więcej »

Od 1 czerwca 2019 r. uległa zmianie wysokość składek za osoby młodociane. Poznaj ich wysokość, aby prawidłowo obliczyć składki na ZUS.

czytaj więcej »

Prawie każdy emeryt lub rencista, który po przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego kontynuuje pracę zarobkową lub też rozpoczął wykonywanie takiej pracy, musi się liczyć z tym, że osiągane przez niego zarobki mogą wpłynąć na zawieszenie prawa do świadczenia lub zmniejszenie jego wysokości.

czytaj więcej »

Obowiązkiem organu dotującego nie jest tylko udzielenie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i przedszkolom, ale także kontrola prawidłowości wydatkowania i rozliczenie tych dotacji.

czytaj więcej »

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe jedynie na cele ściśle określone w ustawie o finansach publicznych. Nie jest więc możliwe przejęcie przez powiat zobowiązania kredytowego podmiotu leczniczego.

czytaj więcej »

Samorząd nie może, bez uprzedniego wniosku, zaliczyć nadpłaty związanej z zajęciem pasa drogowego na poczet zobowiązań, których termin spłaty jeszcze nie nastąpił.

czytaj więcej »

Działania profilaktyczne z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt nie należą do zadań gminy. Nie ma więc podstaw prawnych do udzielenia gminom wsparcia finansowego przez województwo w tym zakresie.

czytaj więcej »

Do 10 sierpnia 2019 r. jednostki budżetowe oraz jednostki obsługujące muszą przekazać zarządom jst miesięczne sprawozdanie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych. Sprawdźmy, jak prawidłowo wypełnić Rb-28S.

czytaj więcej »

Jedną z popularnych form wypoczynku są wyjazdy organizowane w ramach tzw. zielonej szkoły. Zobacz, kiedy płatnik może zastosować zwolnienie PIT oraz jak przeprowadzić ewidencję księgową dofinansowania z ZFŚS.

czytaj więcej »

wiper-pixel